16.10.19

Septembrikuine vallavolikogu istung toimus Taeblas. Istungi pidamiseks vajalik laud oli üles seatud kultuurikeskuse kinosaali põrandale. Volikogu liikmed esitasid ka küsimuse seekordse istungisaali remondi kohta. Volikogu esimees vastas, et saali korrastamine on vallavanemaga jutuks olnud, tõsi, mitte küll kapitaal-, vaid sanitaarremondina.

Volikogu koosolekul osales 22 volikogu liiget. Päevakorras oli kaheksa punkti.

Kõigepealt andis ülevaate vallavalitsuse tegemistest vallavalitsuse liige, Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo, kes asendas vallavanemat. Hirmo rääkis peaministri külaskäigust Osmussaarele.

Lisaks peaministri külaskäigule andis Hirmo teada, et OÜ Nõva Kilk on lõpuks äriregistrist kustutatud, et kaasava eelarve 8-st objektist on tänaseks 5 valmis ja 3 veel tegemisel. Pooleli on Risti ja Taebla jõuväljakud ja Kullamaa discgolfirada. Samuti oli jutuks, et Taebla Kooli ehitus on graafikus, ja et Oru kooli aula pakkumused on avatud, odavaim pakkumus on voli- kogu kehtestatud hinnapiiri sees, hetkel pooleli kvalifitseerimisprotsess. Valminud on valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava ning saadetud laiali arvamuste avaldamiseks. Nõva sadama kinnistud on valla poolt omandatud. Pindamistööd on tehtud, pooleli on kruusateede remont.

Peale vallavalitsuse informatsiooni võeti kõne alla valla eelarvestrateegia. Toimus esimene lugemine. Ettekandega esines valla eelarve ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna, kaasettekande tegid eelarve – ja arenduskomisjoni esimees Jüri Ott ja aseesimees Jaanus Mägi. Valla eelarvestrateegia keskmes on valla ühinemislepingus kokku lepitud investeeringud. Investeeringuid on ette nähtud kõigile valla piirkondadele, kõige suurem nendest on Oru kooli aula ehitus, mille maksumus on pisut üle miljoni euro.

Valla võlakoormus läheneb paaril järgmisel aastal lubatud 60% piirini ja pisut isegi ületab lubatud piiri, siis hakkab jälle langema. Tööjõu ja majanduskuludes alates 2021. aastast kulude kasvu ette ei nähta, kulud sõltuvad valla tulude kasvust järgmistel aastatel ja sisemistest ümberkorraldustest. Valla eelarve positsiooni mõjutavad ka muudatused riigi rahanduse reeglites. Nii näiteks hakatakse arvestama valla laenude hulka ka kõiki neid laene, mida võtavad valla poolt asutatud ettevõtted. See seab omakorda rangemad piirid investeerimisele ja laenamisele.

Volikogu liikmetel oli ettekandjatele mitmeid küsimusi. Lõpuks otsustati eelarvestrateegia esimene lugemine lõpetada, korraldada teine lugemine oktoobri volikogus ja määrati muudatusettepanekute tähtaeg.

Kolmanda päevakorrapunktina kinnitas volikogu Lääne-Nigula valla rahvaraamatukogudele mittevajalike teavikute võõrandamise korra. Ettekande tegi valla kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste, ka a sette kandjad oli kultuuri-ja spordikomisjoni esimees Lauri Lilleoks ning majandus-planeerimiskomisjoni esimees Einar Pärnpuu. Seni oli kehtiv kord Kullamaa vallal ja Martna vallal, teisel valdadel analoogiline kord puudus. Kord sai koostatud võimalikult lihtne ja raamatukogutöötajale mugav, samuti arvestati täna nii Lääne-Nigula vallas kui mujal välja kujunenud praktikat.

Neljanda päevakorrapunktina andis ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm volikogule ülevaate tuulepargi eriplaneeringu seisust. Kaasettekande tegi Einar Pärnpuu. Enefit Green AS on tagasi võtnud oma esialgse taotluse detailplaneeringu algatamiseks ning teinud ettepaneku läbi viia hoopis eriplaneering. Erinevus seisneb selles, et eriplaneeringu esimeseks etapiks on tuulepargiks sobiliku asukoha otsimine ja analüüsimine. Protsess ise võib võtta aega kaks ja pool aastat.

