Ehitamine

Ehitusteatise esitamine või ehitusteatise esitamine koos ehitusprojektiga on nõutav ehitusalase tegevuse puhul, mis vastab Ehitusseadustiku (EhS) Lisas 1 toodud tabelile: Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta.

Kohalik omavalitsus (KOV) või muu pädev asutus võib põhjendatud juhul nõuda ehitusteatise esitamist ka nende ehitiste ehitamise puhul, mille osas puudub ehitusteatise esitamise kohustus. Ehitusteatise saanud KOV või muu pädev asutus võib 10 päeva jooksul otsustada teatise täiendava kontrolli vajaduse (nt selleks, et esitada ehitisele täiendavaid nõudeid või kaasata naabreid). Üldjuhul täiendav kontroll on vajalik ja ehitusteatis saadetakse vallasisesele kooskõlastusringile. Sel juhul kohaldatakse menetlusele ehitusloa suhtes kehtivaid tähtaegu (vt järgmist osa) ning täiendavad tingimused antakse eraldi haldusaktina. Sellega pikenevad menetluse tähtajad 10+30 päeva. Samuti võidakse ehitamine keelata samadel alustel, mis on ette nähtud ehitusloa andmisest keeldumiseks. Ehitusteatis kehtib 2 aastat. Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitise ehitamise alustamist. Kui vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast ehitusteatise esitamist vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist.

 

Ehitusluba

Ehitusluba annab õiguse ehitada ehitist, mis vastab ehitusloa andmise aluseks olevale ehitusprojektile. Ehitusluba on nõutav ehitusalase tegevuse puhul, mis vastab EhS Lisas 1 toodud tabelile.

Ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks on eelnevalt vajalik taotleda projekteerimistingimused.


Koos ehitusloa taotlusega esitatakse nõuetele vastav ehitusprojekt. Kui ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimiseks on tehtud ekspertiis, esitatakse ka ekspertiisiakt.

Kui ehitusseadustiku lisast 1 tulenevalt tuleb koos taotlusega esitada ka ehitusprojekt, peab see vastama Majandus- ja taristuministri määrusele 17.07.2015 nr 97 „Nõuded ehitusprojektile". Ehitisregistrile (EHR) esitatav digitaalne ehitusprojekt peab vastama „Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuetele ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on leitav: https://www.mkm.ee/et/lepingute-koostamise-juhendid-ja-naidised.

 

Ehitusloa saamisel tuleb kolm päeva enne ehitamisega alustamist esitada ehitamise alustamise teatis, kus esitatakse muuhulgas andmed omanikujärelevalve tegija ja ehitaja kohta. Ehitusloa kehtivusaeg on EhS kohaselt 5 aastat, aga kui ehitamisega on juba alustatud, kehtib luba 7 aastat ehitusloa kehtima hakkamisest.


Ehitusloale kantavad andmed avalikustatakse riikliku ehitisregistri veebilehel www.ehr.ee. EHRis väljastatud ehitusteatisel ja ehitusloal on õiguslik tähendus.

 

Ehitusloa väljastamise kohta saadetakse EHRis ehitusloa taotluses Rolliga „Taotleja" märgitud isikutele vastav automaatne teavitus. Ehitusteatiste teavitatuks lugemise kohta automaatteavitusi ei saadeta.

 

Ehitusseadustiku kohaselt toimub projekteerimistingimuste, teatiste ja lubade taotluste esitamine, menetlus s.h ka kooskõlastamised, arvamuse küsimine ja andmine jms ning projekteerimistingimuste ja lubade väljastamine ehitisregistri (EHR) elektroonilises menetluskeskkonnas.

 

Projekteerimistingimuste taotlused, teatised või lubade taotlused koos seonduvate dokumentidega (ehitusprojektiga kui see on nõutud, vt tabel 1 ja tabel 2) tuleb esitada Lääne-Nigula Vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu logides ID-kaardiga aadressile https://www.ehr.ee.

 

Tulenevalt ehitusseadustikust võib põhjendatud erandjuhul, kui ei ole taotlust võimalik esitada ehitisregistrisse elektrooniliselt, need esitada ka muul moel. Taotluste vormid DOC formaadis on leitavad www.mkm.ee/et/ehitisregister. Esitatud andmete õigsuse eest vastutab taotleja.

