E-vorm

Messi- ja laadatoetuse taotlus

Messi- ja laadatoetus on toetamaks osalemist väljaspool Lääne-Nigula valda toimuvatel messidel ja laatadel. Toetuse suurus kuni 1000 eurot ühe taotleja kohta aastas. Omafinantseering vähemalt 50%.

1. Taotleja esindusõiguslik isik

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne telefoninumber!
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne e-posti aadress!
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

2. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Taotleja pangarekvisiidid

Palun sisesta korrektne arvelduskonto number! Kontonumbri formaadi näide: EE722200001112345678.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

Taotleja viimases majandusaasta aruandes kajastatud põhitegevusalale vastav vähemalt neljakohaline kood. Kõrvaltegevusalade olemasolu korral märkida ka need.

See väli on kohustuslik.

Ülevaade taotleja senisest ja kavandatavast äri- ja arendustegevustest, toodetest või teenustest, peamistest klientidest ja koostööpartneritest ning muu oluline teave.

4. Projekti andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

5. Projekti eelarve kululiikide kaupa

Projekti eelarves saab kajastada ainult abikõlblikke kulusid. Käibemaks on abikõlblik, kui on võimalik näidata, et õigusaktide kohaselt ei ole projekti raames tasutud käibemaksust õigust sisendkäibemaksu maha arvata ega tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel.

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

6. Kohustuslikud lisadokumendid

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

7. Taotluse saatmine ja kinnitused

Annan Lääne-Nigula Vallavalitsusele nõusoleku:

1) kontrollida taotleja ja taotluse vastavust nõuetele, sealhulgas teha paikvaatlust ning kontrollida esitatud andmete õigsust.

Taotleja kinnitab oma allkirjaga alljärgnevat:

1) kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud ning esitatud dokumendid on kehtivad;

2) taotlejal on olemas nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;

3) taotlejal on tasutud riiklikud ja kohalikud maksud. Maksuvõla ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt. Taotleja on nõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses ja maksuseadustes sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse.

Lääne-Nigula Vallavalitsusel on õigus ilma taotleja või toetuse saaja eelneva nõusolekuta töödelda ja avalikustada järgmist teavet:

1. toetuse saaja nimi ja tegevusvaldkond;

2. toetuse summa;

3. toetuse eesmärk.