20.09.23

Kogukondliku ühistegevuse ja mittetulundustegevuse toetused

Mittetulunduslikud ühendused saavad taotleda valla eelarvest toetust erinevate ühistegevuste korraldamiseks kogukondliku ühistegevuse ja mittetulundustegevuse toetamise korra alusel.

Toetamise eesmärgiks on säilitada ja arendada piirkondlikke traditsioone, motiveerida omaalgatust, koostööd, külaelu ja külade ühistegevust, aktiveerida kogukondi ja mittetulunduslikke ühendusi ühiskondlikus elus kaasa lööma ning toetada avatud valitsemise põhimõtteid. Edendada mittetulunduslikku tegevust sotsiaal, hariduse, kultuuri, spordi, noorsootöö ja terviseedenduse valdkonnas ning vabatahtliku pääste ja koguduste tööd avalikkusele suunatud tegevuste korraldamisel.

Projektitoetus

  • külakogukonnale suunatud tegevuste läbiviimiseks ( nt erinevate ürituste ja  talgute korraldamine, koduloo uurimine jms),
  • ülevallaliste või piirkondlike sündmuste ja tegevuste korraldamiseks
  • noortele, eakatele ja sotsiaalsete riskirühmadele mõeldud tegevuste läbiviimiseks

Projektitoetuse eraldamisel arvestatakse piirkondade tasakaalustatud arengut, erinevate ühiskonnagruppide kaasatust, traditsioone, tähtsust vallale, piirkonnale, asulale, ürituse turunduslikku väärtust, eeldatavat osavõtjate ja kaasatute hulka. Kavandatud tegevused ja kulud peavad olema põhjendatud ja asjakohased. Taotlejal peab olema oma-/ja või kaasfinantseering vähemalt 20 % ulatuses projekti kogukuludest. Eelistatakse taotlusi, mis on saanud kaasfinantseeringu erinevatest projektmeetmetest või projekti partneritelt. Projekti omafinantseering võib olla nii rahaline kui mitterahaline.

Taotlused esitada valla e-teenuste keskkonnas või digitaalselt allkirjastatuna Lääne- Nigula vallavalitsusele e- posti aadressile: vv@laanenigula.ee

Info taotlemise kohta ja taotluste vormid on leitavad valla kodulehelt: www.laanenigula.ee/toetused

Teavet jagab Varje Paaliste, kultuuri- ja spordinõunik, varje.paaliste@laanenigula.ee, tel 56469191.

Projektitoetuse taotlemine on 2023.aastaks lõppenud

Taotluse vorm               aruandevorm          Taevitusmaterjalide logofailid

 

Kogukonnateenuse toetus

  • kogukonna kasutuses olevate ruumide ülevalpidamiseks ja kogukonnale tegevuste korraldamiseks
  • Koguduste poolt kogukonnale osutatavateks teenusteks (nt kalmistute hooldus, sotsiaalteenused jms)
  • Vabatahtliku pääste- ja merepäästega tegelemiseks
  • Muudel kokkulepitud juhtudel teenuste osutamiseks

Kogukonnateenuse toetuse  saamiseks sõlmivad vald ja mittetulundusühing koostööleppe, mille alusel pakub ühing teenust, mis suurendab kogukonna liikmete heaolu ja toetab kogukonna arengut.

Kogukonnateenuse rahastamisel arvestatakse taotleja senist tegevust, piirkonnas pakutavate teenuste põhjendatust, valla arengukava ja eelarvestrateegiat.

2024 aasta eelarve planeerimiseks ootame kogukonnateenuste toetuse taotlusi  1. oktoobriks 2023

Teavet kogukondliku ühistegevuse ja mittetulundustegevuse rahastamise kohta jagab Varje Paaliste, kultuuri- ja spordinõunik, tel 56469191; varje.paaliste@laanenigula.ee

Kogukonnateenuse taotluse vorm

 

Sporditegevuse toetamine

Et edendada sportimist ja liikumist, maksame kolme liiki toetust: spordiürituse korraldamiseks, spordiklubi tegevuseks ja saavutusspordiks.

Spordiürituse korraldamise toetus  on mõeldud seltsingutele, mittetulundusühingutele, maakondlikule spordiliidule ja spordialaliidule, kui nad arendavad sporti oma põhikirja või seltsingulepingu järgi. Toetust antakse selleks, et vallas korraldataks spordi- ja liikumisüritusi ning -võistlusi. 

Taotlused esitada valla e-teenuste keskkonnas või digitaalselt allkirjastatuna Lääne- Nigula vallavalitsusele e- posti aadressile: vv@laanenigula.ee

Taotluste esitamine 2023.aastaks on lõppenud.