Juhul kui riiklikus ehitisregistris taotluse esitamine ei ole võimalik, siis palume digitaalselt allkirjastatud taotlus (DOC formaadis) saata meiliaadressile marje.hiiesalu@laanenigula.ee või vormikohase taotluse paberblanketil aadressile Haapsalu mnt 6, Taebla alevik.

Juhime tähelepanu asjaolule, et juhul kui taotlus ei ole esitatud EHR-ile elektrooniliselt, sisestab taotluse valla registripidaja (max 30 päeva jooksul), kusjuures vastavalt EhS-ile hakkab taotluse menetluse tähtaeg kehtima EHRi sisestamise hetkest.

Taotluse esitamisel lähtuda EHRis toodud juhistest ja kasutajajuhendist, mis on leitav aadressil http://www.ehr.ee/public/help/EHR_kasutajajuhend.pdf, vajadusel saab abi küsida EHRi klienditoe kontaktidelt: tel 625 6352, 625 6445; e-post: ehr@mkm.ee.

 

Ehitise valmimine ja kasutamine

Ehitise omanik peab tagama ehitise kasutamiseks vajalike lubade olemasolu ning nõutavate teavituste ja teadete esitamise kohalikule omavalitsusele. Vt ehitusseadustiku Lisa 2 - info kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta.

Kasutusteatis või kasutusteatis koos ehitusprojektiga tuleb esitada, kui ehitis on valmis ja soovitakse asuda kasutama ehitist või selle osa ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele esitatavad nõuded. 
Kasutusteatise esitamine on nõutav vastavalt ehitusseadustiku Lisale 2 "Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta".
 
Kasutusteatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui pädev asutus ei teavita kasutusteatise esitajat 10 päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda ehitist kasutama või muuta selle kasutusotstarvet.
 
Kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt. Kasutusloaga määratakse ehitise kasutamise otstarve või muudetakse seda.
 
Kasutusluba on nõutav ehitiste ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral vastavalt ehitusseadustiku Lisale 2 "Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta". Koos kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati. Ehitusprojekti ei pea esitama, kui kasutusloa taotlus esitatakse ainult ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks.
Ehitise osale võib anda osakasutusloa, kui ehitise osa on valmis ning täidetud on õigusaktides esitatud nõuded, eelkõige nõue, et ehitist on võimalik ohutult kasutada.
Kui koos kasutusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab mitut hoonet ja neid teenindavaid rajatisi, antakse kasutusluba iga hoone kohta eraldi. Kasutusluba antakse eraldi ka igale iseseisvalt kasutatavale rajatisele.
 
Kasutusloa taotlusega seonduvad dokumendid, sõltuvalt ehitisest:
 • ehitusprojekt (koos kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati). Ilma ehitusprojekti lisamata ei saa toimingut lõpule viia
 • ehitise paigaldus-, hooldusjuhend (kui see on nõutav);
 • energiamärgis (kui see on nõutav);
 • elektriaudit (kui see on nõutav);
 • küttekollete olemasolul korstnapühkija akt. Uuel küttekoldel, mida ei ole köetud, ei pea olema. Esitama peab küttesüsteemi ehitamise dokumentatsiooni või selle puudumisel küttesüsteemi auditi.
 • ehitusdokumendid – vastavalt EhS §15(1): Ehitamine tuleb alati dokumenteerida, kui ehitamiseks on nõutav ehitusluba. Ehitamise dokumenteerib ehitav isik. Ehitamise dokumentide puudumisel asendab neid vastav audit.
Pärast vajalike dokumentide nõuetekohast esitamist teostatakse ehitise ülevaatus, kuhu kaasatakse selleks pädevad isikud ja institutsioonid (nt Päästeamet). Päästeamet kontrollib kasutusloa komisjonis ehitise vastavust projektile ja tuleohutusnõuetele, samuti tuleohutuse tõendamisega seotud ehitusdokumentatsiooni. Põhjalikuma seletuse nõutava dokumentatsiooni kohta leiab ehitiste tuleohutusalase dokumentatsiooni juhendist .
 
