28.09.22

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetus

Investeeringutoetuse taotlemine 2022 aastaks on lõppenud.

Lääne-Nigula valla mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringute kord reguleerib Lääne-Nigula valla eelarvest MTÜ-dele ja SA-le kohaliku elukeskkonna arendamiseks makstava investeeringutoetuse eraldamise tingimusi ning taotlemise, määramise ja maksmise korda.

Ilma kaasfinantseeringut omamata saab taotleda toetust maksimaalselt 1000 eurot.

Eelistatult on investeeringutoetuse meede suunatud nendele projektidele, mille osas taotleja on juba saanud vajaliku välise kaasfinantseeringu mõnelt meetmelt, nt LEADER või KOP vms. Kaasfinantseering aga võib olla antud ka mõnelt muult MTÜ või sihtasutuse väliselt organisatsioonilt. Kaasfinantseerimise korral on võimalik taotleda toetust omaosaluse katmiseks, kuid mitte rohkem kui 50% projekti kogukuludest, sh rajatiste puhul mitte üle 5000 euro ja hoonete puhul mitte üle 10 000 euro. Mõlema variandi puhul eelistatakse projekte, mille MTÜ või SA omaosalus on ka vähemalt 10% projekti kogukuludest.

Kord ei laiene nendele projektidele, mida volikogu on otsustanud rahastada sihtotstarbeliselt- näiteks on Lääne-Nigula Vallavolikogu varem eraldanud sihtotstarbeliselt toetust SA-le Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus Palivere keskuse arendamiseks. Sellised projektid otsustatakse vallaeelarve menetluse käigus ja kajastatakse eelarves sihtotstarbeliselt.

Taotlusvooru kuulutab välja vallavalitsus pärast eelarve vastuvõtmist. Vajadusel võib välja kuulutada täiendava taotlusvooru (näiteks kui osa raha jääb esimeses taotlusvoorus eraldamata või näiteks eraldab volikogu lisaeelarvega meetmesse täiendava raha)

Taotluste läbi vaatamisel arvestatakse projekti käsitlemist ja olulisust valla arengukavas ja muudes arengukavades (nt asula arengukava jms), kasusaajate hulka, projekti tähtsust piirkonnale, omafinantseeringu suurust ning edasist hooldus- ja halduskulusid (ning nende katmise allikat). Oluline on see, et tasakaalustatult arvestataks nii suuremate kui väiksemate asulate elanike huve- suurem kasusaajate hulk on eeliseks kui teenindatakse laiemat piirkonda, kuid ka väiksemate taotlejate projektid on konkurentsivõimelised kui nad on arengukava või muu piirkondliku arengukava järgi piirkonnale olulised või teenindavad ka laiemat piirkonda, samuti nt suhteliselt eraldatud väiksemate terviklike piirkondade projektid (kus teised analoogilised objektid on 10 ja enam km kaugusel)

Vastavalt eelarvele otsustab väljamaksmise vallavalitsus oma korraldusega, mis on aluseks sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisele ja toetuse ülekandmisele. Vastavalt sõlmitud lepingule on toetuse saajal eelkõige kohustus järgida toetuse kasutamise tingimusi ja esitada määratud tähtajaks vormikohane lõpparuanne koos toetuse kasutamist tõendavate dokumentidega.

Lääne-Nigula valla mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste kord

BLANKETT 

ARUANNE

 

Sporditegevuse toetamine

Lääne- Nigula valla sporditegevuse rahastamise kord.

Spordi- ja liikumisharrastuse edendamiseks on kolme liiki toetusi: spordiürituse korraldamise toetus, spordiklubi tegevustoetus ja saavutusspordi toetus.

Spordiürituste korraldamise toetuse  (Lisa 1) taotluste esitamiseks kuulutab vallavalitsus  välja taotlusvoorud vähemalt kahel korral aastas, esimene peale valla eelarve vastuvõtmist varakevadel ja teine sügisel. Sellest teavitatakse eelnevalt valla lehes ja veebilehel.  Spordiürituse korraldamise toetust võivad taotleda seltsingud, mittetulundusühingud, maakondlik spordiliit ja spordiala liidud, kui nende põhikirjaline või seltsingulepinguline tegevus on spordi arendamine. Toetust antakse vallas toimuvate spordi- ja liikumisharrastuse ürituste ning võistluste korraldamiseks.

Spordiürituse korraldamise toetuse taotluste vastuvõtt on lõppenud.

 

Spordiklubide tegevustoetust (Lisa 2) saavad taotleda need spordiklubid, kelle tegevuskohaks spordiregistris on Lääne- Nigula vald. Toetuse suurus arvestatakse spordiklubis tegutsevate treeningrühmade arvu, juhendajate, treenerite kvalifikatsiooni ja treeningrühmade vanuselise koosseisu järgi. Laste ja noorte treeninggrupid ning kutsekvalifikatsiooniga treeneriga treeninggrupid saavad suurema toetuse. Tegevustoetus on mõeldud treeningtegevuse korraldamiseks, spordiinventari soetamiseks, projektide omafinantseeringuks ja muudeks sporditegevuse läbiviimiseks vajalikeks kulutusteks. Treeningrühmas osalejate nimekiri ( Lisa 2A).

