KESKKONNAMÕJUDE HINDAMINE

Keskkonnamõju hindamine (lühendatult KMH) on kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju selgitamine, hindamine ja kirjeldamine, selle mõju vältimis- või leevendamisvõimaluste analüüsimine ning sobivaima lahendusvariandi valik. Keskkonnamõju hindamise erijuht on keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (lühendatult KSH) on strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva tegevuse keskkonnamõju selgitamine, hindamine ja kirjeldamine.

Keskkonnamõju hindamisega seotud teated avalikustatakse Ametlikes Teadaannetes.

Kehtestatud planeeringud on leitavad Maa-ameti kaardilt.

Juhend kodanikele otsustusprotsessides osalemiseks: Oska osaleda!

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

 

 

Keskkonnaamet teatab Kaopalu III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest

Aktsiaselts KIIRKANDUR taotleb kaevandamisluba Kaopalu kruusamaardlas (registrikaardi nr 0317) Kaopalu III kruusakarjääris Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Allikmaa külas riigile kuuluvatel kinnistutel Piirsalu metskond 56 (katastritunnus 77601:003:0397), Kaopalu kruusakarjäär 3 (katastritunnus 43601:001:0147) ja Kaopalu kruusakarjäär 1 (katastritunnus 43601:001:0149). Taotletava Kaopalu III kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 10,66 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 16,21 ha. Kavandatava tegevuse eesmärk on maavara (kruusa ja liiva) kaevandamine, mida saab kasutada üld- ja teedeehituses. Rohkem loe siit

 

Kaopalu III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande täiendavast avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus