« Tagasi

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 13.03.2020 korralduse nr 119 „COVID-19 viirust tõkestavate meetmete rakendamine Lääne-Nigula valla asutustes“ muutmine

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. 03. 2020 korraldusest nr 76 "Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil" andis  Lääne-Nigula vallavalitsus 13.03.2020 korralduse nr 119 „COVID-19 viirust tõkestavate meetmete rakendamine Lääne-Nigula valla asutustes". Vabariigi Valitsuse 24.04.2020 korraldusega nr 132 otsustas Vabariigi Valitsus,  et eriolukord kehtib kuni 17. maini 2020 kaasa arvatud, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti."

Lähtudes eeltoodust ning Vabariigi Valitsuse 28.04.2020 korraldusest nr 33 Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korralduse nr 77 „Eriolukorra meetmete rakendamine" muutmine, annab Lääne-Nigula Vallavalitsus k o r r a l d u s e:

1. Muuta Lääne-Nigula  Vallavalitsuse 13.03.2020 korraldust nr 119 „COVID-19 viirust tõkestavate meetmete rakendamine Lääne-Nigula valla asutustes  järgmiselt:

1.1 Muuta punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt:

 „3 Lääne-Nigula valla raamatukogude direktoritel korraldada alates 5. maist 2020 asutuste töö järgmiselt:

3.1 Raamatukogud on avatud, kuid lugemissaalid ja raamatuhoidlad on külastajatele suletud. Tagatud peavad olema desinfitseerimisnõuded."

1.2 Täiendada punkti 4 punktiga 4.1 järgmiselt:

„4.1 Punktis 4 nimetatud liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld ei kehti avalike mänguväljakute ja spordiplatside kohta. Tagatud peavad olema desinfitseerimisnõuded ja Vabariigi Valitsuse 24.03.2020 korraldusega nr 45 kehtestatud liikumisvabaduse piirangud."

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

3. Käesolevat korraldust  on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Lääne-Nigula Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Korraldust loe siit