13.06.24

Isikuandmete töötlemise teave

Kehtib alates 25.05.2018

Isikuandmete töötlemise teave on koostatud EL isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artikli 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord" vastutava töötleja nõuete täitmiseks ja füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja õiguste tagamisest.

 

1. Millised on isikuandmed ja millisel juhul töötleme

1.1 Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

1.2 Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, mis sisaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

1.3 Töötleme Teie isikuandmeid kui

1.3.1 esitate vallavalitsusele avalduse;

1.3.2 külastate meie veebisaiti;

1.3.3 osalete küsitlustes, uuringutes;

1.3.4 kandideerite meile tööle;

1.3.5 dokumendihaldussüsteemis registreeritud dokument sisaldab Teie isikuandmeid;

1.3.6 isikuandmete töötlemine toimub õiguslikul alusel.

 

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

2.1 Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev. Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ja minimaalselt. Isikuandmed on õiged ja tagatakse nende parandamine.

2.2 Isikuandmeid säilitatakse ainult ettenähtud aja ja seejärel need kustutatakse.

2.3 Isikuandmete töötlemisel kasutatakse turvameetmeid, mis kaitsevad ebaseadusliku juurdepääsu ja juhusliku kaotamise, hävimise eest.

 

3. Füüsilise isiku õigused

3.1 Isikuandmetega tutvumine

3.1.1 Füüsilisel isikul on õigus saada kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ja kui töödeldakse, siis nendega tutvuda. Tutvumiseks soovitame esitada taotluse, millele vastame hiljemalt 1 kuu jooksul. Kui 1 kuu jooksul ei ole võimalik andmeid väljastada, teavitame füüsilist isikut ja pikendame vastamise tähtaega.

3.1.2 Põhjendamatute või ülemääraste füüsilise isiku andmete teabenõuete tutvumise taotluste korral on meil õigus nõuda mõistlikku tasu või andmete väljastamisest keelduda.

3.1.3 Me keeldume soovi täitmast kui selle täitmine võib kahjustada teise isiku õigusi või vabadusi.

3.2 Isikuandmete parandamine

3.2.1 Füüsilisel isikul on õigus nõuda andmete parandamist ja täiendamist kui need on vigased või mittetäielikud.

3.3 Isikuandmete parandamisest, kustutamisest või isikuandmete töötlemise piiramisest teatamine

3.3.1 Me edastame info isikuandmete parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise kohta kõigile, kellele isikuandmed on avaldatud, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi.

3.4 Vastuväite esitamine

3.4.1 Füüsilisel isikul on õigus esitada igal ajal vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks või õigustatud huvi korral.

3.5 Isikuandmete töötlemise piiramine

3.5.1 Füüsilisel isikul on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, näiteks ajal kui me hindame isikuandmete kustutamise nõude rakendumist.

3.6 Nõusoleku tagasivõtmine

3.6.1 Füüsilisel isikul on õigus igal ajal võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

3.7 Isikuandmete kustutamine

3.7.1 Füüsilisel isikul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.

3.7.2 Me kustutame isikuandmed kui:

3.7.2.1 füüsiline isik võtab tagasi andmete töötlemiseks antud nõusoleku;

3.7.2.2 isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil;

3.7.2.3 puudub õiguslik alus andmete töötlemiseks;

3.7.2.4 isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

3.7.2.5 on vaja täita juriidilist kohustust.

3.7.3 Kui isikuandmeid töödeldakse õiguslikul alusel, mis ei luba andmete kustutamist, siis andmeid ei kustutata.

 

4. Koduleht, kirjavahetus ja tööle kandideerimine

4.1 Lääne-Nigula Vallavalitsuse koduleht

4.1 Kodulehe külastaja kohta kogutakse ja säilitatakse info

4.1.1 arvuti või arvutivõrgu internetiaadressi (IP-aadress),

4.1.2 kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga,

4.1.3 külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

4.1.4 IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist kodulehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse.

