29.11.19


Ettevõtlustoetus

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja vooru taotlemaks rahastust Lääne-Nigula valla ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud projektidele.

Taotluste esitamise tähtaeg on 16.12.2019.

Taotluse toetuse saamiseks võivad esitada ettevõtjad, kes vastavad järgmistele tingimustele:

  1. Füüsilisest isikus ettevõtja on rahvastiku registri andmetel Lääne-Nigula valla elanik, äriühing, mittetulundusühing tegutseb alaliselt Lääne-Nigula valla haldusterritooriumil ning ettevõtja maksab tulumaksu vähemalt ühe rahvastiku registri andmetel Lääne-Nigula vallas elava isiku pealt. Taotleja on taotluse kirjutamise hetkeks tegutsenud vähemalt 12 kuud;
  2. Taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Lääne-Nigula valla ees, sh varasemate taotluste aruandlus ja teabe avaldamise kohustused;
  3. Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, määratud ajutist pankrotihaldurit ega välja kuulutatud pankrotti.

Toetust antakse järgmisteks tegevusteks:

  1. Messi- ja laadatoetus toetamaks osalemist väljaspool Lääne-Nigula valda toimuvatel messidel ja laatadel. Toetuse suurus kuni 1000 eurot ühe taotleja kohta aastas. Omafinantseering vähemalt 50%.
  2. Juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetus toetamaks avalikult teelt ettevõtja äri-või tootmishooneni kulgevate juurdepääsuteede korrastamist või ettevõtja käsutuses olevate ruumide korrastamist. Toetuse suurus kuni 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Omafinantseering vähemalt 50%.
  3. Võrkudega liitumise toetus toetamaks äri- või tootmishoonete liitumist võrguettevõtja (vesi-ja kanalisatsioon, elekter, side sh andmeside) taristuga või olemasoleva taristu läbilaskevõime suurendamist või uute vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamist piirkonnas, kus puudub võrguettevõtja. Toetuse suurus kuni 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Omafinantseering vähemalt 50%.
  4. Toetus seadmete soetamiseks toetamaks ettevõtjat selliste seadmete hankimisega, millega valmistatakse toode või osutatakse teenus, mida piirkonnas või Lääne-Nigula vallas ei tehta või pakuta. Toetuse suurus kuni 5000 eurot. Omafinantseering vähemalt 50%.

Toetust eraldatakse taotlusvoorudes. Vooru kuulutab Lääne-Nigula Vallavalitsus välja 2 kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist. Rahaliste vahendite olemasolul võib vallavalitsus välja kuulutada täiendava(d) taotlusvooru(d). Taotlusvooru info avaldatakse vähemalt 2 nädalat enne esitamise tähtaega.

Meetmemäärus on leitavad siit (kehtiv alates 07.09.2018).

Taotlusblanketid:

Aruandeblankett on kättesaadav siit.

Enne 07.09.2018 esitatud taotlustele ja nende aruandlusele kehtivad erinevad varasemad määrused - endises Lääne-Nigula vallas (Taebla-Palivere-Linnamäe-Risti) ja endises Noarootsi vallas.

Väljastatud toetused (kuni 06.09.2018).

Lisainfo: arendusnõunik Raina Jeeberg (raina.jeeberg@laanenigula.ee, 472 0310).