15.04.19

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 18. aprillil 2019 algusega kell 15.00 Noarootsi loodusinfo keskuses Pürksi keskuses / Birkases.

P ä e v a k o r r a s :

 

Päevakorrapunkt                                         

Ettekandja                                

Komisjon                                       

1

Vallavanema info                                                                    

Mikk Lõhmus

 

2

Lääne-Nigula valla õpilaste tunnustamise kord II lugemine

Haridusnõunik Kaie Talving

Vallavanem Mikk Lõhmus

Hariduskomisjon

 

3

Nõva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 läbi vaatamine

Vallavanem Mikk Lõhmus

Nõva osavallavanem Aivi Heinleht

Majandus- ja planeerimiskomisjon

4

Osaühing Nõva Kilk likvideerimismenetluse lõpetamisega seotud tegevustoetuse maksmine

Vallavanem Mikk Lõhmus

Nõva osavallavanem Aivi Heinleht

Arendus- ja eelarvekomisjon

 

5

Kesk-Rahnu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

Majandus- ja planeerimiskomisjon

6

Jaoskonnakomisjonide moodustamine Euroopa Parlamendi valimisteks 26.05.2019

Vallasekretär Kersti Lipu

 

 

7

Revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaani kinnitamine

Revisjonikomisjoni esimees Arvo Ninn

Revisjonikomisjon

8

Hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe

valimine ning komisjoni koosseisu kinnitamine (A. Kampmann loobumisavaldus)

Salajane hääletus.

Volikogu esimees Neeme Suur

 

9

Komisjoni esimeeste eelmise kalendriaasta tööaruanded

Arengu- ja eelarvekomisjoni esimees Jüri Ott

Kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Lauri Lilleoks

 

10

Istungil algatatud küsimused, info

 

 

 

materjalid

Neeme Suur
volikogu esimees