Eriplaneeringu algatamist on toetanud Martna osavallakogu, Nõva osavallakogu (artikli kirjutamise ajaks ka Kullamaa osavallakogu) ja Risti ja Taebla kogukonnakogud. Noarootsi osavallakogu on seisukohal, et Noarootsi osavalla territooriumile uusi tuuleparke ei peaks planeerima. Einar Pärnpuu andis teada, et volikogu majandus-ja planeerimiskomisjon toetab eriplaneeringu algatamist. Volikogu võttis info teatavaks, otsustamisele tuleb eriplaneeringu algatamine oktoobri või novembri volikogus.

Viienda päevakorrapunktina toetas volikogu vallavalitsuse eelnõud Tuulerebase planeeringu kinnistu detailplaneeringu mittealgatamiseks. Ettekandjateks olid Heikki Salm ja valla maa- ja planeerimisspetsialist Marika Meister, kaasettekandjaks Einar Pärnpuu.

Maaomanik on esitanud Lääne-Nigula Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu algatamiseks eesmärgiga ehitada paadikuur 20 m kaugusele rannajoonest. Selleks peaks vald Keskkonnaametilt taotlema rannaäärse ehituskeeluvööndi vähendamist. Kuna seda on juba üks kord varasemalt proovitud ja vastavat luba Keskkonnametilt ei saadud, siis oli volikogu nõus vallavalitsuse ettepanekuga uut planeeringut mitte algatada. Omanikul on võimalus ehitada paadikuur pisut kaugemale, ehituskeeluvööndist väljapoole.

Kuuendas päevakorrapunktis seadis volikogu hoonestusõiguse OÜ Kultuurisaal kasuks. See otsus oli vajalik Oru kooli aula ehitamise korraldamiseks. Vastava põhimõttelise otsuse tegi volikogu juba juunikuisel istungil.

Seitsmendas päevakorrapunktis tunnistati kehtetuks viis aegunud määrust endiste valdade aegadest. Viimases päevakorrapunktis määrati kindlaks järgmise volikogu toimumise aeg ja koht, 17. oktoober, Kullamaal. Kõik Lääne-Nigula volikogu protokollid on kättesaadavad valla koduleheküljel.

Neeme Suur
Volikogu esimees

Volikogu istung toimus 22. augustil Nõval. Seekord siis Palivere lumetootmine, Martna majad, Nõva sadam, Risti hooldekodu ja palju muud.

Neeme Suur

Volikogu esimees

Suvi sai läbi ja volikogu alustas oma sügisest tööperioodi istungiga Nõval. Järjekorras oli 23-as istung ja otsuseid tehti mitmeid ja olulisi. Istungil osales 20 volinikku, puudus 5. Päevakorras oli 16 punkti, kehtestati 3 määrust ja võeti vastu 10 otsust.

Volikogu istungi esimeseks päevakorrapunktis on tavaliselt vallavanema informatsioon. Nii oli ka seekord. Vallavanem Mikk Lõhmus rääkis et Taebla Kooli ehituse ja Martna Lasteaia soojustamise tööd on graafikus ja et Martna katlamaja saab üle viidud automaatsele kütmisele. Valmimas on Risti Lasteaia põrandad ja Noarootsi kooli õpilaskodu ja sotsiaalmaja remonditööd. Kullamaa osavallas tegeletakse Silla küla masuudireostuse tagajärgede likvideerimisega. Nõva sadama kinnistute ostutehing on planeeritud 29. augustiks. Valminud on kaasava eelarve kaudu tehtud projektid Martnas, Noarootsis, Nõval, Paliveres ja Linnamäel.  Vallavanem andis ülevaate ka valla reservfondi kasutamisest. Eraldisi on tehtud noortekeskustele projektide omaosaluseks, laulu- ja tantsupeo tarbeks, Linnamäe elamusõhtute tarbeks, Noarootsis Sutlepa tuuliku parandamiseks, Noarootsi osavalla õigusabi kulude katmiseks, Nõval põlenud prügikonteineri remondiks ja kalmistu uueks tööriistakuuriks, Liivi Raamatukogu 100 brošüüri trükkimise kulude katmiseks.

Peale vallavanema info ärakuulamist asuti otsustamist nõudvate päevakorrapunktide juurde. Toimus Lääne-Nigula valla arengukava läbivaatamise esimene lugemine. Otsustati teine lugemine viia läbi oktoobris, muudatusettepanekute edastamise tähtajaks määrati 24. september 2019. Arengukavaga saab tutvuda valla kodulehel, ettepanekuid saab saata e-postile vv@laanenigula.ee.

