Koos ja targalt tegutsedes tagame turvalisema elu

Vajadus turvatunde järgi on inimese üks baasvajadustest. Seda kinnitab ka Ameerika psühholoog Abraham Maslow, kelle nimelises püramiidis on turvalisusvajadus peale füsioloogiste vajaduste (toit, vesi, õhk) asetatud teisele kohale. Turvatunnet toob teadmine, et mis ka ei juhtuks, me saame hakkama.

Me elame geograafiliselt ja klimaatiliselt väga suure osa muu maailmaga võrreldes suhteliselt turvalises vöötmes. Suurt osa elanikkonda muust maailmast ära lõikavad purustusi ning inimkaotusi kaasa toovad orkaanid, üleujutused ja maavärinad seni Eestimaad just väga tihti ülesse ei ole leidnud. Kuid tavapärast elurütmi sassi löövaid ning suurte jõududega operatiivset tegutsemist nõudnud sündmusi teavad ja mäletavad meist paljud. Nii tekitas suuri kahjustusi ja evakueerimisvajadusi 2005 aasta jaanuaritorm. 2010 aasta detsembris Eestit tabanud torm Monika põhjustas üle Eesti elutähtsate teenuste katkemist ja kahjuks ka mitme inimese hukkumise. Suure kaose tekitas torm Monika Virumaal, kus Padaorus, päästeoperatsiooni käigus maanteel lumevangi jäänud inimesi külmumissurmast päästeti.

Vaatamata sellele, et olukordi, kus paljude elutähtsate teenuse toimimist ei suudeta lühema või pikema perioodi jooksul tagada ning kus esineb oht inimeste elule ja tervisele, tuleb ette harva, peame me siiski kõik nendeks valmis olema. Iseseisev hakkamasaamine ja igaühe roll kriisideks valmistumisel on väga oluline. Kriisi korral võib abi kohale jõuda eeldatust hiljem, mistõttu on tähtis, et igaüks mõtleks enda ja oma pere jaoks läbi, kuidas saada hakkama siis, kui elutähtsad teenused (soojusvarustus, elekter, veevarustus ja kanalisatsioon, sideteenus jm) peaksid katkema. Soovitan külastada lehekülge www.kriis.ee, kus on väga selgelt ja arusaadavalt lahti kirjutatud kuidas erinevateks kriisideks valmistuda ja kuidas kriisi korral käituda.

Oluline on teada, et Häirekeskus on loonud uue teenuse - Kriisiinfo teenus 1247.

Selleks, et kriisiolukordades mitte üle koormata hädaabi telefoni 112, saate kriiside korral vajaliku info, kui helistate numbril 1247. Kriisi korral sellele numbrile helistades, annab Häirekeskus Teile ülevaate kriisiolukorrast, soovituslikud käitumisjuhised, võimalusel ka prognoosi, kui kaua olukord vältab, samuti ka seda, kas ja kuidas saaksid elanikud panustada kriisi lahendamisse, sh millist infot oleks vaja koguda.

Ka Lääne-Nigula vald peab ja tahab olla kriisideks valmis. Valmisoleku tagamise juures on tähtis läbi analüüsida võimalike kriiside tõenäosus ja nende mõju. Tehtud analüüsi alusel koostatakse kriisiplaan, mis koosneb erinevate hädaolukordade lahendamise plaanidest ja vajaminevatest ressurssidest.

Vallavalitsuses ongi käsil eelpoolmainitud kriisiplaani koostamine. Plaani olulised osad on informatsiooniplaan ja ressursside andmebaas.

Informatsiooniplaan- kuidas valla kriisistaap saab vajalikku infot erinevatelt ametkondadelt ning kuidas vahetada vajalikku informatsiooni valla asutuste ja elanikkonnaga.

Ressursside andmebaas – isikud ja vahendid, mida saame kriisiolukorra kiireks lahendamiseks kasutada.

Selleks, et hädaolukorras jõuaks vajalik info ja vajadusel abi võimalikult iga inimeseni, on oluline et sellesse panustaksid ka vallas tegutsevad asutused, kogukonnad ja üksikisikud. Sundi selleks valla poolt ei ole, kuid selleks sunnib olukord ise – kui Sul on võimalus end ja oma lähedast inimest hädaolukorras aidata ja Sa seda ei tee, siis millist abi Sa ootad teistelt!?

Kutsun ülesse kogukondade juhte ja teisi aktiivseid inimesi andma teada oma valmisolekust kriisi olukorras oma kogukonnas (kortermajas, tänaval, külas) vajalikku infot jagama valla kriisistaabi ja elanike vahel. Kui tunnete end eelmises lauses ära, siis andke sellest mulle teada. Info sisu näide: Jaan Jalgratas, telefon xxxxxxx, e-post: xxxxxx@xxx, asula, tänav.

Samuti ootame Lääne-Nigula vallas tegutsevatelt asutusustelt ja miks mitte ka eraisikutelt infot selle kohta, milliste ressurssidega saaksid nemad vajadusel kriisi korral abiks olla. Ressursside all pean silmas masinaid ja seadmeid nagu näiteks: traktorid, lumesahad, puksiirid, suure maastikuläbivusega autod, ATV-d, tõstukid, bussid jne.

Ülalmainitud info saatke minu e-posti aadressile jyri.bachman@laanenigula.ee

Nii loome vajaliku andmebaasi kriisi lahendamise koostööpartneritest, mida kriisi korral, aga ka kriisiks valmistumise õppuste korral saame kasutada ning jooksvalt täiendada. Andmebaasis olevad andmed on arusaadavalt ametkondlikuks kasutamiseks ja nende jagamine kolmandatele isikutele vallavalitsuse liikmete poolt ei ole lubatud.

Turvalisemalt elada, see on meie kõigi õigus ja soov, aga ka kõigi kohustus sellesse panustada. Koos ja targalt tegutsedes oleme tugevad ja tagame turvalise elu!

Püsige terved!

 

Jüri Bachman

Taebla osavallavanem

Läänemaa kriiskomisjoni liige