« Tagasi

Laiküla IV turbatootmisala keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud AS Torf (registrikood 10076240, aadress Tallinna mnt 26a, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond) poolt esitatud Laiküla IV turbatootmisala keskkonnaloa taotluse (nõuetekohane taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 29.12.2022 dokumendina nr DM-122205-6).
 
Taotletav Laiküla IV turbatootmisala asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Üdruma külas riigiomandis olevatel kinnistutel Kullamaa metskond 4 (katastritunnus: 34202:002:0130) ja Kullamaa metskond 100 (katastritunnus: 45203:002:0196), Laiküla turbatootmisala (katastritunnus: 34202:002:0005). Riigivara valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja valitsema volitatud asutusteks Riigimetsa Majandamise Keskus ning Maa-amet. Taotletav mäeeraldise pindala on 48,22 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 60,74 ha. Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Laiküla turbamaardla (maavarade registri registrikaart nr 0214) hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru 15 plokki ning vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru 14 plokki. Seisuga 30.09.2022 on Laiküla IV turbatootmisala mäeeraldisega seotud varuplokkide jääkvaru järgmine:
14 plokk – vähelagunenud turvas, aktiivne tarbevaru: 25 tuh t,
15 plokk – hästilagunenud turvas, aktiivne tarbevaru: 86 tuh t.
Kaevandatud maavara kasutatakse aianduses. Keskkonnaluba taotletakse 30 aastaks.
 
Keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1015749-3 ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-122205 dokument nr DM-122205-6.