Kevadel sai algatatud valla ja osavaldade põhimääruste muutmine. Esimene lugemine toimus juunikuu volikogus. Seekord said siis muudatusettepanekud kinnitatud ja põhimäärused kohendatud. Muudatused puudutasid eelkõige vallavolikogu enda, aga ka osavallakogude tööd ja tegevust. Kohendati töömaterjalide ja muudatusettepanekute esitamise korda, täpsustati volikogu komisjonide töökorda ja komisjonide esimeeste tööülesandeid ja muud sellist. 

Volikogu võttis vastu Altmäe katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu Allikmaa külas. Selle detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Palivere Pikajalamäe tervisekeskuse edasiarendamine ja  kunstliku lume tootmise süsteemi rajamine. Planeeringu avalik väljapanek toimub 09.09-09.10.2019 Lääne-Nigula vallamajas vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel.

Volikogu andis nõusoleku maavara kaevandamise loa andmiseks Lakenõmme II liivakarjääri mäeeraldisel. Tegemist on tegutseva karjääriga, mida laiendatakse neile ettenähtud piirides.

Volikogu andis loa Alu kinnistu üleandmiseks Servapeal OÜ-le (juriidiline isik, kes pole eelneval kolmel aastal tegelenud metsa majandamisega, võib  üle kümne hektari põllu- või metsamaad omandada vaid volikogu loal).

Volikogu otsustas taotleda riigilt Martna külas asuvate Kirna tee 5  ja Kirna tee 7 kinnistud (kasutuseta kolmekordsed hooned) ja Paju kinnistu  üleandmist valla omandisse. Vallal on plaan üks hoonetest korda teha, mis aga korrastamist ei kannata, see lammutada. Martna küla keskuses on korrastustöid juba ka  tehtud ja nendega minnakse edasi.

Volikogu otsustas anda MTÜ-le Terra Maritima tasuta kasutusse Martna küla Padriku, Rõude küla Kiige ja Kullamaa küla Kullamaa järv-puhkeala katastriüksused. Seda tehakse puhkekohtade rajamiseks, LEADER rahataotluse toel.

Volikogu lubas vallavalitsusel seada Kekkilä Eesti OÜ-lt ostetavatele kinnistutele ühishüpoteek summas 175 000 eurot. Hüpoteek on vajalik Nõva sadama kinnistute järelmaksuga omandamiseks.

Volikogu andis loa vallavalitsusele riigihanke korraldamiseks Risti Hooldekodu laiendamiseks ja selleks vajaliku moodulmaja rentimiseks. Risti hooldekodu juurde paigutatakse moodulmaja, kuhu saab hooldekodu laieneda. See on vajalik, et hooldekodu vastaks nõuetele ja saaks taotleda tegevusluba. Kui tegevusluba käes, siis saab juba otsustada, kuidas hooldekodu veel laiendada.

Volikogu otsustas Risti alevikus AS-le Medicum Perearstikeskus üürile vastuvõturuumid aadressiga  Jaama 1 hinnaga 1 euro/m2. AS Medicum Perearstikeskus asub osutama perearstiteenust Ristil ja kuna tegemist on otsustuskorras ja soodustingimustel üürile andmisega, siis nõudis see volikogu ostust.

Volikogu otsustas lõpetada hallatava asutuse Nõva valla Päevakeskuse tegevuse, kuna asutus ei ole iseseisvalt kunagi tegutsenud. Eakate seltsitegevust Nõval korraldab koostöös osavallavalitsusega MTÜ Nõva Pensionäride Ühendus.

Peale otsustamisi toimusid seekord volikogus ka ühed valimised. Seoses volikogu liikmete vahetumisega valiti volikogu sotsiaalkomisjonile uus esimees ja assesimees. Uueks esimeheks valiti Guido Ulejev Ristilt, aseesimehena jätkab Mai Jõevee Kullamaalt. Eesmärgiga tagada piirkondade esindatuse nõue kinnitati ka uus komisjoni koosseis. Lisaks esimehele ja aseesimehele kuuluvad komisjoni Karin Kahn, Marge Kanna, Üllar Neemrand, Ülle Heinleht, Ave Bachman, Andrus Post ja Maarika Leht-Zolotov.

Volikogu istung  toimus 26. juunil 2019 Risti kultuurikeskuses

Kersti Lipu

Lääne-Nigula vallasekretär

Istungil osales 24 volinikku, puudus 1. Päevakorras oli 15 punkti, kehtestati 1 määrus ja võeti vastu 8 otsust.

