16.08.19

Lääne-Nigula Vallavolikogu järgmine istung toimub 22. augustil 2019 algusega kell 15.00 , asukohaga Villa Nõva.

P ä e v a k o r r a s :

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Vallavanema info

-         sh reservfondi kasutamise aruanne

Mikk Lõhmus

 

2

Lääne-Nigula valla arengukava läbivaatamine.

Otsuse eelnõu 19-442

Vallavanem Mikk Lõhmus

Arendus- ja eelarvekomisjon

3

Lääne-Nigula Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 15 „Lääne-Nigula valla põhimäärus" muutmine. Teine lugemine

Määruse eelnõu 19-23

Volikogu esimees Neeme Suur, Vallasekretär Kersti Lipu

Arendus- ja eelarvekomisjon

 

4

Lääne-Nigula Vallavolikogu 13.11.2017 määruse nr 1 „Lääne-Nigula valla osavaldade põhimääruste kinnitamine" muutmine. Teine lugemine

Määruse eelnõu 19-22

Vallasekretär Kersti Lipu

 

Arendus- ja eelarvekomisjon

 

 

5

Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine.

Otsuse eelnõu 19-447

Lisamaterjalid http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/dokument/3839016

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

 

 

Majandus- ja planeerimiskomisjon

 

6

Arvamuse andmine „Maavara kaevandamise loa andmine Lakenõmme II liivakarjääri mäeeraldisele ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine" otsuse eelnõu kohta

Otsuse eelnõu 19-421

Taotlus ja lisamaterjalid http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/dokument/3739743

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

 

 

Majandus- ja planeerimiskomisjon

 

7

Loa andmine kinnisasja üleandmiseks juriidilisele isikule (Alu kinnistu, Servapeal OÜ)

Otsuse eelnõu 9-415

Taotlus: http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/dokument/3796305

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

 

Majandus- ja planeerimiskomisjon

 

8

Riigile kuuluvate kinnistute munitsipaalomandisse taotlemine

(kasutuseta hooned Martna külas)

Otsuse eelnõu  19-474

Martna osavallavanem Janno Randmaa

Majandus- ja planeerimiskomisjon

 

9

Vallavara tasuta kasutusse andmine (Terra Maritima projekt)

Otsuse eelnõu 19-28

Taotlus: http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/dokument/3840516

Martna osavallavanem Janno Randmaa

Majandus- ja planeerimiskomisjon

 

10

Vallavara hüpoteegiga koormamine (Nõva sadama kinnistud)

Otsuse eelnõu 19-475

Vallavanem Mikk Lõhmus

Arendus- ja eelarvekomisjon

 

11

Nõusoleku andmine Risti Hooldekodu moodulploki rentimiseks,  riigihanke korraldamiseks

Otsuse eelnõu 19-434

Vallavanem Mikk Lõhmus ja Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Mariel Kõrgemägi

Arendus- ja eelarvekomisjon

Majandus- ja planeerimiskomisjon

12

Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras (Risti perearstikeskuse ruumid AS-le Medicum Perearstikeskus)

Otsuse eelnõu 19-30

Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Mariel Kõrgemägi

Majandus- ja planeerimiskomisjon

13

Nõva valla päevakeskuse tegevuse lõpetamine

Otsuse eelnõu 19-433

Vallavanem Mikk Lõhmus

Arendus- ja eelarvekomisjon

14

Määruste kehtetuks tunnistamine

(RT puhastamine õigusselguse eesmärgil)

Määruse eelnõu 19-26

Vallasekretär Kersti Lipu

 

 

15

Sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning komisjoni koosseisu kinnitamine

Otsuse eelnõu 19-29

Volikogu esimees Neeme Suur

 

16

Istungil algatatud küsimused, info

 

 

 

Materjal

 

Neeme Suur
volikogu esimees