HUVIHARIDUS 

Huvihariduse toetuse eesmärgiks on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda õpilastele mitmekesisemaid osalusvõimalusi ja toetada nende kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

Kord kehtib rahvastikuregistri alusel Lääne-Nigula vallas elavate ja huvikoolides õppivate 7-kuni 19-aastaste Lääne-Nigula valla õpilaste ja noorte huvihariduse toetamiseks.

Alates 2023/24 õppeaastast kaetakse valla eelarvest õpilase või noore osalemine ühes huvikoolis.

Huvikoolis osalemine hüvitamiseks väljastab Lääne-Nigula vald lapsevanema taotluse alusel garantiikirja kohatasu hüvitamiseks.

Taotluse garantiikirja väljastamiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele järgmise õppeaasta kohta hiljemalt 15. oktoobriks. Peale 15. oktoobrit võib taotlusi vastu võtta ainult põhjendatud juhtudel.

Erahuvikoolide korral arvestatakse toetuseks ühe õpilase kohta kuni kahekordse vanema omaosaluse summa vastavas huvikoolis. Vallavalitsus kehtestab oma korraldusega hiljemalt iga aasta 31.detsembriks järgmise kalendriaasta erakoolidele eraldatava toetuse suuruse määra õpilase kohta ühes kalendrikuus. Toetuse suuruse määra kehtestamisel peab vallavalitsus arvestama volikogu poolt kehtestatud eelarve strateegiasse planeeritud rahaliste vahenditega, mis on ette nähtud erahuvihariduse toetamiseks järgmisel eelarveaastal. Omaosaluse katmine suuremas mahus on võimalik Lääne-Nigula valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korras sätestatud tingimustel ühekordse sotsiaaltoetusena.

Huvitegevuse toetamine

Üldhariduskoolidel on õigus huviringide töö korraldamiseks küsida huviringis osaleva lapse vanemalt osalustasu kehtestatud hinnakirja alusel.

Taotluse garantiikirja väljastamiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele järgmise õppeaasta kohta hiljemalt 15. oktoobriks. Peale 15. oktoobrit võib taotlusi vastu võtta ainult põhjendatud juhtudel.

Munitsipaalhuvikoolis on toetuse suuruseks huvikooli pidaja poolt kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslikust maksumusest 90%.

Vallaeelarvest ei toetata eelkooliealiste laste ja täiskasvanute huvihariduse omandamist. 

Huvikool saab tegutseda huvikoolina, kui ta on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS). Kulude katmise aluseks on huvikooli pidaja ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse vahel sõlmitud leping, mille alusel esitab huvikool igakuuliselt arved vallavalitsusele, Eesti Hariduse Infosüsteemi ja rahvastikuregistri andmed. Lisaks valla poolt kaetavatele huvikooli tegevuskuludele on enamikes huvikoolides kehtestatud ka õppetasu, mis tuleb katta lapsevanema poolt.

Küsimuste korral palun pöörduda haridusosakonna juhataja poole telefonil 5668 1667.

Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamise kord ja Lääne-Nigula valla 2024.aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava.

 Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamine elektrooniliselt siit: TAOTLUS

Taotlus esitatakse kord aastas hiljemalt 15. oktoobriks, vallavalitsusel on põhjendatud vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt muude dokumentide esitamist.

 

Vajalikud 

sammud:

1. Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda.

2. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. 

3. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  

4. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm.

5. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 

Toetuse määramine ja maksmine

  •  Vallavalitsus hindab taotlust lähtudes kavast ja teistest käesolevas korras sätestatud asjaoludest.
  •  Huvihariduse ja käesoleva korra § 4 lõikes 1 sätestatud huvitegevuse toetuse maksmise otsustab vallavalitsus korraldusega.

 

Power BI annab võimaluse luua andmetest dünaamilisi raporteid. Parema ülevaate saamiseks ava raport üle ekraani, kasutades selleks all paremas nurgas olevat ikooni .

Raportist väljumiseks vajuta klahvile Esc. Kõik diagrammid, joonised ja tabelid töötavad sünkroonis. Kui vajutad huvipakkuvale infole, kuvavad teised kujundid sama info osa.

Sektor- või rõngasdiagrammi on lisatud drill-down süsteem ehk andmed sektoris lähevad nendele peale vajutades järjest detailsemaks. Algpildi taastamiseks vajuta samale infole või vabale alale.

 

Analüüs annab ülevaate Lääne-Nigula valla noorte (7-19 a) huvitegevuse eelistuste ja osalemise aktiivsuse kohta. Lisaks on eraldi toodud info huvikoolide ja valla korraldatud huvitegevuse osas. Kuna üks laps võib käia mitmes ringis, siis osalejate arv (tabelites) on kõrgem kui vallas samas vanusegrupis olevate laste arv kokku. Analüüsi andmed pärinevad Rahvastikuregistrist, Eesti Hariduse Infosüsteemist, Lääne-Nigula valla koolidest, noortekeskustest ning koostööpartneritelt 2019. a oktoobri seisuga. Antud analüüsi tehakse kord aastas huvihariduse ja –tegevuse kava koostamise käigus.

 

Huvikoolid, kellega koostööks on väljastatud 2023/2024 õppeaastaks garantiikiri ja toimub rahastamine:

Munitsipaalhuvikoolid:

Haapsalu Muusikakool

Haapsalu Kunstikool

Haapsalu Noorte Huvikeskus

Läänemaa Spordikool

Hiiumaa Spordikool

Pärnu Spordikool

Viljandi Spordikool

Erahuvikoolid:

WAF Laulu- ja Tantsukool

Haapsalu Tenniseklubi

Urban Style

FC Nõmme Kalju

Kratila

 

Erahuvikool, mille rahastamiseks on väljastatud garantiikiri

Innovatsioonikeskus INNOKAS