Sporditegevuse toetuste aruande vorm (Lisa 4)         Taevitusmaterjalide logofailid

 Info taotlemise kohta ja taotluste vormid on leitavad valla kodulehelt: www.laanenigula.ee/toetused

Teavet jagab Varje Paaliste, kultuuri- ja spordinõunik, varje.paaliste@laanenigula.ee, tel 56469191.

 

Spordiklubi tegevustoetust saavad taotleda need spordiklubid, kelle tegevuskoht on spordiregistris Lääne-Nigula vald. Toetuse suurus arvestatakse spordiklubi treeningrühmade arvu, juhendajate, treenerite kvalifikatsiooni ja trennis käijate vanuse järgi. Treeningrühmad, milles käivad lapsed ja noored ning mille treeneritel on kutsekvalifikatsioon, saavad suuremat toetust. Toetus on mõeldud selleks, et korraldada trenne, osta spordiinventari, katta projektide omafinantseeringut ja teha muid kulutusi, mis on spordi jaoks vajalikud.

2024.aastaks saab spordiklubide tegevustoetust taotleda kuni 1. oktoobrini 2023.

Taotlused esitada digitaalselt allkirjastatuna Lääne- Nigula vallavalitsusele e-posti aadressile: vv@laanenigula.ee

 
Teavet tegevustoetuse taotlemise kohta jagab Varje Paaliste, kultuuri- ja spordinõunik, tel 56469191; varje.paaliste@laanenigula.ee
 
 

Saavutusspordi toetusega aidatakse sportlasel või võistkonnal suurendada spordimeisterlikkust ja valmistuda Eesti meistrivõistlusteks või rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks. Toetust makstakse sportlasele, kes elab rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula vallas, või võistkonnale, kes esindab valda või vallas asuvat kooli.

Lisaks saavad seda toetust taotleda koolid, et katta Eesti Koolispordi Liidu korraldatud võistluste transpordi- ja muid osalemiskulusid, kui võistlused toimuvad väljaspool Lääne maakonda.

Saavutusspordi toetust saab taotleda kogu aasta vältel.

Vallavalitsus teavitab kodulehel kui  eelarves selleks otstarbeks olevad vahendid on lõppenud.

Sporditegevuse toetuste aruande vorm (Lisa 4)

 

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetus

Lääne-Nigula valla eelarves olevate vahendite korral makstakse mittetulundusühingutele (MTÜ) ja sihtasutustele (SA) investeeringutoetust, mida saab ilma kaasfinantseeringuta maksimaalselt 1000 eurot.

Investeeringutoetus on mõeldud eelkõige nendele projektidele, mille jaoks taotleja on juba saanud kaasfinantseeringu mõnest meetmest (nt LEADER või KOP ehk Kohaliku omaalgatuse programm) või mõnelt organisatsioonilt. Kui kaasfinantseering on olemas, saab taotleda toetust projekti kogukuludest kuni 50%, et katta omaosalus, kusjuures rajatiste puhul on toetus kuni 5000 eurot ja hoonete puhul kuni 10 000 eurot. Mõlema variandi korral eelistatakse projekte, mille puhul on MTÜ või SA omaosalus vähemalt 10% projekti kogukuludest.

Investeeringutoetust ei saa need projektid, mida vallavolikogu on otsustanud kindla sihiga rahastada, näiteks kui volikogu eraldas sihtotstarbelise toetuse SA-le Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus Palivere keskuse arendamiseks. Sellised projektid otsustatakse vallaeelarve menetluse käigus ja neid kajastatakse eelarves eraldi.

Taotluste hindamisel arvestatakse sellega, kas projekti on käsitletud kogu valla, eraldi asula või mõnes muus arengukavas, kasusaajate hulka, projekti tähtsust piirkonnale, omafinantseeringu suurust, edasisi hooldus- ja halduskulusid ning nende katmise allikat. Oluline on see, et võetaks tasakaalustatult arvesse nii suuremate kui väiksemate asulate elanike huve. Suurem kasusaajate hulk on eeliseks, kui teenindatakse laiemat piirkonda, aga ka väiksemate taotlejate projektid on konkurentsivõimelised, kui need on arengukava järgi piirkonnale vajalikud, kui nende alusel teenindatakse laiemat piirkonda või kui tegu on rohkem eraldatud väiksemate terviklike piirkondadega (nt kui teised sarnased objektid on vähemalt 10 km kaugusel).

Eelarve põhjal otsustab väljamaksmise vallavalitsus oma korraldusega, mille alusel sõlmitakse sihtfinantseerimise leping ja kantakse toetus üle. Lepingu järgi peab toetuse saaja eelkõige täitma toetuse kasutamise tingimusi ja esitama määratud tähtajaks vormikohase lõpparuande koos toetuse kasutamist tõendavate dokumentidega.

2023.aastal investeeringutoetuse taotlusvooru välja ei kuulutata.