23.09.20

Lääne-Nigula valla tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek ja arutelud

Lääne-Nigula vallavolikogu on oma 17.10.2019. a otsusega nr 54 algatanud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Omavalitsuse eriplaneeringu koostamise eesmärk on leida tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaim asukoht Lääne-Nigula vallas ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks.

Omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapanek toimub 29.06. – 27.08.2020.  Materjalidega saab tutvuda lingil https://www.laanenigula.ee/teemaplaneeringud ja Lääne-Nigula vallavalitsuses Taeblas, Noarootsi-, Nõva-, Kullamaa- ja Martna osavallavalitsuses ning teeninduskeskustes Ristil ja Linnamäel nende lahtiolekuaegadel E-N  kl 8-16.30 ja R kl 8-14.

Avalikku väljapaneku materjale tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 29.07.2020 Risti koolimajas kell 12°° ja Piirsalu seltsimajas kell 15°°.

Tuulepargi planeerimise eesmärk on elektrituulikute abil toota taastuvenergiat. Tuulepark koosneb 17 kuni 30st kuni 290 meetri kõrgusest tuulegeneraatorist, tuuleparki teenindavatest teedest, pargisisesest elektrivõrgust ja alajaamast. Tuulepargi jaoks vajaliku ala suurus on ca 2500 hektarit. Tuulepark liidetakse 330 kV alajaama ning tuulepargi juures paikneva alajaama ja 330 kV alajaama vahelise õhuliini pikkus võib olla kuni 15 km.

Planeeringuala võimalikke asukohti on eelvalikus kolm:

  1. Kuijõe, Piirsalu, Kuke, Rõuma ja Rehemäe külade territooriumil valla idaosas;
  2. Vidruka, Seljaküla, Piirsalu, Jaakna, Luigu ja Rõuma külade territooriumil valla keskosas;
  3. Keskvere, Liivi, Niinja, Kokre, Ohtla, Mõrdu, Üdruma, Laiküla, Soo-otsa ja Kabeli külade territooriumil valla lõunaosas.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 28.09.2020 Risti koolimajas, 29.09.2020 Taebla vallamajas ning 30.09.2020 Kullamaal Goldenbecki majas kõikjal on arutelu algusaeg kl 15.00.

Vaata kui kaugele jääb eriplaneeringu ala Sinu kodust siit

Lääne-Nigula valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohad

Lääne-Nigula valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus. Seisukohad laekunud arvamustele.

 

Avaliku väljapaneku ajal esitatud seisukohad:

 

Visualiseeringud

 

Teema on olnud arutlusel

Lääne-Nigula Vallavolikogus 26.06.2019 - protokoll

Lääne-Nigula Vallavalitsuses 23.07.2019 - protokoll

Risti kogukonnakogus 17.06.2019 - protokoll

Risti kogukonnakogus 05.09.2019- protokoll

Kullamaa osavallakogus 23.09.2019- protokoll

Nõva osavallakogus 11.09.2019- protokoll

Martna osavallakogus 11.09.2019- protokoll

Palivere kogukonnakogus 10.10.2019

Rahvakoosolekul Piirsalus 26.07.2019 - protokoll


 

 
 
 

 

KOHALIKU OMAVALITSUSE ERIPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ALGATAMINE

Lääne-Nigula Vallavolikogu 17.10.2019 otsusega nr 54 algatati Lääne-Nigula valla eriplaneering tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on Lääne-Nigula valla territooriumil leida tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaim asukoht Lääne-Nigula vallas ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks. Eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda alates 25.11.2019 Lääne-Nigula valla veebilehel www.laanenigula.ee, Lääne-Nigula Vallavalitsuses, Kullamaa-, Martna-, Noarootsi-, Nõva osavallavalitsuses ja Risti-, ning Linnamäe teeninduskeskuses. Avaldatud ametlikes teadaannetes  Teadaande number 1549768.

Dokumendid

Lääne-Nigula Vallavolikogu 17.10.2019 otsus nr 54

Lääne-Nigula valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohad
Lääne-Nigula valla eriplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise esimene etapp
V
äljatöötamise kavatsus

 

 

Lääne-Nigula valla kehtivad teemaplaneeringud

NOAROOTSI RANNAALADE TEEMAPLANEERING

Teemaplaneeringu põhieesmärk on valla üldplaneeringus toodud ranna ehituskeeluvööndi ja piiranguvööndi piiride täpsustamine looduskaitseseaduses sätestatud korras. Samuti täpsustatakse rannaalade üldised maakasutus- ja ehitustingimused. Eriti aktuaalne oli rannaalade ehitustingimuste ülevaatamine pärast 09. jaanuari 2005. a. suuri üleujutusi. Teemaplaneering kehtestati 2006. aastal.

NOAROOTSI MILJÖÖVÄÄRTUSLIKE HOONESTUSALADE TEEMAPLANEERING

Teemaplaneering hõlmab valla üldplaneeringus määratud kolme miljööväärtuslikku hoonestusala: Hara/Harga küla, Rooslepa/Roslep küla ja Suur-Nõmmküla/Klottorp külahoonestatud keskosasid. Teemaplaneeringu põhieesmärk on täpsustada üldplaneeringus toodud maakasutamis-, maastikuhooldus- ja ehitustingimusi teemaplaneeringuga hõlmatud aladel. Teemaplaneering kehtestati 2007. aastal.

AULEPA TUULEPARGI TEEMAPLANEERING

Teemaplaneeringu eesmärk on täpsustada üldplaneeringus määratud Aulepa tuulepargi ala piire ja täiendada tuulepargi ala maakasutus- ja ehitustingimusi. Teemaplaneering kehtestati 2007. aastal.

NOAROOTSI ELAMUALADE TEEMAPLANEERING

Teemaplaneeringu põhieesmärgiks on määrata külade kaupa elamuehituspiirkonnad ja igas piirkonnas konkreetsemad maakasutus- ja ehitustingimused. Teemaplaneeringu koostamise käigus täpsustati ka maardlate paiknemine, kaitsealade piirid, 1,5m samakõrgusjoone asukoht, tuuleparkide alad, muinsuskaitsealuste objektide perspektiivsed kaitsevööndid, valla- ja erateede võrk. Teemaplaneering kehtestati 2009. aastal.