Avalikule üritusele loa taotlemine

Avalike ürituste korraldamist reguleerib korrakaitseseadus ja sellest tulenevalt omakorda ka Lääne-Nigula vallas avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord.

 

Avalik üritus on  sündmus, mis on toimub avalikus kohas ja sellel võivad osaleda kõik soovijad (nt laadad, kontserdid, etendused, võistlused, liikumisüritused jms).  Avalikku sündmuse korraldajaks võib olla füüsiline isik, juriidiline isik või vallavalitsuse hallatav asutus.

Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum, ruumi osa, samuti ühissõiduk.

Luba ei pea taotlema:

  • kui avalik sündmus toimub alaliselt piiratud territooriumil või ehitises, kui sündmus vastab ehitise kasutusloas määratud otstarbele (nt kultuuri-, seltsimajades, raamatukogudes, spordihoonetes jne). Sellisel juhul korraldaja teavitab e-kirjaga vallavalitsust sündmuse toimumisest.
  • Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatavad asutused, samuti Lääne-Nigula valla poolt loodud või valla  osalusega juriidilised isikud, kes korraldavad  avalikke üritusi oma põhimääruse või  põhikirja alusel oma tegevuskohas (nt kultuurimajades, raamatukogudes, koolides toimuvad kontserdid, peoõhtud, näitused jms).

Mõned lihtsad näited:

Mari korraldab oma koduhoovis sugulastele kokkutuleku ja ei avalda selle kohta reklaami avalikes teabekanalites- tegemist ei ole avaliku tegevusega ja avaliku ürituse luba vaja ei ole.

Mari korraldab oma koduhoovis kontserdi, laada vms ja jagab selle kohta teavet reklaamplakatitega avalikes kohtades, FB, kodulehel, piletimüügi keskkonnas ning sinna on oodatud kõik huvilised- tegemist on avaliku sündmusega, milleks on vaja vallast taotleda avaliku ürituse korraldamiseks luba.

 Avalike ürituste korraldamiseks annab loa vallavalitsus, seega on oluline, et taotlus oleks esitatud vähemalt 14 päeva enne planeeritava sündmuse toimumist.

Avaliku ürituse korraldamisel peab arvestama veel mitmete asjaoludega:

  • kuidas lahendada parkimine, kas on vaja liikluskorraldust muuta?
  • kuidas sündmus mõjutab öörahu aega?
  • kas toimub toiduga kauplemine?
  • kas on vaja kaasata meditsiiniteenust jne

Igas valdkonnas on oma nüansid, mida peaks eelnevalt teadma, et tervikuna oleks rahul nii külastaja kui korraldaja.

 

Kuidas esitada taotlust?

Taotlemine elektrooniliselt:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 


 

 


Taotlemine pabervormil:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab vallamajast või osavallavalitsustest. 

Avaliku ürituse loa taotlus (doc)

 

Valla logo kasutamine

Valla logo kasutamine on kohustuslik neile organisatsioonidele ja lepingulistele partneritele, kes saavad Lääne-Nigula vallalt toetust, mille kasutamine lepitakse Lääne-Nigula vallalt toetust saanud projekti puhul kokku vastavas lepingus. 

Ühtse terviku loomiseks on stiililiselt sarnaselt kujundatud kuus erinevat logo, mis on seotud arengukava eesmärkidega ning mis võimaldab logosid kasutada erinevatel puhkudel.    

Lääne-Nigula valla logo võivad kasutada kõik, eeldusel, et reklaamitakse Lääne-Nigula valda avalikkusele suunatud üritusel/tegevuses /tootel vms. Kasutamine peab olema kooskõlas heade tavade ja  kommetega ning kooskõlastatud vallavalitsusega. Kooskõlastamiseks saatke logo kasutamise näidis  koos kirjeldusega, kuidas ja millal logo kasutatakse e-postile vv@laanenigula.ee.

Keelatud on logo ja tunnuslause kasutamine tubakatoodetel ja alkohoolsete jookidel ning nende reklaamimisel. Valla sümboolika kasutamisel reklaamis ei tohi reklaam jätta muljet, et esitatav teade sisaldab vallapoolset soovitust või garantiid, kui see tegelikult puudub.

Logo asetus valitakse vastavalt kujunduse sisumahule ja üldise loomule, logo tuleb paigutada selliselt, et teda ei kataks muud logod ning logo taust võiks olla eelistatult ühevärviline ja hele ning logo ümber jääks vaba ala. 

 

 Täpsemat teavet jagab Varje Paaliste, kultuuri- ja spordinõunik, tel 56469191; varje.paaliste@laanenigula.ee

LISAINFO:

Toitlustamine ja toiduainetega kauplemine avalikel üritustel

Avaliku ürituse toimumisega seotult ajutise liikluskorralduse muudatus riigiteel

Ilutulestik avalikel üritustel