12.04.21

Lääne-Nigula valla lihthanked ja riigihanked on kättesaadavad riigihangete registris

Hangete korraldamise kord

Hanked 2021

Hankeplaan 2021

 

 

 

Nõva Osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust heakorratööde teostamiseks Nõva Osavalla territooriumil asuvatel objektidel 2021 aastal.

Lisainformatsiooni saate e-posti aadressilt aivi.heinleht@laanenigula.ee ,tel 529 9364. Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.aprill 2021 kell 12.00.

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee   materjalid

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Martna külas Kaarhalli remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.04.2021. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. materjalid
Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Rõude külas Siimu tee remondiks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.05.2021. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. Materjalid

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate harjamine imurtehnoloogilise tänavapuhastusmasinaga"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele.     materjal

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Rõude rahvamajas sanitaarruumide remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.04.2021. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. Lähteülesanne

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Martna lasteaia rühmaruumi remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.04.2021. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. Lähteülesanne
Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Martna raamatukogu remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.04.2021. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. Lähteülesanne
Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Martna vallamaja remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.04.2021. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. Lähteülesanne

Noarootsi osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele „Noarootsi raamatukogu, sotsiaalmaja, koolihoone ning Sutlepa vabaajakeskuse remonttööd" vastavalt pakkumiskutses ja tehnilistes tingimustes toodule. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.03.2021    Materjal

Noarootsi Osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele ,,Österby sadamahoone köögiseadmete soetamine" vastavalt tehnilises kirjelduses toodule. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.03.2021      Materjal

Hanke eesmärgiks on Lääne-Nigula vallas kohaliku tänava nr 7760102 Nurme km 0,484 – 0,684 lõigule tee ehitusprojekti koostamine.Tööde teostamise aeg on 3 kuud lepingu sõlmimisest. Pakkumus esitatakse 26. märtsiks 2021.a kella 12:00, aadressil vv@laanenigula.ee          materjalid

Hanke eesmärgiks on Lääne-Nigula vallas tänavavalgustuse ja bussipeatuste valgustuse projekteerimine energiasäästlike LED valgustitega. Tööde teostamise aeg on 3 kuud lepingu sõlmimisest. Pakkumus esitatakse 17. märtsiks 2021.a kella 12:00, aadressil vv@laanenigula.ee         dokumendid

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse Teenindushoone projekteerimine". Pakkumuse esitamise tähtaeg 05.03.2021 kell 11.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile meelis.nukki@gmail.com. Lisainfo meelis.nukki@gmail.com   Meelis Nukki  53039248   materjal

Pakkumuskutse Sireli detailplaneeringu koostamiseks. Pakkumus esitada 10.03.2021.a kella 12:00, aadressil    

vv@laanenigula.ee . Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus. Kontaktisik ja info Lääne-Nigula Vallavalitsuse ehitus- ja planeeri-misosakonna juhataja Heikki Salm, tel 51910519; e-post: heikki.salm@laanenigula.ee    materjali vaata siit

Lääne-Nigula Vallavalitsus soovib  Risti alevikus Jaama ja Soo vahelisel alal  rekonstrueerida olemasolev kraavistik, vajadusel rajada uusi kraave ja korrastada/asendada olemasolevad truubid ja mahasõidud. Kaevetööde eelne puude- ja võsa raie kuulub käesoleva töö mahtu. Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.03.2021 kell 12.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee  Lisainformatsioon heikki.salm@laanenigula.ee    materjalid

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Ventilatsioonisüsteemide puhastamine Lääne-Nigula Vallavalitsuse allasutustes". Pakkumuste esitamise tähtaeg 05. märts 2021 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia aadressile andrus.lillemaa@laanenigula.ee      materjal

Pakkumuskutse riigitee nr 16151 Risti-Kuijõe km 0,064-0,280 kaitsevööndis  jalgratta- jalgtee ning valgustuse põhiprojekti koostamiseks        materjali vaata siit

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele Taebla lasteaia välisuste vahetus". Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.02.2021. kell 11.00 . Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee Lisainformatsioon liina.kaljuveer@laanenigula.ee                  Materjal   

Pakkumuskutse Lasteaia tn tee nr 7760101 jalg- ja jalgrattatee ehitamise põhiprojekti koostamiseks. Töö eesmärgiks on Taebla alevikus Lasteaia tänava lõigule  km 0,057-0,50  jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine, et tagada elanike ohutu liikumine tööle, kooli ja lasteaeda. Projekti raames projekteeritakse 2,0 m laiune jalgratta- ja jalgtee. Jalgratta- ja jalgtee kulgemise poole määrab projekteerija. Põhiprojekt peab sisaldama ehitusmaksumuse ja hoolduskulude eeldatava suuruse määramist. Pakkumus esitatakse 29.01.2021 kella 10:00, aadressile vv@laanenigula.ee . Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus. Kontaktisik ja info: Lääne-Nigula teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris, tel +372 504 9561; e-post: olev.peetris@laanenigula.ee         materjal

Pakkumuskutse Nigula küla tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks. Hanke eesmärgiks on Lääne-Nigula vallas Nigula külas tänavavalgustuse rekonstrueerimine energiasäästlike LED valgustitega. Objektiga on vaja kohapeal tutvuda. Pakkumus esitatakse 20. jaanuariks 2020.a kella 12:00, aadressil vv@laanenigula.ee Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus. Kontaktisik ja info Lääne-Nigula Vallavalitsuse teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris, tel +372 504 9561; e-post: olev.peetris@laanenigula.ee              asendiskeem

Noarootsi osavallavalitsus annab enampakkumise korras rendile mitteeluruumi üldpinnaga 20,5 m2 Noarootsi sotsiaalmaja Pürksi Keskus 25 keldrikorrusel. Ruumi kasutusse andmise eesmärk on elanikkonnale teenuste osutamine. Renditasu suuruse alghind on 20,00 eurot kuus (kommunaalmakseid ei lisandu). Taotlus ruumi rendile võtmiseks koos renditasu suuruse ära näitamisega esitada e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee hiljemalt 15.01.2021.