14.10.19

LINNAMÄE LASTEAED  

Aadress: Kooli tee 10, Linnamäe, Lääne-Nigula vald

Telefon: 479 5425

E-post: linnamae.lasteaed@laanenigula.ee
Direktor: Marika Prik

Lasteaia lahtiolekuaeg: 7.00-18.00 

Linnamäe Lasteaia põhimäärus

Lasteaia kodukord

Hoolekogu koosseis

Lasteaia avalik dokumendiregister DELTA

 

Õppeaasta eesmärgid 2018/2019 õa.

1. Kiusamisvaba tegevuse jätkumine ja laienemine rühmades.

2. Digivahendite kasutamine õppetöös: tahvelarvutid, Bee-Bot põrandarobotid, Ozobot haridusrobot.   Lastele on loodud võimalus harjutada haridusrobotitega programmeerimist, et toetada nende loovust, loogilist mõtlemist ning analüüsioskust.

3. Jätkata ja arendada õuesõpet, avardada teadmisi looduskeskkonnast.

Õppimine toimub ehedas keskkonnas vahetu kogemise teel- laps õpib aktiivselt erinevate meelte kaudu. Õpe võimaldab mitmekesiseid kokkupuuteid looduse, kultuuri ja ühiskonnaga, lapsel kasvab vastutustunne kõige elava eest.

4. Eripedagoogi/logopeedi ja muusikaõpetaja ametikohtade täitmine.

5. Lasteaiakoha võimaldamine kõigile soovijatele, uue rühma avamine ja töö käivitamine.

 

ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED

 • koostöö kodu ja kooliga;
 • eakohasus, võimetekohasus;
 • kergemalt raskemale, lähemalt kaugemale;
 • eesti ning teiste rahvuste kultuurieripära ning looduskeskkonna väärtustamine;
 • lapse motiveerimine- vabatahtlikkus;
 • mängu kui lapse põhitegevuse kaudu mõtlemise ja probleemilahendamise oskuste, koostöö ja suhtlemisoskuste, empaatiavõime ja iseseisvuse arendamine;
 • õpetaja ja kõigi teiste töötajate eeskuju;
 • eduelamuse tagamine.

 

Projektides osalemine

Linnamäe Lasteaed on liitunud mitme põneva haridusprojektiga, et pakkuda lastele kaasaegset õpet. Väärtustame peresid, kaasame lapsevanemaid oma ettevõtmistesse.

 1. Kiusamisest vabaks!

Lasteaias loodud heade suhete pagas aitab toime tulla ka sotsiaalsete suhetega koolis. Programmi kasutamisel areneb lastekollektiivis kiusamist ennetav käitumiskultuur - lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt ja austavalt. Nad hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda.

 1. Avastustee

Avastuslik õppeviis suunab last küsimuste ja juhendamise abil võimalikult iseseisvale teadmiste hankimisele ja arusaamisega õppimisele. Kuna tegu on aktiivõppe meetodiga, saab laps osaleda õppetegevuses, mis pakub talle aktiivset tegutsemist ja avastamisrõõmu.

 1. Aiatuuliku askeldused

         Jätkusuutliku arengu ja keskkonnahariduse projekt, rõhuasetus on säästva arengu alase               teadlikkuse tõusule ühiskonnas. Laps oskab rõõmu tunda loodusest: näeb, kuulab,                          puudutab, nuusutab.

 1. Haridusrobotite kasutamine õppetöös, toetada laste loovust ja õpetada lihtsat programmeerimist.

      5. Pakume lastele PRIA koolipiima, puu- ja köögivilja.