LASTEKAITSE

Igaühel on kohustus lastekaitseseadusest tulenevalt teatada hädaohus olevast või abivajavast lapsest!

TEATA ABIVAJAVAST LAPSEST vallavalitsuse lastekaitsespetsialistile. Kontaktid leiad SIIT.

TÖÖVÄLISEL AJAL TEATA ABIVAJAVAST LAPSEST LASTEABITELEFONIL 116 111 (24 h).

HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST teata politsei lühinumbril 112 ja vallavalitsusele e-posti aadressil vv@laanenigula.ee.

 

ABIVAJAVAST JA HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST TEATAMISE JUHEND

Kohalik omavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ja loob vajalikud tingimused laste õiguste ja heaolu tagamiseks.

Lapse abivajadust hinnatakse juhtumipõhiselt ja lähtudes lastekaitseseadusest (§ 28 lg 2).

Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul.

Abivajavate laste hulka kuuluvad ka hädaohus olevad lapsed. Kuna neid mõisteid seaduses eristatakse, on need eraldi välja toodud ka siin. Oluline on aga rõhutada, et märkamist ja abi ei vaja mitte üksnes hädaohus olev laps, vaid ka muu abivajadusega laps. Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ja heaolu. Lapse abivajadus võib tuleneda tema võimalikust väärkohtlemisest (sh vägivallast ja hooletusse jätmisest), aga ka tema sotsiaalsest või hariduslikust erivajadusest, pere toimetulekuraskustest jne.

Lääne-Nigula Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist hakkab saadud infoga tegelema esimesel võimalusel ning otsustab 10 päeva jooksul, kas on vajalik algatada juhtumimenetlus või ei. Selleks tuleb hinnata lapse heaolu ning välja selgitada tema abivajadus.

Abivajava lapse näide:

  • Laps elab üksi
  • Laps vajab erispetsialisti abi, aga vanem ei tunnista seda, ei oska abi küsida, vms
  • Laps ei täida koolikohustust
  • Laps jooksis kodust ära
  • Laps pani toime süüteo

Teade abivajava lapse kohta kantakse lastekaitsetöötaja poolt STAR'i. Eraldi toimingutena tuleb sisse kanda kõik tegevused, mis antud lapse ja tema perega tehakse. Seejuures on oluline selgitada välja ka lapse arvamus. Lapse arvamuse väljaselgitamisel kasutakse eakohaseid tehnikaid: joonistamine, lause lõpetamise kaardid, karu kaardid, mängimine lapse kodus mänguasjadega või muul viisil. Lapse arvamus dokumenteeritakse ja sisestaks samuti STAR'i.

 

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest. Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd akuutne, et nõuab viivitamatut sekkumist, et ohtu ära hoida või lõpetada. Ohu tõrjumiseks võib olla vajalik lapse kiire toimetamine turvalistesse tingimustesse. Kui lapse on hädaohtu seadnud tema pere ja ühelgi muul moel ei ole võimalik ohtu tõrjuda, võib olla põhjendatud lapse eraldamine perekonnast. Lapse vastu suunatud süüteo toimepanemise kahtlus (sh füüsiline või seksuaalne vägivald; elu ja tervist ohustav hooletusse jätmine; jne) on kriminaalvõi väärteomenetluse algatamise aluseks.

Hädaohus oleva lapse näide:

  • Laps on vägivalla ohver
  • Laps on tõsiselt haige
  • Laps üritas enesetappu
  • Laps on tugevas alatoitumuses
  • Laps pani toime süüteo

Kui hädaoht on põhjustatud tema kodusest olukorrast, siis eraldatakse laps perekonnast ja paigutatakse ta SA Haapsalu Hoolekandekeskusesse. Juhtumiga hakkab edasi töötama lastekaitsespetsialist, kes vestleb vanematega, lapsega ning vajadusel teiste võrgustiku liikmetega (politseiga) ning hindab lapse heaolu. Kui on vajalik laps eraldada perekonnast pikemaks perioodiks, siis peab lastekaitse spetsialist tegema kohtule 72 h jooksul vastavasisulise avalduse.

Samal ajal tuleb teha paralleelselt tööd lapse päritolu perekonnaga ning pakkuda neile erinevaid toetavaid teenuseid, et laps saaks tagasi koju pöörduda. Teisalt peab olema kindel, et tagasi koju pöördudes on lapse turvalisus ning heaolu tagatud. Teave hädaohus olevad lapse kohta kannab lastekaitsespetsialist STAR' ning lisab toimingute alt tehtud tegevused lapse ja perekonnaga.

 

Lastekaitse teenused

Asendushooldus – on sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu või õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Järelhooldusteenus – on sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

Tugiisikuteenus lapsele – teenuse sisuks on lapse abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga.

Lapsehoiuteenus – on sotsiaalteenus, mille eesmärk  on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist, või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust. 

 

Kasulikku teavet leiab siit:

Juhend"Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse"

Lastekaitseseadus

Lasteabi

Sotsiaalkindlustusamet 

Soovitused lapsevanemale lähedase vangistuse puhul

Kuidas kaitsta last seksuaalkurjategijate eest

Fotode avaldamine internetis: abimaterjal lapsevanemale

Tasuta veebiajakiri Märka Last

Lastemajateenus

Riiklik perelepitusteenus 

Vanemlusprogramm „Imelised aastad"   

Tasuta juriidilised nõustamised perekonnaõiguslikel teemadel. Nõustamisele vajalik eelregistreerimine 6311 128 või liit@lastekaitseliit.ee.

Eestkostjate õigused ja kohustused

 

 

Anna tagasisidet lastekaitsetööle

Lastekaitse hõlmab erinevaid toetusi ja teenuseid, mis toetavad laste õigusi ja heaolu. Lääne-Nigula Vallavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ning loob vajalikud tingimused, et laste õigused ja heaolu oleks vallas tagatud. Siin on Sul võimalik anna tagasisidet lastekaitsetööle – nii juhtumikorraldusliku töö osas kui erinevate teenuste pakkumise kohta. Tagasiside on anonüümne ning jõuab edaspidise töö paremaks korraldamiseks sotsiaalhoolekande osakonna juhatajani.
See väli on kohustuslik.
Teksti õigsuse kontrollimine ebaõnnestus.