« Tagasi

Lääne-Nigula valla kogukondliku ühistegevuse projektitoetuste ja noorteprojektide taotluste sügisvoor

Mittetulundusühendused saavad taotleda projektitoetust külakogukonnale suunatud tegevuste läbiviimiseks ( nt erinevate ürituste, koolituste, talgute korraldamine, koduloo uurimine jms) või ülevallaliste ja piirkondlike sündmuste ning tegevuste korraldamiseks.

Noorteprojektid on need noortele suunatud tegevused, mille eesmärgiks on noorte kaasamine, koolitamine, ühisürituste jms. korraldamine. Noorteprojektide teostamiseks saavad toetust taotleda mittetulundusühendused ja ka valla noorte volikogu.

Spordiürituste korraldamise toetuse sügisvoor

Spordiürituse korraldamise toetust võivad taotleda  seltsingud ja kodanikuühendused, maakondlik spordiliit ning spordiala liidud, kui nende põhikirjaline või seltsingulepinguline tegevus on spordi arendamine. Toetust antakse vallas toimuvate spordi-, liikumisharrastuse- ja rahvaspordiürituste ning võistluste korraldamiseks.

Mittetulundusühenduste ja sihtasutuste investeeringutoetuse täiendav taotlusvoor

Investeeringutoetuse eelarvest jäi kevadel kasutamata 3000 eurot ja see annab võimaluse välja kuulutada täiendava taotlusvooru.

Investeeringutoetust eraldatakse  Lääne-Nigula vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või rajatise ehitamiseks või renoveerimiseks.

Toetuse taotlemiseks peab objekt vastama järgmistele tingimustele:

* olema munitsipaalomandis ja antud toetuse taotlejale avalikku kasutusse või olema toetuse taotleja omandis või kasutuses. Kui objekt ei ole munitsipaalomandis, siis on õigustoetust taotleda, kui objekti omanikul ja kasutajal on vallaga sõlmitud objekti avaliku kasutamise leping, vajadusel notariaalses vormis tähtajaga vähemalt viis aastat peale toetuse kasutamise tähtaja lõppu;
* objekt on kajastatud valla arengukavas v.a üksikrajatised (nt teeviit, infotahvel, külakiik, külatähis jms) milliseid võivad olla valla arengukavas käsitletud arendustegevuse üldiste eesmärkide all;
* objekti rajamise või olemasolu vastu peab olema põhjendatud avalik huvi, mida iseloomustab muu hulgas sarnaste objektide puudumine lähipiirkonnas ning piirkondlik tähtsus.

Toetuse suurus ühe taotleja kohta on ilma kolmanda osapoole kaasfinantseeringuta maksimaalselt 1000 eurot ja kolmanda osapoole kaasfinantseeringu korral projekti omafinantseeringu osa, kuid mitte rohkem kui 5000 eurot rajatiste ja 10 000 eurot hoonete puhul ning üldjuhul mitte rohkem kui 50% kavandatava projekti kogumaksumusest.

Kõik taotlused esitada valla e-teenuste keskkonnas või digitaalselt allkirjastatuna Lääne- Nigula vallavalitsusele e- posti aadressile: vv@laanenigula.ee

Taotluste esitamise tähtaeg on 20.september 2020 a.

Info taotlemise kohta ja taotluste vormid on leitavad valla kodulehelt: www.laanenigula.ee/toetused

Teavet jagab Varje Paaliste, kultuuri- ja spordinõunik, varje.paaliste@laanenigula.ee, tel 56469191