9.01.20

Veemajandus

Vee erikasutuse keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Aktsiaselts Torf (registrikood 10076240, aadress: Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Tallinna mnt 26a, 90303) 22.10.2019 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi veeluba) nr L.VV/327445 muutmise taotluse1 Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Üdruma külas Laiküla turbatootmisala kinnistutel (registriosa 928432, katastritunnused 34202:002:0001, 34202:002:0002, 34202:002:0003, 34202:002:0004 ja 34202:002:0005).

Veeluba on väljastatud maavara kaevandamisel eemaldatava vee suublasse juhtimiseks ühe väljalaskmega.

Veeluba soovitakse muuta seoses väljalasu lisamise ja kehtivustähtaja muutmisega (pikendamisega) kuni maavara kaevandamise loa nr LMKL-001 kehtivuse lõppemise tähtajani 20.12.2049 (seotud väljalasuga LA064) ja maavara kaevandamise loa nr LMK-002 kehtivuse lõppemise tähtajani 14.06.2026 (seotud uue taotletava väljalasuga).

Keskkonnaamet kontrollis veeloa muutmise taotluse vastavust nõuetele ning leidis, et veeloa muutmise taotlus vastas nõuetele.

 Veeloa muutmise menetlus on kättesaadav siit

 

Veemajandus

Uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on vastu võetud 19.12.2019

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 kinnitamine

 

Vee-ettevõtjad
Lääne-Nigula valla vee-ettevõtjad on AS Haapsalu Veevärk ja AS Matsalu VeevärkHaapsalu Veevärk AS tegutseb järgmistes piirkondades:
  • Taebla ja Palivere alevik (alates 1.veebruar 2010.a.)
  • Risti alevik, Rõuma ja Piirsalu küla (alates 1. jaanuar 2010.a.)
  • Linnamäe alevik (alates 01.aprill 2010.a.)
  • Pürksi ja Sutlepa külad ( alates 01.aprill 2010.a.)
INFO: 47 35 010
KLIENDITEENINDUS: 47 35 016
AVARII tel. 24h: 47 35 013

AS Matsalu Veevärk tegutseb järgmistes piirkondades:
  • Kullamaa, Liivi, Üdruma, Martna.
Kontaktid
Rikketelefon     (+372) 56 494 756
Klienditeeninduse üldtelefon     (+372) 48 55 508
Klienditeeninduse mobiil     (+372) 56 494 756 
Tootmisjuht     (+372) 56 939 363

Näitude teatamine: naidud@matsaluvv.ee

 

PAAKAUTO TEENUSE OSUTAJAD

         
 

 

maht m3

 

     

Teenuse osutaja

Paakauto1

Paakauto2

Paakauto3

Teenuse osutaja aadress

Kontakt tel

e-post

Lääne Sanservice OÜ

5

11,5

 

Haapsalu

5025868

Laanesanservice@gmail.com

Haapsalu Veevärk AS

3

5

15

Haapsalu

4735010

 info@hvv.ee

Peeter Kari FIE

3

 

 

Pürksi

5122497

 

HRL OÜ

5,5

 

 

Taebla

5533112

 rleemet@gmail.com

Ragn-Sells AS

12

 

 

Pärnu/Haapsalu

6060439

 info@ragnsells.ee

Laanekate OÜ

8

 

 

Märjamaa

53497987

 

Westmets OÜ 3,5     Ellamaa  5098177  westmets@hot.ee
Rimitax OÜ 3,0     Käpla/Haapsalu 518 0091  ahtos@rimitax.ee