22.07.19

 

Mittetulundusühingud ja sihtasutused

Lääne-Nigula valla mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringute kord reguleerib Lääne-Nigula valla eelarvest MTÜ-dele ja SA-le kohaliku elukeskkonna arendamiseks makstava investeeringutoetuse eraldamise tingimusi ning taotlemise, määramise ja maksmise korda. Kaasfinantseeritavateks MTÜ ja sihtasutuste projektideks on Lääne-Nigula  eelarves arvestatud, toetust makstakse Lääne-Nigula vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või avalikkusele suunatud rajatise ehitamiseks või renoveerimiseks. Taotletava toetuse suuruseks võib olla maksimaalselt 1000 eurot, kui taotletud/saadud ei ole üldse saadud välist kaasfinantseeringut.

Meede on eelistatult suunatud nendele projektidele, mille osas taotleja on juba saanud vajaliku välise kaasfinantseeringu mõnelt meetmelt, olgu näidetena toodud LEADER või KOP. Kaasfinantseering aga võib olla antud ka mõnelt muult MTÜ või sihtasutuse väliselt organisatsioonilt. Kaasfinantseerimise korral on võimalik taotleda toetust omaosaluse katmiseks, kuid mitte rohkem kui 50% projekti kogukuludest, sh rajatiste puhul mitte üle 5000 euro ja hoonete puhul mitte üle 10 000 euro. Mõlema variandi puhul eelistatakse projekte, mille MTÜ või SA omaosalus on ka vähemalt 10% projekti kogukuludest.

Kord ei laiene nendele projektidele, mida volikogu on otsustanud rahastada sihtotstarbeliselt- näiteks on Lääne-Nigula Vallavolikogu varem eraldanud sihtotstarbeliselt toetust SA-le Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus Palivere keskuse arendamiseks. Sellised projektid otsustatakse vallaeelarve menetluse käigus ja kajastatakse eelarves sihtotstarbeliselt.

Taotlusvooru kuulutab välja vallavalitsus pärast eelarve vastuvõtmist. Vajadusel võib välja kuulutada täiendava taotlusvooru (näiteks kui osa raha jääb esimeses taotlusvoorus eraldamata või näiteks eraldab volikogu lisaeelarvega meetmesse täiendava raha)

Vallavalitsus hindab/kontrollib taotluse vastavust nõuetele ning vajadusel annab tähtaja puuduste likvideerimiseks. Lähtudes hindamise tulemustest, teeb vallavalitsus kahe kuu jooksul määruse nõuetele vastavalt taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse ja teavitab sellest taotlejat 10 tööpäeva jooksul.

Taotluste läbi vaatamise arvestatakse projekti käsitlemist ja olulisust valla arengukavas (kuni uue arengukava heaks kiitmiseni seni kehtinud arengukavades) ja muudes arengukavades (nt asula arengukava jms), kasusaajate hulka, projekti tähtsust piirkonnale, omafinantseeringu suurust ning edasisi hooldus ja halduskulusid (ning nende katmise allikat). Oluline on see, et tasakaalustatult arvestataks nii suuremate kui väiksemate asulate elanike huve- suurem kasusaajate hulk on eeliseks kui teenindatakse laiemat piirkonda, kuid ka väiksemate taotlejate projektid on konkurentsivõimelised kui nad on arengukava või muu piirkondliku arengukava järgi piirkonnale olulised või teenindavad ka laiemat piirkonda, samuti nt suhteliselt eraldatud väiksemate terviklike piirkondade projektid (kus teised analoogilised objektid on 10 ja enam km kaugusel)

Vastavalt eelarvele otsustab väljamaksmise vallavalitsus oma korraldusega, mis on aluseks sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisele ja toetuse ülekandmisele. Vastavalt sõlmitud lepingule on toetuse saajal eelkõige kohustus järgida toetuse kasutamise tingimusi ja esitada määratud tähtajaks vormikohane lõpparuanne koos toetuse kasutamist tõendavate dokumentidega.

Lääne-Nigula valla mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste kord

BLANKETT 

ARUANNE

 

Külade ja seltsitegevuse toetus

Lääne-Nigula valla mittetulundusühingute, seltsitegevuse, kultuuriürituste ja projektide toetamise kord reguleerib Lääne-Nigula valla eelarvest kodanikuühenduste tegevus- ja projektitoetuste eraldamise tingimusi ning taotlemise, määramise ja maksmise korda.

Lääne-Nigula valla seltsitegevuse, kultuuriürituste ja projektide toetamise kord

Külade tegevustoetus       

Seltsitegevuse toetuseks  

Seltsitegevuse aruanne

 

Sporditegevuse toetamine

Lääne-Nigula valla sporditegevuse, spordiürituste ning andeka sportlase toetamise kord

Spordiklubide tegevustoetus       

Spordiürituse taotlusvorm  

Spordiklubide aruanne

Tähelepanu endise Lääne- Nigula valla kodanikuühendused ja spordiklubid!

Endise Lääne- Nigula valla territooriumil kehtib jätkuvalt kord, millega kodanikuühendused saavad taotleda toetust, nn külade toetust, samuti projektitoetust erinevate projektide omafinantseeringu katmiseks, traditsiooniliste ürituste korraldamiseks, rahvakultuurikollektiivid esinemisteks, konkurssidel osalemiseks jne.

Toetusi on õigus taotleda nendel kodanikeühendustel, kelle põhikirjast tulenev tegevuse eesmärk on konkreetse asula/ te elukeskkonna arendamine ning avalikkuse kaasamisele suunatud tegevused.

Toetuse taotlemise blankett külade tegevustoetuseks ja blankett projektitoetuseks.

Spordiklubide tegevustoetust saavad taotleda endise Lääne-Nigula valla territooriumil tegutsevas spordiklubid, mis on kantud Eesti Spordiregistrisse. Toetuse arvestamisel lähtutakse treeningrühmade arvust, juhendajate kvalifikatsioonist ja noorte osast treeningrühmades osalemisel.

Spordiklubid saavad lisaks tegevustoetusele taotleda ka toetust ülevallalise spordiürituse korraldamiseks, samuti andeka sportlase toetust spordilaagrites osalemiseks, suurvõistlustel osalemiseks ja spordiinventari hankimiseks.

Sporditegevuste toetuste taotlemise korraga saab tutvuda: RT IV, 25.11.2014, 29

Toetuste taotlemise blankett spordiklubi tegevustoetuseks  ja spordiürituse korraldamiseks.

NB! Endise Lääne- Nigula valla kodanikeühenduste ja spordiklubide toetuste taotlemine ei laiene osavaldades tegutsevatele ühendustele. Osavaldades kehtivad varasemalt igas vallas vastu võetud taotlemise korrad!

Lisateavet jagab kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste telefonil 5646 9191, e-post varje.paaliste@laanenigula.ee