Spordiklubide tegevustoetuse taotlemine 2023 aastaks on avatud kuni 01.oktoobrini 2022.a.

 

Saavutusspordi toetus (Lisa 3) on sportlase või võistkonna ettevalmistamiseks ja spordimeisterlikkuse tõstmiseks, et võistelda edukalt Eesti meistrivõistlustel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Toetust võib maksta sportlasele, kes elab rahvastikuregistri andmetel Lääne- Nigula vallas või võistkonnale, kes esindab valda või vallas asuvat kooli.

Lisaks eelnevale  saavad  selle toetuse liigi alt koolid taotleda toetust Eesti Koolispordi Liidu poolt korraldatud võistluste transpordi- ja teiste osalemiskulude katteks, kui võistlused toimuvad väljaspool Lääne maakonda.

Sporditegevuse toetuste aruande vorm (Lisa 4)

 Saavutusspordi toetuse taotlusi saab taotleda jooksvalt kogu aasta vältel.

Teavet jagab:
Varje Paaliste - kultuuri- ja spordinõunik

varje.paaliste@laanenigula.ee

tel 5646 9191

Kogukondliku ühistegevuse ja mittetulundustegevuse toetused

Valla eelarvest kogukondliku ühistegevuse ja mittetulundustegevuse toetamise korra alusel saavad mittetulundusühendused taotleda toetust erinevate ühistegevuste korraldamiseks.

Toetamise eesmärgiks on säilitada ja arendada piirkondlikke traditsioone, motiveerida omaalgatust, koostööd, külaelu ja külade ühistegevust, aktiveerida kogukondi ja mittetulunduslikke ühendusi ühiskondlikus elus kaasa lööma ning toetada avatud valitsemise põhimõtteid. Edendada mittetulunduslikku tegevust sotsiaal, hariduse, kultuuri, spordi, noorsootöö ja terviseedenduse valdkonnas ning vabatahtliku pääste ja koguduste tööd avalikkusele suunatud tegevuste korraldamisel.

Projektitoetus

  • külakogukonnale suunatud tegevuste läbiviimiseks ( nt erinevate ürituste ja  talgute korraldamine, koduloo uurimine jms),
  • ülevallaliste või piirkondlike sündmuste ja tegevuste korraldamiseks
  • noortele, eakatele ja sotsiaalsete riskirühmadele mõeldud tegevuste läbiviimiseks

Projektitoetuse eraldamisel arvestatakse piirkondade tasakaalustatud arengut, erinevate ühiskonnagruppide kaasatust, traditsioone, tähtsust vallale, piirkonnale, asulale, ürituse turunduslikku väärtust, eeldatavat osavõtjate ja kaasatute hulka. Kavandatud tegevused ja kulud peavad olema põhjendatud ja asjakohased. Taotlejal peab olema oma-/ja või kaasfinantseering vähemalt 20 % ulatuses projekti kogukuludest. Eelistatakse taotlusi, mis on saanud kaasfinantseeringu erinevatest projektmeetmetest või projekti partneritelt. Projekti omafinantseering võib olla nii rahaline kui mitterahaline.

Projektitoetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja taotluste esitamiseks kuulutab vallavalitsus välja taotlusvoorud vähemalt kahel korral aastas, kevadel ja sügisel. Vastav info avaldatakse valla infolehes ja veebilehel.

Taotluse vorm               aruandevorm

Noorteprojektid

Abikõlbulikud on need noortele suunatud projektid, mille eesmärgiks on noorte kaasamine, koolitamine, ühisürituste ja noorte laagrite korraldamine jms.

Noortele suunatud projektide korral saab lisaks kodanikuühendusele toetust taotleda ka valla noorte volikogu.

Projektitoetuste ja noorteprojektide taotluste esitamine on lõppenud!

Taotluse vorm               aruandevorm

 

Kogukonnateenuse toetus

  • kogukonna kasutuses olevate ruumide ülevalpidamiseks ja kogukonnale tegevuste korraldamiseks
  • Koguduste poolt kogukonnale osutatavateks teenusteks (nt kalmistute hooldus, sotsiaalteenused jms)
  • Vabatahtliku pääste- ja merepäästega tegelemiseks
  • Muudel kokkulepitud juhtudel teenuste osutamiseks

Kogukonnateenuse toetuse  saamiseks sõlmivad vald ja mittetulundusühing koostööleppe, milles lepitakse kokku ühingu poolt kogukonna liikmete heaolu ja kogukonna arengule suunatud tegevused või on lepingu alusel ühingule varasemalt antud korraldada avalik teenus.

Kogukonnateenuse rahastamisel arvestatakse taotleja senist tegevust, piirkonnas pakutavate teenuste põhjendatust, valla arengukava ja eelarvestrateegiat.

Ootame kogukonnateenuse toetuse taotlusi 2023 aasta eelarvesse vahendite planeerimiseks!

Teavet kogukondliku ühistegevuse ja mittetulundustegevuse rahastamise kohta jagab Varje Paaliste, kultuuri- ja spordinõunik, tel 56469191; varje.paaliste@laanenigula.ee

Blankett võta siit