« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 01. veebruarist 2023

Alates 01.02.2023 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada paremad elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Abikõlbulik ei ole tiheasustusega piirkonnad.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist 2023, millele nad toetust taotlevad. Suvekodudele toetust taotleda ei saa.

Lääne-Nigula vallas hajaasustuse programmiga toetust taotlevate isikute eelistatud sihtrühmaks on vähemalt ühe alaealise (kaasa arvatud 2023. aastal sündiv laps ja 18-aastane isik) lapsega perekond, puuetega isikud ja vanaduspensionärid

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab  moodustama 33 % projekti kuludest. Toetuse hulka arvestatakse 2018-2022 hajaasustuse programmist saadud toetuste summa.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused  leiab Lääne-Nigula valla kodulehelt: https://www.laanenigula.ee/et/hajaasustuse-programm ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt: https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm#toetatavad-tegevused

Taotlusi saab esitada vallavalitsusele alates 01.02.2023.a ja esitamise viimane tähtpäev on 03.04.2023.a.

 

Lisainfo Lääne-Nigula vallas:

Olev Peetris

Taristunõunik

Telefon +372 504 9561

e-post olev.peetris@laanenigula.ee