2.10.20

Veemajandus

 

Palivere Põllumajandusühistu keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine

 Keskkonnaamet on võtnud menetlusse PALIVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU (registrikood 10463451, aadress: Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 17, 90802 28.08.2020 esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1003913-7, mis on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 28.08.2020 kirjana nr DM-110109-7 (menetlus nr M-110109). Käitaja taotleb keskkonnaluba vee erikasutuseks ja saasteainete viimiseks paiksest heiteallikast välisõhku. Tähtajatut keskkonnaluba taotletakse Palivere veisefarmile Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Vidruka külas Palivere farmi kinnistul (katastritunnus 77601:003:0087). Käitaja põhitegevusalaks on piimakarjakasvatus (EMTAK kood 01411). Käitise projekteeritud tootmisvõimsuseks on 269 piimalehma, 230 noorveise ja 40 vasika kohta. Käitaja võtab põhjavett ühest puurkaevust kuni 5400 m3 kvartalis ja juhib ligikaudu 500 m3 sademevett

kvartalis Taebla jõkke (VEE1104700) ühe väljalasuga. Käitises on 5 heiteallikat, milleks on lautade ventilatsiooniavad ja sõnnikuhoidlad. Käitaja poolt taotletavad välisõhku väljutatavate saasteainete aastased heitkogused on ammoniaaki 11,117 tonni, metaani 39,995 tonni ja dilämmastikoksiidi 0,261 tonni. PALIVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU omab keskkonnakompleksluba KKL/318229, mis tunnistatakse kehtetuks keskkonnaloa väljastamisel.

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav ka Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS -

https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?

register_date_start=&search=1&permit_nr=&application_type=&applicant=&proceeding_nr=M-110109&register_date_end=&represented_id=&proceeding_id=10183

 

 

Sihtasutuse Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskuse vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine

 Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Sihtasutuse Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus (registrikood 90008844, aadress: Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Haapsalu mnt 6, 90801; edaspidi ettevõte) 04.09.2020 esitatud vee erikasutuse

keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1004570-2, mis on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 04.09.2020 kirjana nr DM-111157-3 (menetlus nr M-111157).

Keskkonnaluba taotletakse Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Allikmaa külas Altmäe kinnistul (katastritunnus 77601:003:0350) pinnavee võtmiseks kunstlume tootmise tarbeks ning rajatava tiik-veehoidla ühendamiseks Taebla jõega (VEE1104700). Ettevõtte põhitegevusalaks on spordirajatiste käitus (EMTAK kood 93111).

Keskkonnaloa eelnõu saadetakse loa taotlejale ja kohalikule omavalitsusele tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks. Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Keskkonnaloa muutmise menetlemise aeg on kuni kolm kuud arvates nõuetekohase keskkonnaloa taotluse registreerimise kuupäevast. Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav aadressil

 https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?

register_date_start=&search=1&permit_nr=&application_type=&applicant=&proceeding_nr=M-111157&register_date_end=&represented_id=&proceeding_id=11231

 

Vee erikasutuse keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Lääne Teed OÜ (registrikood 10879306, aadress: Tallinna mnt 70, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn, Lääne maakond) 20.04.2020 esitatud maavara keskkonnaloa muutmise taotluse T-KL/1003425, mis on registreeritud
keskkonnaotsuste infosüsteemis 20.04.2020 kirjana nr DM-109521-1 (menetlus nr M-109521).

Keskkonnaloa L.MK/330426 muutmist taotletakse seoses vee erikasutuse liitmisega maavara kaevandamise keskkonnaloale. Ettevõttel on vee erikasutuse keskkonnaluba L.VV/326667, mis kehtib kuni 30.06.2020. Seoses keskkonnaloa muutmisega taotletakse ka vee erikasutuse osa pikendamist kuni maavara osa kehtivusajani 26.02.2033. Vee erikasutuse tegevus jätkub samas kohas ning samas mahus. Maavara osa keskkonnaloas jääb samaks.

Keskkonnaloa taotlust vaata siit

 

 

Veemajandus

Uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on vastu võetud 19.12.2019

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 kinnitamine

 

Vee-ettevõtjad
Lääne-Nigula valla vee-ettevõtjad on AS Haapsalu Veevärk ja AS Matsalu VeevärkHaapsalu Veevärk AS tegutseb järgmistes piirkondades:
  • Taebla ja Palivere alevik (alates 1.veebruar 2010.a.)
  • Risti alevik, Rõuma ja Piirsalu küla (alates 1. jaanuar 2010.a.)
  • Linnamäe alevik (alates 01.aprill 2010.a.)
  • Pürksi ja Sutlepa külad ( alates 01.aprill 2010.a.)
INFO: 47 35 010
KLIENDITEENINDUS: 47 35 016
AVARII tel. 24h: 47 35 013

AS Matsalu Veevärk tegutseb järgmistes piirkondades:
  • Kullamaa, Liivi, Üdruma, Martna.
Kontaktid
Rikketelefon     (+372) 56 494 756
Klienditeeninduse üldtelefon     (+372) 48 55 508
Klienditeeninduse mobiil     (+372) 56 494 756 
Tootmisjuht     (+372) 56 939 363

Näitude teatamine: naidud@matsaluvv.ee

 

PAAKAUTO TEENUSE OSUTAJAD

         
 

 

maht m3

 

     

Teenuse osutaja

Paakauto1

Paakauto2

Paakauto3

Teenuse osutaja aadress

Kontakt tel

e-post

Lääne Sanservice OÜ

5

11,5

 

Haapsalu

5025868

Laanesanservice@gmail.com

Haapsalu Veevärk AS

3

5

15

Haapsalu

4735010

 info@hvv.ee

Peeter Kari FIE

3

 

 

Pürksi

5122497

 

HRL OÜ

5,5

 

 

Taebla

5533112

 rleemet@gmail.com

Ragn-Sells AS

12

 

 

Pärnu/Haapsalu

6060439

 info@ragnsells.ee

Laanekate OÜ

8

 

 

Märjamaa

53497987

 

Westmets OÜ 3,5     Ellamaa  5098177  westmets@hot.ee
Rimitax OÜ 3,0     Käpla/Haapsalu 518 0091  ahtos@rimitax.ee