Istung algas traditsiooniliselt vallavanema informatsiooniga. Mikk Lõhmus tänas kõiki volikogu liikmeid, kes osalesid ja abistasid laulupeo tule teekonna korraldamisel. Vallas toimuvad mitmed suured ehitustööd, Taebla koolimaja ehitustöödega ollakse graafikus, tegemisel teede pindamised, lõppenud Martna lasteaia hoone akende vahetamise ja soojustamise hange. Kahjuks ei saanud seekord KIK-st toetust ei Nõva ega Rõude veevärkide suuremahulised projektid, kindlasti esitatakse taotlused uuesti järgmise aasta vooru. Arutatakse võimalusi Risti Hooldekodu laiendamiseks, Risti Tervisekeskuses on leitud ajutine lahendus perearsti teenuseks. KIKi loodusharidusprojektist said rahastuse Taebla Kool, Nõva Kool, Palivere Põhikool, Oru Kool ja Palivere Lasteaed, kokku ca 15000 eurot.

Võeti vastu Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri.

Toimus spordi tegevustoetuse taotlemise ja sportlaste tunnustamise korra esimene lugemine, eelnõu muudatusettepanekute tähtajaks määrati 6. september 2019.

Toimus valla põhimääruse ja osavaldade põhimääruste muutmise esimene lugemine, teine lugemine plaaniti volikogu augustikuu istungile.

Võeti vastu otsus Ramsholmi kinnisasjale sundvalduse seadmise kohta.

Kinnitati revisjoni kontrolli tulemused ning kiideti heaks Lääne-Nigula valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.

Otsustati anda mittetulundusühingule Nõva Pensionäride ühendus tasuta kasutusse Nõva külas Apteegi kinnistul asuva ambulatooriumihoone seltsiruumid.

Otsustati müüa Rõude külas asuv Siimu tee 8 korter nr 12 senisele üürnikule hinnaga 1300 eurot.

Tehti otsus Oru Kooli aula ehituseks Linnamäe külas ning sellega seoses asutati valla 100%-lise osalusega äriühing nimetusega OÜ Oru Kultuurisaal.

Seoses volikogu liikmete vahetumisega toimusid külaelukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimised. Esimeheks valiti taas Arvo Ninn ja aseesimeheks sai Ülle Heinleht. Kinnitati ka uus külaelukomisjoni koosseis, kuhu kuuluvad lisaks esimehele ja aseesimehele Rutt Lillepea, Andrus Eilpuu, Kadi Paaliste, Vaike Nõu, Marje Viigipuu, Kristo Priimägi, Tiiu Tulvik. Komisjonide koosseisude kujundamisel tuleb seadusest tulenevalt arvestada erakondade ja valimisliitude esindajate osakaalu volikogus, lisaks kehtib ühinemislepingust tulenev piirkondade esindatuse nõue.

Kuulati AS Eesti Energia Taastuvenergia arenduse projektijuhi Oliver Zereeni, AS Enefit Green juhatuse liikme Innar Kaasiku ja AS Eesti Energia uute energialahenduste projektijuhi Alo Kelderi tutvustavat ettekannet planeeritava Risti tuulepargi arenduse teemal.

Volikogu istung  toimus 18. aprillil 2019 Pürksis

Kersti Lipu

Lääne-Nigula vallasekretär         

Istungil osales 20 volinikku, puudus 5. Päevakorras oli 10 punkti, kehtestati 2 määrust ja võeti vastu 5 otsust.

Alustuseks kuulati vallavanem Mikk Lõhmuse informatsiooni. Valla teedel viiakse läbi  kevadist hooldust, lisaks kruusakatte hooldusele on algamas ka asfalti teede aukude lappimine, teede pühkimine ja mustkattega teede ehitus. Käivad läbirääkimised AS-ga Kekkilä Nõva sadama vallale ostmiseks. Vallavalitsuse ettepanek on hinnaks 175 000 eurot 3 aasta jooksul. 29.04.-12.05.2019 toimub valla kaasava eelarve hääletus valla kodulehel VOLISe keskkonnas. Taebla Kooli ehitus sai nurgakivi, ehitustööd on graafikus. Toimumas on kohtumised Läänemaa raudtee teemadel. Kohtutakse ka Palivere kogukonna esindajatega, et võimalike trassi õgvendamise teemasid arutada.

