« Tagasi

Detailplaneeringud

Seljandiku detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.08.2018 otsusega nr 65 kehtestati Seljandiku detailplaneering Vaisi külas asuva Veskijõe kinnistu nr 446032 koosseisus oleval katastriüksusel tunnusega 53101:001:1162. Detailplaneering näeb ette maaüksuse jagamise kuueks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning kruntide ehitusõiguse ja hoonestustingimused. Planeeringuga on määratud kommunikatsioonide lahendused, servituutide ja keskkonnatingimuste seadmine. Planeering ei muuda kehtivat Nõva valla üldplaneeringut. Olulist keskkonnamõju planeeritava tegevusega ei kaasne.

 

Kesk-Rahnu kinnistu detailplaneeringu algatamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.08.2018 otsusega nr 64 algatati detailplaneeringu koostamine Dirhami külas / Derhamnis asuval Kesk-Rahnu kinnistul (kinnistu nr 475732, katastritunnus 52001:001:0617, pindala 12927 m2, elamumaa). Detailplaneeringu ülesandeks on maaüksuse jagamine kaheks elamukrundiks, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee asukoha planeerimine ning servituutide vajaduse ja keskkonnatingimuste määramine. Planeering muudab Noarootsi valla üldplaneeringut (vähendatakse krundi lubatud minimaalset suurust). Planeeringu koostamisel antakse keskkonnamõju eelhinnang.

 

Hara kalatööstuse ja sadama detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.08.2018 otsusega nr 61 tunnistati osaliselt kehtetuks Noarootsi Vallavolikogu 14.04.2005 otsusega nr 12 Hara külas / Hargas kehtestatud Hara kalatööstuse ja sadama detailplaneering, sest Lääne-Nigula vald loobus detailplaneeringu elluviimisest valla munitsipaalomandis oleval Hara sadama katastriüksusel (kinnistu nr 2290632 koosseisus olev katastriüksus tunnusega 52001:003:0083).

 

Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.08.2018 otsusega nr 60 tunnistati kehtetuks järgmised detailplaneeringud: Einbi külas / Enbys koostatud Arturi kinnistu detailplaneering ja Marra kinnistu detailplaneering, Paslepa külas / Pasklepis koostatud katastriüksuste 52001:005:1700 ja 52001:005:0714 detailplaneeringud ning Riguldi külas / Rickulis koostatud Paju kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuid ei ole ca 10 aasta jooksul asutud ellu viima.

 

Detailplaneeringute menetluste lõpetamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.08.2018 otsusega nr 59 lõpetati Spithami külas / Spithamnis algatatud Larsas ja Volde kinnistute (katastriüksused 52001:001:1811 ja 52001:001:0216) detailplaneeringu menetlus seoses seadustest tuleneva menetlustähtaja möödumisega.

Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.08.2018 otsusega nr 58 lõpetati järgmiste detailplaneeringute menetlused seoses seadustest tuleneva menetlustähtaja möödumisega: Nõva külas algatatud Treialimetsa katastriüksuse 53101:001:0171 detailplaneering, Veskioja katastriüksuse 53101:001:0214 detailplaneering, Vahtramäe katastriüksuse 53101:001:0234 detailplaneering, Katastriüksuste 53101:001:0173, 53101:001:0174 ja 53101:001:0236 detailplaneering ja Kallaste katastriüksuse 53101:001:0130 detailplaneering, Rannakülas algatatud Rannarätsepa katastriüksuse 53101:001:0008 detailplaneering, Variku külas algatatud Männi katastriüksuse 53101:002:0062 detailplaneering, Perakülas algatatud Taali katastriüksuse 53101:001:1530 detailplaneering ning Nõmmemaa külas algatatud katastriüksuste 53101:002:0092 ja 53101:002:0093 detailplaneering.