« Tagasi

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja kogukondliku ühistegevuse ja mittetulundustegevuse toetuste taotlusvooru

LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KOGUKONDLIKU ÜHISTEGEVUSE JA MITTETULUNDUSTEGEVUSE TOETUSTE  TAOTLUSVOORU

INVESTEERINGUTOETUS

Investeeringutoetust saavad taotleda mittetulundusühendused ja sihtasutused.

Objekt, mille ehitamiseks või renoveerimiseks toetust taotletakse peab olema avalikus kasutuses või selle kasutamine on  avalikkusele suunatud.

Hooned on nt seltsi- ja külamajad, muuseumid, käsitöökojad jms, rajatised on nt mänguväljakud, spordiplatsid, terviserajad, matkarajad, laululava , lõkkeplats, park jne.

Taotleja peab olema tegutsenud vähemalt ühe aasta ja põhikirjas sätestatud eesmärk on  küla, alevi, piirkonna elukeskkonna, kultuuri- ja spordielu arendamine, avalikkuse kaasamine, avaliku huvi  täide viimine jms.

Objekt, millele toetust taotletakse peab olema valla omandis ja antud taotlejale avalikku kasutusse või  on objekt taotleja omandis ja vallaga on sõlmitud avaliku kasutuse leping.

Toetuste suurused on erinevad, kolmanda osapoole kaasfinantseeringuta kuni 1000 EUR ning kolmanda osapoole kaasfinantseeringu korral taotleja omafinantseeringu osa rajatiste puhul kuni 5000 EUR ja hoonete puhul kuni 10 000 eur.

Üldjuhul  ei eraldata toetust mitte rohkem kui 50% kavandatava projekti kogumaksumusest.

NB! Investeeringutoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 25. veebruar 2020!

SPORDIÜRITUSTE KORRALDAMISE TOETUS

Taotleda saavad seltsingud, mittetulundusühingud, maakondlik spordiliit ja spordiala liidud erinevate vallas toimuvate spordi- ja liikumisharrastuse ürituste ning võistluste korraldamiseks, nt erinevad rahvaspordiüritused, matkad, tervisepäevad, võistlused, valla meistri- ja karikavõistlused jms.

NB! Spordiürituste korraldamise toetuste  taotluste esitamise tähtaeg on 25. veebruar 2020!

PROJEKTITOETUS

Projektitoetust saavad taotleda mittetulundusühingud  külakogukonna, piirkondlike või  ülevallaliste sündmuste ja tegevuste läbiviimiseks, nt mitmesugused vabaaja sündmused, talgud, koduloo uurimine jms, samuti mujale esitatud projektide kaasfinantseeringuks.

Projektitoetuse eraldamisel arvestatakse piirkondade tasakaalustatud arengut, erinevate ühiskonnagruppide kaasatust, traditsioone, tähtsust vallale, piirkonnale, asulale, ürituse turunduslikku väärtust, eeldatavat osavõtjate ja kaasatute hulka.

Taotlejal peab olema oma-/ja või kaasfinantseering vähemalt 20 % ulatuses projekti kogukuludest. Projekti omafinantseering võib olla nii rahaline kui mitterahaline.

Noorteprojektid

Mittetulundusühingud saavad esitada taotlusi ka noortele suunatud projektide läbiviimiseks, mille eesmärgiks on noorte kaasamine, koolitamine, ühisürituste ja noorte laagrite korraldamine jms.

Noortele suunatud projektide korral saab lisaks kodanikuühendusele toetust taotleda ka valla noorte volikogu.

NB! Projektitoetuse ja noorteprojektide taotluste esitamise tähtaeg on 9. märts 2020!

Kõik taotlused esitada vastaval taotlusvormil  digitaalselt allkirjastatuna  Lääne- Nigula vallavalitsuse

e posti aadressile: vv@laanenigula.ee.

Taotlusvormid on leitavad valla kodulehelt

Teavet kogukondliku ühistegevuse ja mittetulundustegevuse rahastamise kohta jagab Varje Paaliste, kultuuri- ja spordinõunik, tel 5646 9191; varje.paaliste@laanenigula.ee