25.09.19

Rahuloluküsitluse tulemuste kokkuvõte

Perioodil 23.06 – 20.08 viis Lääne-Nigula Vallavalitsus elanike seas läbi küsitluse hindamaks nende rahulolu valla teenustega. Küsitlusele oli võimalik vastata paberkandjal 23.06 maakaitsepäeval Lääne-Nigula kiriku juures, osavallavalitsustes ning teeninduskeskustes. Täiendavalt oli võimalus anda oma vastused ka e-keskkonnas. Kokku osales küsitluses 229 inimest.

Järgnevalt toome välja tulemused küsitluses esitatud küsimustele:

1.       Märkige oma majanduslik aktiivsus

 

 

2.      Pere suurus (leibkonnas inimesi)

 

3.      Milline järgnevatest kirjeldustest vastab Teie arvates kõige paremini Teie leibkonna praegusele sissetulekute tasemele?

 

4.       Elukoht (palun täpsusta piirkond)

 

5.      Kui rahul olete Te oma elukohaga?

 

6.      Kas Te plaanite vahetada oma elukohta lähema 3 aasta jooksul?

 

7. Palun andke oma hinnang Lääne-Nigula vallas osutatavatele teenustele
Palun märkige, kui rahul olete Te järgmiste valdkondadega

 

Haljasalad, pargid, mänguväljakud, spordirajatised (piisavus, seisukord)

 

Kergliiklusteede piisavus ja seisukord

 

Ühistranspordi ühendused

 

Teede ja tänavate seisukord

 

Teede ja tänavate talvine hooldus

 

Tänavavalgustuse piisavus ja kvaliteet

 

Avalik kord

 

9. Palun andke oma hinnang Lääne-Nigula vallas osutatavatele teenustele
Palun märkige, kui rahul olete Te järgmiste valdkondadega

 

Koolihariduse kättesaadavus

 

Koolihariduse kvaliteet

 

Alushariduse (lasteaedade) kättesaadavus

 

Alushariduse (lasteaedade) kvaliteet

 

Haridusasutuste füüsiline seisukord

 

Huvihariduse ja huvitegevuse võimalused

 

11. Palun andke oma hinnang Lääne-Nigula vallas osutatavatele teenustele
Palun märkige, kui rahul olete Te järgmiste valdkondadega

 

Sotsiaalteenuste kättesaadavus ja kvaliteet (nt koduhooldus, sotsiaaltransport jt)

 

Valla poolt makstavad sotsiaaltoetused

 

Tervishoiuteenuste kättesaadavus ja kvaliteet

 

13. Palun andke oma hinnang Lääne-Nigula vallas osutatavatele teenustele
Palun märkige, kui rahul olete Te järgmiste valdkondadega

 

Valla elanike ja kodanikuühenduste kaasamine valla juhtimisse

 

Informatsiooni kättesaadavus valla teenuste kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ametnike kättesaadavus

 

Ametnike kompetentsus

 

Asjaajamise lihtsus

 

Lääne-Nigula valla tuntus ja maine

 

15. Kuivõrd oled kursis osavallakogude/kogukonnakogude tegevusega?

 

16. Kuivõrd olete huvitatud vallas toimuvast?

 

17. Kui rahul olete info liikumisega vallas toimuva kohta?

 

18. Millistest allikatest saate peamiselt infot vallas toimuva kohta? Võib märkida mitu vastusevarianti.

 

19. Mis on Teie üldine hinnang, kas Lääne-Nigula vallas on hea elada?