« Tagasi

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja vooru taotlemaks rahastust Lääne-Nigula valla ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud projektidele

Head ettevõtjad,

 Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja vooru taotlemaks rahastust Lääne-Nigula valla ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud projektidele.

Taotluste esitamise tähtaeg on 5. aprill 2021.

Taotlused koos vajalike lisadega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna Lääne-Nigula Vallavalitsuse e-posti aadressile vv@laanenigula.ee

Toetust antakse järgmisteks tegevusteks:

  1. Messi- ja laadatoetus toetamaks osalemist väljaspool Lääne-Nigula valda toimuvatel messidel ja laatadel. Toetuse suurus kuni 1000 eurot ühe taotleja kohta aastas. Omafinantseering vähemalt 50%.
  2. Juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetus toetamaks avalikult teelt ettevõtja äri-või tootmishooneni kulgevate juurdepääsuteede korrastamist või ettevõtja käsutuses olevate ruumide korrastamist. Toetuse suurus kuni 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Omafinantseering vähemalt 50%.
  3. Võrkudega liitumise toetus toetamaks äri- või tootmishoonete liitumist võrguettevõtja (vesi-ja kanalisatsioon, elekter, side sh andmeside) taristuga või olemasoleva taristu läbilaskevõime suurendamist või uute vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamist piirkonnas, kus puudub võrguettevõtja. Toetuse suurus kuni 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Omafinantseering vähemalt 50%.
  4. Toetus seadmete soetamiseks toetamaks ettevõtjat selliste seadmete hankimisega, millega valmistatakse toode või osutatakse teenus, mida piirkonnas või Lääne-Nigula vallas ei tehta või pakuta. Toetuse suurus kuni 5000 eurot. Omafinantseering vähemalt 50%.
Lisainfo ja taotlemiseks vajalikud dokumendid on saadaval Lääne-Nigula valla
kodulehel: https://www.laanenigula.ee/tule-meile-ettevotjaks