4.1.5 Andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, mille abil arendatakse veebilehte.

4.2 Kirjavahetus

4.2.1 Isikuandmeid võivad sisaldada nii vallavalitsusse saadetud kirjad, teabenõuded, pöördumised ja selgitustaotlused kui ka nendele saadetud vastused.

4.2.2 Vallavalitsusele saabunud kiri registreeritakse dokumendiregistris.

4.2.3 Juhul, kui pöördumine sisaldab füüsilise isiku kontaktandmeid, siis sellele dokumendiregistri kaudu avalikku juurdepääsu ei võimaldata.

4.2.4 Dokumendiregistris kuvatakse pöördumise registriandmed, sealhulgas saatja initsiaalid. Isiku pöördumine väljastatakse teabenõude korral, kuid isiku kontaktandmeid ei väljastata.

4.2.5 Kui pöördumises on märgitud, et tegemist on avaliku kirjaga, avalikustatakse see dokumendiregistris koos saatja nime ja kontaktandmetega, juhul kui need kirjas sisalduvad.

4.2.6 Kui kiri sisaldab isiku eraelu puutumatust kahjustada võivat teavet või muid andmeid, millele juurdepääs ei ole seaduse alusel lubatud, kehtestatakse sellele juurdepääsupiirang. Teiselt asutuselt saabunud kirjale kehtestab vajadusel juurdepääsupiirangu kirja saatja.

4.3 Tööle kandideerimine

4.3.1 Vallavalitsus ei säilita tööle kandideerimisega seotud dokumente kauem kui konkursi toimumise aja jooksul.

4.3.2 Avalikustamisele ei kuulu teave inimese osalemise kohta konkursil.

4.3.3 Teave kandidaadi ametisse nimetamise kohta on avalik.

 

5. Avaandmed

5.1 Me ei avalda avaandmetena:

5.1.1 dokumendihaldussüsteemi andmeid;

5.1.2 muid isikuandmeid sisaldavaid andmeid.

 

6. Isikuandmete töötlemise rikkumised

6.1 Me dokumenteerime kõik isikuandmetega seotud rikkumised, sealhulgas rikkumise asjaolud, mõju ja rakendatud meetmed.

6.2 Me teavitame rikkumisest järelevalveasutust (Andmekaitse Inspektsioon) põhjendamatu viivituseta ja võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast sellest teada saamist, välja arvatud juhul, kui rikkumine ei kujuta endast tõenäoliselt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele.

6.3 Suure ohu puhul andmesubjekti õigustele ja vabadustele teavitatakse andmesubjekti.

6.4 Järelevalveasutus (Andmekaitse Inspektsioon) võib hinnata, et andmesubjektide teavitamine pole vajalik.

 

7. Kontaktandmed

7.1 Täiendavat infot isikuandmete töötlemise kohta saate andmekaitsespetsialistilt.

 

8. Kaebuse esitamine

8.1 Füüsilisel isikul on õigus pöörduda järelevalveasutuse poole (Andmekaitse Inspektsioon) kui ta leiab, et isikuandmete töötlemine riivab tema õigusi.


Uudiskirjaga liitumise tingimused

Kasutame Sinu poolt uudiskirjaga liitumise vormis esitatud teavet Sulle Lääne-Nigula vallaga seotud uudiste, sündmuste ja info saatmiseks. Palun kinnita oma nõusolekut vastava info saamiseks, täites ära uudiskirjaga liitumiseks vajalikud lahtrid ja vajutades liitumise nupule. Me käsitleme Sinu teavet hoolikalt ja vastavalt avaliku teabe seaduseleisikuandmete kaitse seadusele ning Lääne-Nigula valla isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele.

Kui soovid uudiskirja saamisest loobuda, siis saad seda igal ajal teha, klikkides e-posti teel saadud e-kirja jaluses oleval lingil uudiskirjade saamise tühistamiseks.

Uudiskirjade saatmiseks kasutame Sendsmaily OÜ teenust, nende privaatsuspoliitikaga saad tutvuda siin.  Uudiskirjaga liitumiseks kliki siia.