KESKKONNAMÕJUDE HINDAMINE

Keskkonnamõju hindamine (lühendatult KMH) on kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju selgitamine, hindamine ja kirjeldamine, selle mõju vältimis- või leevendamisvõimaluste analüüsimine ning sobivaima lahendusvariandi valik. Keskkonnamõju hindamise erijuht on keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (lühendatult KSH) on strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva tegevuse keskkonnamõju selgitamine, hindamine ja kirjeldamine.

Keskkonnamõju hindamisega seotud teated avalikustatakse Ametlikes Teadaannetes.

Kehtestatud planeeringud on leitavad Maa-ameti kaardilt.

Juhend kodanikele otsustusprotsessides osalemiseks: Oska osaleda!