Ülevaatuse aeg lepitakse kokku vallavalitsuse ja Päästeameti esindajaga pärast kasutusloa taotluse ja nõuetekohaste dokumentide esitamist. Kasutusluba antakse, kui ehitis vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige ehitisele esitatud nõuetele ja ehitusloale. Kasutusluba antakse elektrooniliselt ehitisregistrisse (EHR) www.ehr.ee. EHRis väljastatud kasutusloal on õiguslik tähendus.
 

Omaniku kohustused

Omanik peab tagama ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele, sealhulgas peab omanik tagama:
 • ehitise vastavuse planeeringule või projekteerimistingimustele
 • ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks vajalike lubade olemasolu ning nõutavate teavituste ja teadete esitamise
 • et vahetult tema korraldusel tehtavat ja käesoleva seadustikuga reguleeritud tööd teeb töö eripärale vastavate ning piisavate teadmiste ja oskustega isik vastavalt Majandustegevuse registrile ja Kutseregistrile
 • ehitise korrashoiu ja kasutamise ohutuse
 • seaduses sätestatud juhul omanikujärelevalve

Omanik tagab ehitise ehitamise üle asjatundliku järelevalve (edaspidi omanikujärelevalve). Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teha kvalifikatsiooninõuetele vastav isik. Majandustegevuse raames ei või omanikujärelevalve tegija olla sama ehitise ehitaja ega olla seotud isikutega, kelle tegevuse üle ta järelevalvet teeb.

Omanikujärelevalve tegemise korra (https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015027) alusel on järelevalve tegemine kohustuslik:

 1. kui ehitamiseks on nõutud ehitusluba;
 2. kui ehitusteatisega koos tuleb ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt;
 3. kui kasutusloa taotlemisel on nõutud ehitusprojekt;
 4. kui kasutusteatisega koos tuleb ehitusseadustiku lisas 2 nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt;
 5. ehitise olulisel rekonstrueerimisel.

 

Riigilõiv

Riigilõivuseaduse ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud §-id 331¹-331⁷, selgituses peaks olema taotleja nimi ja mille eest tasutakse. Näiteks OÜ Peetri, selgitusse loomasööda hoidla projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine.

Riigilõivuseadust vaata siit (alates § 331)

Riigilõiv tuleb tasuda Lääne-Nigula Vallavalitsuse arvelduskontole:

EE021010602005778000 SEB Pank

EE722200001120149659 Swedbank

Lääne-Nigula Vallavalitsuse viitenumber 990013

 

Kaevamine

Lääne-Nigula valla kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks kaevetööde üldise korra Lääne-Nigula valla avalikult kasutataval teel, haljasalal või muul avalikul maa alal (edaspidi avalik maa-ala) ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid korraldavatele isikutele.

Eramaal toimuvad kaevetööd tööde tegija omal vastutusel.

Avalikul teel kaevetööde tegemisel tuleb käesolevat eeskirja rakendada kooskõlas teeseaduses ja selle rakendusaktides sätestatuga.

Kaeveloa saamiseks esitab taotleja või kaevetöö eest vastutav isik Vallavalitsusele hiljemalt 5 (viis) tööpäeva enne kaevetöö algust:
  1) vormikohase kaeveloa taotluse;

    2) liikluskorralduse ajutise skeemi ja vajadusel ühistranspordiliinide sh koolitranspordi ümbersõitude skeemi;
  3) tööde ajagraafiku;
  4) garantiikirja, millega kinnitatakse kaevetööks vajalike materjalide, tööjõu, mehhanismide ja rahaliste vahendite olemasolu;
  5) garantiikirja teekatte ja haljastuse taastamise kohta kui lõplike taastamistööde kohene läbiviimine ei ole kaevetööde lõpetamisel aastaajast tulenevalt võimalik.

Lääne-Nigula valla kaevetööde eeskiri

"Kaevetööde blanketid" Lääne-Nigula Vallavalitsuse 22.05.2018 korraldus 2-3/18-306

Taotlus kaevetööde läbiviimiseks (doc)