3.03.22

 

KAUGKÜTTE PIIRKONNAD

 

Palivere alevik

Palivere alevikus rekonstrueeriti vana boilerijaam katlamajaks 2007. aastal ja ehitati  biokütuse ladu. Soojusenergiat Palivere aleviku kütmiseks toodab Nevel Eesti OÜ, kes rendib hooneid AS-ilt Lääne-Nigula Varahalduselt. Kütteperioodil toodetakse keskmiselt 2700 MWh soojusenergiat. Kütusena kasutatakse tükkturvast ja hakkepuitu.
Soojusenergiat tarbib 9 elamut, põhikool, spordihoone, lasteaed, kauplus ja Lähtru tee 8 hoone. Teised tarbijad (3 elamut) kasutavad korterite kütmiseks põhiliselt lokaalset elektrikütet. Kaks korteriühistut on paigaldanud ja ehitanud elamu keldrisse lokaalse katlamaja, kuid on liitunud tsentraalse küttega. Aastal 2018 rekonstrueeriti Palivere aleviku soojatrassid.

Palivere soojamajanduse arengukava

Palivere alevikus korraldab kaugkütet Nevel Eesti OÜ. Ettevõtte veebilehelt saab infot liitumistingimuste hindade jne kohta.

 

Taebla alevik

Soojusenergiat Taebla aleviku kütmiseks toodab Nevel Eesti OÜ, kes rendib hooneid AS-ilt Lääne-Nigula Varahalduselt. Kütteperioodil toodetakse keskmiselt 5400 MWh soojusenergiat. Suuremad tarbijad on elanikkond ja munitsipaal-objektid. Katlamaja rekonstrueeriti 2006 - 2007 aastal. Kütusena kasutatakse tükkturvast ja hakkepuitu. Aastal 2012 rekonstrueeriti Taebla aleviku soojatrassid maksumusega 417 500 eurot.

Taebla soojamajanduse arengukava

Taebla alevikus korraldab kaugkütet Nevel Eesti OÜ. Ettevõtte veebilehelt saab infot liitumistingimuste hindade jne kohta.

 

Pälli küla Jõe tänava piirkond

Aastatel 2020 - 2021 paigaldati uued pelletkatlad. Kütusena on kasutusel pellet. Soojuse tarbijateks on Taebla Kool ja 5 eramut. Soojusenergia vajadus aastas keskmiselt 1200 MWh. Lääne - Nigula vallale kuuluv katlamaja on renditud AS Lääne-Nigula Varahaldusele. Taebla Kooli soojatrass rekonstrueeriti 2020. aastal.

Taebla soojamajanduse arengukava

 

Linnamäe küla

Soojusenergia teenust osutab AS Lääne-Nigula Varahaldus. Tarbijaid on 12 sh kool, lasteaed, teeninduskeskus, viis korteriühistut ja neli äriühing. Aastal 2013 rekonstrueeriti kaugkütte torustike 997 meetri ulatuses. Aastal 2014 - 2015 rekonstrueeriti katlamaja hoone, rajati biokütuse ladu, paigaldati uus biokütuse katel koos vajalike seadmetega ja õliküttel reservkatel. Kütusena kasutatakse turvast ja hakkepuitu.

 
 
Pürksi

Pürksi külas on üks tsentraalne, tahkel küttel (kasutatakse hakkpuitu, saepuru, tükkturvast) töötav katlamaja, mis kuulub OÜ Noarootsi Soojusele (100 % Lääne-Nigula valla omandis) ja varustab soojaga 12 tarbijat sh 5 kortermaja, kooli, lasteaeda, valla teenisnduskeskust, töökoda ja kauplust ja sotsiaalmaja. Soojatrasside kogupikkus 1,7 km, millest rekonstrueeritud 1.67 km.

 

Martna

Martna külas on üks tsentraalne tahkeküttel töötav katlamaja (kütteks kasutatakse pelletit). Aastane toodang on keskmiselt 850 MWh. Katlamaja ja soojustorustik on renoveeritud 2017-2018 aastal. Paigaldatud on 0,45 MWh pelletkatel. Soojusenergia tarbijad on lasteaed ja kolm korterelamut.

 
Nõva

Nõva kaugkütte piirkond on lõpetatud. Nõva kooli ja võimlat köetakse AS Lääne-Nigula Varahalduses oleva konteinerkatlamajaga, mis kasutab kütteks pelletit. Kolm korrusmaja omavad lokaalseid pelleti katlamaju.