11.05.20

Taebla aiamaade atraktiivsemaks muutmine

Projekti eesmärk on muuta Taebla aiamaad taas kohaliku kogukonna üheks siduspunktiks.

Tänapäeval võimaldavad aiamaad ja kogukonnaaiad linnaliste asulate ja alevike inimestel kasvatada oma köögivilja, pakkuda ajaveetmise võimalust ja hariduslikku efekti lastele ning olla kogukonna kogunemise kohaks.

Aiamaade võimaluse pakkumine linnalikus „magala" piirkonnas loob Taeblale lisandväärtuse (eelise), mis võib pidurdada piirkonnast väljarännet ning soodustada sisserännet. Projekti tulemusena panustatakse kohaliku elukeskkonna parendamisse ning ühistegevusse, panustatakse kohalike elanike arengusse ja teadlikkuse tõusu pakkudes täiendavaid võimalusi vaba aja sisustamiseks ning kooli ja lasteaia õppekava seotakse praktiliste tegevustega aiamaal.

Projekti raames rekonstrueeritakse Aia maaüksuse teed, mis täna ei võimalda kõikidele aiamaa lappidele ligipääsu, rajatakse prügiplats; vahetatakse välja pump, mis tagab kastmisvee; rekonstrueeritakse elektrisüsteem, mis on oluline veepumba toimimiseks; aiamaade maanteepoolsest küljest eemaldatakse võsa ning istutatakse hekk; valmistatakse ette aiamaa lapid koolile ja lasteaiale koos kasvuhoonete, tööriistakuuride, kompostikastide ja marjapõõsastega.

Projekti eelarve kokku 43 521,20 eurot, millest toetus 39 169,07 eurot.

Projekt viiakse ellu LEADER meetme projektitoetuse raames.