 • Võeti vastu Lääne-Nigula valla õpilaste tunnustamise kord.
 • Otsustati pikendada Nõva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kehtivust kuni ettevalmistamisel oleva uue ühtse Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arenda kava kehtestamiseni.
 • Eraldati osaühingule Nõva Kilk tegevustoetust 12 000 eurot likvideerimismenetluse lõpetamise- ja registrist kustutamisega seotud kulude katteks.
 • Võeti vastu Noarootsi valla üldplaneeringut muutev Kesk-Rahnu detailplaneeringu projekt Dirhami külas/Derhamnis. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Noarootsi osavallamajas 6. maist  kuni 7. juunini 2019 ja valla veebilehel.
 • Moodustati kaheksa viieliikmelist jaoskonnakomisjoni 26. mail 2019 toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks. Lääne-Nigula vallas on endiselt kaheksa valimisjaoskonda, kõik endistes piirides.
 • Kinnitati revisjonikomisjoni 2019.a tööplaan. Tööplaanis on sell aastal muu hulgas MTÜ-dele valla poolt eraldatud vahendite kasutamise kontroll, Nõva sadama võimalik omandamine valla poolt, otstarbekuse eelnev hindamine, Oru kooli aula  ehitamise projekti otstarbekuse hindamine ning hinnangu andmine Risti ja Oru hooldekodude toimimisele ja tulevikuväljavaadetele.
 • Toimus volikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine seoses senise esimehe Andres Kampmanni loobumisega ning komisjoni koosseisu kinnitamine. Esimeheks valiti Oliver Tammemägi, aseesimeheks Toomas Tammeorg. Uueks komisjoni liikmeks kinnitati Kerda Ledis.
 • Kuulati volikogu arengu- ja eelarvekomisjoni ning kultuuri- ja spordikomisjoni 2018.a tööaruandeid.
 • Vallavanem andis ülevaate valla reservfondi kasutamisest. 2019. aasta esimeses kvartalis on vallavalitsus teinud reservfondist kaks eraldust. Raamatu ,,Eesti tõstespordi ajavaod" II osa väljaandmiseks 200 eurot ja Läänemaa Jahindusklubile Laheva lasketiiru väljaehitamiseks vajalike elektrooniliste märklehtede süsteemi soetamiseks 2500 eurot. Noarootsi osavallavanem on eraldanud Sutlepa tuuliku remonditööde kindlustuse omavastutuse kulude katteks 300 eurot ja õigusabi kulude katteks 1800 eurot.

Volikogu istung  toimus 16. mail 2019 Rõude külamajas

Istungil osales 23 volinikku, puudus 2. Päevakorras oli 11 punkti, kehtestati 1 määrus ja võeti vastu 6 otsust.

Alustuseks kuulati vallavanem Mikk Lõhmuse informatsiooni. Kaasava eelarve hääletus kõnetas valla  inimesi, osalejaid oli üle 700. Varasemalt andis volikogu AS Matsalu Veevärgile nõusoleku läbirääkimiste pidamiseks ühinemiseks AS Pärnu Veega. Tänaseks on olemas vastus, et AS Pärnu Vesi ei soovi ühineda. Hajaasustuse programmile taotluste esitamise tähtaeg on läbi, taotlusi laekus üle kuuekümne. Hariduse Infotehnoloogia SA  projektitaotluste voorust said toetusi Taebla Kool, Risti Kool, Noarootsi Kool ja Palivere Lasteaed. Toimus valla MTÜde ümarlaud, kus arutati erinevaid suviseid üritusi ning MTÜde rahastamise korda tulevikus, hetkel kehtib veel igas ühinenud vallas oma kord. Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogus valiti uueks esimeheks Tiit Terik, Tallinna Linnavolikogu esimees.

 • Võeti vastu Läänemaa arendusstrateegia tegevuskava.
 • Kehtestati Lääne-Nigula Noortevolikogu põhimäärus.
 • Toimus valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja esimene lugemine.
 • Otsustati eraldada valla eelarvest toetust üheksa tuhat eurot Sihtasutusele Eesti Teatri Festival Saueaugu Teatritalu arendamiseks.
 • Otsustati omandada Kekkila Eesti OÜ-lt Nõva sadamaga seotud kinnistud 175 tuhande euro eest. Nõva sadama renoveerimine on kokku lepitud ühinemislepingus.
 • Otsustati võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel Variku külas asuv Käo kinnistu alghinnaga 1000 eurot ning Rõude külas Siimu tee 8 korter 14 alghinnaga 500 eurot.
 • Tehti muudatus Martna Vallavolikogu 25.09.2012 otsusega nr 94 kinnitatud kohalike teede nimekirjas. Nimekirjast arvati omanike soovil välja teelõigud Põldotsa teel, Enivere teel, Metsavahi teel ja Uuskülametsa teel.
 • Kuulati volikogu hariduskomisjoni ja külaelukomisjoni 2018.a tööaruandeid.