18.02.19

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 21. veebruaril 2019 algusega kell 15.00  Linnamäel LASi majas           

P ä e v a k o r r a s :

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Vallavanema info

Mikk Lõhmus

 

2

Ülevaade õiguskorrast Lääne-Nigula vallas

Haapsalu Politseijaoskonna juht Indrek Tohter, piirkonnapolitseinik Kiur Klippberg.

 

3

Lääne-Nigula aukodaniku nimetuse ja Vapimärgi andmine

Otsuse eelnõu 1-4/19-4

Volikogu esimees Neeme Suur,kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste

Kultuuri- ja spordikomisjon

 

4

Rõude Raamatukogu liitmine Martna Raamatukoguga

Otsuse eelnõu 1-4/19-81

Kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste, Martna osavallavanem Janno Randmaa

Kultuuri- ja spordikomisjon

 

5

Martna Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Määruse eelnõu 1-4/19-82

Kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste,  Martna osavallavanem Janno Randmaa

Kultuuri- ja spordikomisjon

 

6

Sutlepa Raamatukogu liitmine Noarootsi Raamatukoguga

Otsuse eelnõu 1-4/19-83

Kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste,  Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo

Kultuuri- ja spordikomisjon

 

7

Noarootsi Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Määruse eelnõu 1-4/19-84

Kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste, Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo

Kultuuri- ja spordikomisjon

 

8

Lääne-Nigula Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 24 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Määruse eelnõu nr 1-4/19-94

Eelnõu esitajad volikogu liikmed Jaanus Ratas ja Marek Topper

 

Sotsiaalkomisjon

 

Arendus- ja eelarvekomisjon

9

Lääne-Nigula Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 25 „Sotsiaaltoetuste suurused Lääne-Nigula vallas" muutmine

Määruse eelnõu nr 1-4/19-5

Eelnõu esitajad volikogu liikmed Jaanus Ratas ja Marek Topper

Sotsiaalkomisjon 

 

Arendus- ja eelarvekomisjon

10

Projekti kaasfinantseeringu garanteerimine(SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus)

Otsuse eelnõu 1-4/19-6 

Vallavanem Mikk Lõhmus

 

 

Arendus- ja eelarvekomisjon

 

11

Alvari katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Otsuse eelnõu 1-4/19-64

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

Majandus- ja planeerimiskomisjon

12

Eratee avalikuks kasutamiseks määramise kehtetuks tunnistamine

Otsuse eelnõu 1-4/19-774

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

Majandus- ja planeerimiskomisjon

13

Nõusoleku andmine eelkokkuleppe sõlmimiseks Rõude küla ÜVK süsteemide üleandmiseks AS-le Matsalu Veevärk

Otsuse eelnõu 1-4/19-78

Martna osavallavanem Janno Randmaa

 

 

Majandus- ja planeerimiskomisjon

14

Volikogu määruste kehtetuks tunnistamine(Riigi Teatajas avaldatud määruste üle vaatamine)

Määruse eelnõu 1-4/19-80

Vallasekretär Kersti Lipu

 

 

15

Ruumide tasuta kasutusse andmine (Noarootsi Tuletõrjeselts, Pürksi Garaaž)

Otsuse eelnõu 1-4/19-87

Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo

Majandus- ja planeerimiskomisjon

16

Vallavara tasuta võõrandamine otsustuskorras (Noarootsi Tuletõrjeselts, tuletõrjetehnika).

Otsuse eelnõu 1-4/19-86

Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo

Majandus- ja planeerimiskomisjon

17

Arendus- ja eelarvekomisjoni koosseisu muutmine

Otsuse eelnõu 1-4/18-8

Arendus- ja eelarvekomisjoni esimees Jüri Ott

 

18

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine

Otsuse eelnõu 1-4/19-9

Kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Lauri Lilleoks

 

19

Lääne-Nigula Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni töövaldkonna täiendamine(Rahvastikutaaste valdkonna lisamine komisjoni töövaldkonda)

Otsuse eelnõu 1-4/19-7)

Volikogu esimees Neeme Suur

 

Sotsiaalkomisjon

20

Osavallavanemate ettekanded „2018 aasta kokkuvõte osavallas"

Kullamaa osavallavanem Katrin Viks, Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo

 

21

Istungil algatatud küsimused info

 

 

 

materjal

Neeme Suur
volikogu esimees