« Tagasi

Avalikustamise teade

Lääne-Nigula valla tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avalik väljapanek

Lääne-Nigula valla tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avalik väljapanek toimub 03.04.2023-05.05.2023. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande kohta arvamust. Planeering on tutvumiseks valla veebilehel https://www.laanenigula.ee/tuuleenergia-eriplaneering  ja paberkandjal Lääne-Nigula vallavalitsuses Taeblas, Noarootsi-, Nõva-, Kullamaa-,  Martna-, Risti-, Oru- ja Palivere osavallavalitsuses nende lahtiolekuaegadel E-N  kl 8-16.30 ja R kl 8-14.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on leida tuulepargi (elektrituulikutega energiat tootev elektrijaam) ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaim asukoht Lääne-Nigula vallas ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks. Eriplaneering koostatakse kogu Lääne-Nigula valla territooriumi ulatuses (1448,77 km²). Tuulepargi rajamise kaudsem vajadus tuleneb Eesti riigi kliima- ja energiapoliitikast.  Eesti pikaajaline eesmärk on minna üle vähese süsinikuheitega majandusele, mis tähendab järk-järgult eesmärgipärast majandus- ja energiasüsteemi ümberkujundamist ressursitõhusamaks, tootlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks.

Planeeringu esimeses etapis määratakse maa-ala, millesse saab tuuleparki rajada ning tingimused tuulepargi rajamiseks, sh vajalikud täiendavad uuringud detailse osa koostamiseks. Planeerimise esimesele etapile järgnevas detailses planeerimislahenduses määratakse elektrituulikute asukohad, elektriliinide asukohad ja muu vajaliku taristu asukoht ning tingimused ehitamiseks. Olulist keskkonnamõju eeldatavasti planeeringu elluviimisega ei kaasne.