Anna tagasisidet lastekaitsetööle

Lastekaitse hõlmab erinevaid toetusi ja teenuseid, mis toetavad laste õigusi ja heaolu. Lääne-Nigula Vallavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ning loob vajalikud tingimused, et laste õigused ja heaolu oleks vallas tagatud. Siin on Sul võimalik anna tagasisidet lastekaitsetööle – nii juhtumikorraldusliku töö osas kui erinevate teenuste pakkumise kohta. Tagasiside on anonüümne ning jõuab edaspidise töö paremaks korraldamiseks sotsiaalhoolekande osakonna juhatajani.
See väli on kohustuslik.
Teksti õigsuse kontrollimine ebaõnnestus.

 

 

ABIVAJAVAST JA HÄDOAHUS OLEVAST LAPSEST TEATAMISE JUHEND

Abivajav laps

Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ja heaolu. Lapse abivajadus võib tuleneda tema võimalikust väärkohtlemisest (sh vägivallast ja hooletusse jätmisest), aga ka tema sotsiaalsest või hariduslikust erivajadusest, pere toimetulekuraskustest jne. Lapse abistamiseks ja kaitseks suunatud tegevused hõlmavad lastekaitse- ja võrgustikutööd kõige laiemas tähenduses, sh sotsiaalteenuseid ja -toetusi ning koostööd lapse, tema pere ja lapsega kokkupuutuvate võrgustikuliikmete vahel. Lapse abistamisel tuleb lähtuda tema individuaalsetest vajadustest ja huvidest.

Hädaohus olev laps

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest. Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd akuutne, et nõuab viivitamatut sekkumist, et ohtu ära hoida või lõpetada. Ohu tõrjumiseks võib olla vajalik lapse kiire toimetamine turvalistesse tingimustesse. Kui lapse on hädaohtu seadnud tema pere ja ühelgi muul moel ei ole võimalik ohtu tõrjuda, võib olla põhjendatud lapse eraldamine perekonnast. Lapse vastu suunatud süüteo toimepanemise kahtlus (sh füüsiline või seksuaalne vägivald; elu ja tervist ohustav hooletusse jätmine; jne) on kriminaal- või väärteomenetluse algatamise aluseks.

 

ABIVAJAVAST LAPSEST TEATAMINE

Lastekaitseseadus sätestab, et kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, on kohustus sellest teatada. Teade tuleb saata Lääne-Nigula vallavalitsusele e-kirja teel vv@laanenigula.ee või

 

Töövälisel ajal saab helistada üle Eestisele lasteabitelefonile 116111.

Lääne-Nigula Vallavalitsuse lastekaitse spetsialist hakkab saadud infoga tegelema esimesel võimalusel ning otsustab 10 päeva jooksul, kas on vajalik algatada juhtumimenetlus või ei. Selleks tuleb hinnata lapse heaolu ning välja selgitada tema abivajadus.

Teade abivajava lapse kohta kantakse lastekaitsetöötaja poolt STAR'i. Eraldi toimingutena tuleb sisse kanda kõik tegevused, mis antud lapse ja tema perega tehakse. Seejuures on oluline selgitada välja ka lapse arvamus. Lapse arvamuse väljaselgitamisel kasutakse eakohaseid tehnikaid: joonistamine, lause lõpetamise kaardid, karu kaardid, mängimine lapse kodus mänguasjadega või muul viisil. Lapse arvamus dokumenteeritakse ja sisestaks samuti STAR'i.

Näited abivajava lapse kohta:

 • Laps elab üksi
 • Laps vajab erispetsialisti abi, aga vanem ei tunnista seda, ei oska abi küsida, vms
 • Laps ei täida koolikohustust
 • Laps jooksis kodust ära
 • Laps pani toime süüteo

 

HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST TEATAMINE

Kui hädaoht on põhjustatud tema kodusest olukorrast, siis eraldatakse laps perekonnast ja paigutatakse ta SA Haapsalu Hoolekandekeskusesse. Juhtumiga hakkab edasi töötama lastekaitse spetsialist, kes vestleb vanematega, lapsega ning vajadusel teiste võrgustiku liikmetega (politseiga) ning hindab lapse heaolu. Kui on vajalik laps eraldada perekonnast pikemaks perioodiks, siis peab lastekaitse spetsialist tegema kohtule 72 h jooksul vastavasisulise avalduse.

Samal ajal tuleb teha paralleelselt tööd lapse päritolu perekonnaga ning pakkuda neile erinevaid toetavaid teenuseid, et laps saaks tagasi koju pöörduda. Teisalt peab olema kindel, et tagasi koju pöördudes on lapse turvalisus ning heaolu tagatud. Hädaohus olevad lapsed kannab lastekaitse spetsialist STAR' ning lisab toimingute alt tehtud tegevused lapse ja perekonnaga.

Hädaohus olevate laste näited:

 • Laps on vägivalla ohver
 • Laps on tõsiselt haige
 • Laps üritas enesetappu
 • Laps on tugevas alatoitumuses
 • Laps pani toime süüteo
 • Lapse elukeskkond ei ole tema jaoks turvaline