« Tagasi

MITTETULUNDUSTEGEVUSE TOETUSTE TAOTLEMINE

Avame mittetulundustegevuste toetuste sügisese taotlusvooru, kus mittetulundusühendused saavad esitada taotlusi  projektitoetuseks ja spordiürituste korraldamise toetuseks.

Toetused mittetulunduslike tegevuste korraldamiseks on loodud selleks, et toetada sotsiaal, hariduse, kultuuri, spordi, noorsootöö valdkonnas ning vabatahtliku pääste ja koguduste poolt avalikkusele suunatud ühistegevuste korraldamist.

Projektitoetus

  • külakogukonnale suunatud ühistegevuste  läbiviimiseks
  • ülevallaliste või piirkondlike sündmuste ja tegevuste korraldamiseks
  • noortele, eakatele ja sotsiaalsete riskirühmadele mõeldud tegevuste läbiviimiseks

Toetamise eesmärgiks on  säilitada ja arendada piirkondlikke traditsioone, motiveerida omaalgatust, koostööd,  külade ühistegevust, aktiveerida kogukondi ja mittetulunduslikke ühendusi ühiskondlikus elus kaasa lööma.

Projektitoetuse eraldamisel arvestatakse piirkondade tasakaalustatud arengut, erinevate ühiskonnagruppide kaasatust, traditsioone, tähtsust vallale, piirkonnale, asulale, ürituse turunduslikku väärtust, eeldatavat osavõtjate ja kaasatute hulka. Kavandatud tegevused ja kulud peavad olema põhjendatud ja asjakohased. Taotlejal peab olema oma-/ja või kaasfinantseering vähemalt 20% ulatuses projekti kogukuludest. Eelistatakse taotlusi, mis on saanud kaasfinantseeringu erinevatest projektmeetmetest või projekti partneritelt. Projekti omafinantseering võib olla nii rahaline kui mitterahaline.

 

Spordiürituste korraldamise  toetus

Toetuse eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada spordialast ja liikumisharrastuslikku tegevust vallas, luua võimalused valla meistri- ja karikavõistluste läbiviimiseks ning  toetada vallas toimuvate üleriigilisi ja rahvusvaheliste võistluste läbiviimist.

Toetust antakse vallas toimuvate spordiürituste ja võistluste korraldamise kulude katteks.

Toetust võib taotleda seltsing, mittetulundusühing, spordiklubi, maakondlik spordiliit ja spordialaliit kui taotleja põhikirjaline või seltsingulepingus sätestatud tegevusalaks on spordi arendamine.

Abikõlbulikud on spordiürituse korraldamiseks põhjendatud kulud.

Toetuste taotlemise infoga tutvu siin

Toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 30.09.2021. Taotlused esitada valla kodulehel, e-taotluste keskkonnas või  vormikohasel taotlusel digitaalselt allkirjastatuna  Lääne- Nigula vallavalitsusele e- posti aadressile vv@laanenigula.ee

Teavet mittetulundustegevuste rahastamise kohta jagab Varje Paaliste, kultuuri- ja spordinõunik, tel 56469191; varje.paaliste@laanenigula.ee