10.06.22

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 16. juunil 2022 kell 15.00 Martna Põhikoolis.

materjalid    

P ä e v a k o r r a s :  

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Ülevaate andmine Lääne-Nigula vallas seoses Ukraina kriisiga.

vallavalitsuse liige

Katrin Viks

vallavalitsuse liige

Jüri Bachman

 

2

Lääne-Nigula valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi statuut. II lugemine.

 

Määruse eelnõu 22-38

volikogu esimees

Mikk Lõhmus

 

kaasettekandja

vallavalitsuse liige

Jüri Bachman

hariduskomisjon

 

arendus- ja eelarvekomisjon

 

3

Revisjonikomisjoni aruanne.

revisjonikomisjoni esimees Neeme Suur

 

4

Lääne-Nigula Vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste kinnitamine.

 

Otsuse eelnõu 22-49

revisjonikomisjoni esimees Neeme Suur

 

5

Lääne-Nigula valla 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.

 

Otsuse eelnõu 22-40

vallavalitsuse liige

Merilin Saska

 

 

 

kaasettekandja

finantsjuht Jaan Soots

revisjonikomisjon

 

arendus- ja eelarvekomisjon

 

majandus- ja planeerimiskomisjon

6

Nõusoleku andmine riigihanke „Lääne-Nigula valla kohalike teede talihoole 2022-2027" läbiviimiseks.

 

Otsuse eelnõu 22-41

Nõva osavallavanema kt Aivi Heinleht

arendus- ja eelarvekomisjon

 

majandus- ja planeerimiskomisjon

7

Nõusoleku andmine riigihanke „Lääne-Nigula valla kohalike teede hooldus 2023-2027" läbiviimiseks.

 

Otsuse eelnõu 22-42

Nõva osavallavanema kt Aivi Heinleht

arendus- ja eelarvekomisjon

 

majandus- ja planeerimiskomisjon

8

AS-le Eesti Post vallavara tasuta kasutusse andmine.

 

Otsuse eelnõu 22-43

Nõva osavallavanema kt Aivi Heinleht

arendus- ja eelarvekomisjon

 

majandus- ja planeerimiskomisjon

9

Kinnisasjale nr 2052332 reaalservituudi seadmine kinnisasja nr 108732 kasuks.

Otsuse eelnõu 22-44

Nõva osavallavanema kt Aivi Heinleht

 

kaasettekandja

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

10

Kasutusest välja langenud ehitiste lammutamine, lammutustoetuse taotluse esitamine ning lammutamise omaosaluse garanteerimine.

Otsuse eelnõu 22-45

vallavalitsuse liige Rein Kruusmaa

arendus- ja eelarvekomisjon

majandus- ja planeerimiskomisjon

11

AS Lääne-Nigula Varahaldus ja OÜ Noarootsi Soojus ühinemise algatamine.

 

Otsuse eelnõu 22-46

vallavalitsuse liige

Rein Kruusmaa

arendus- ja eelarvekomisjon

majandus- ja planeerimiskomisjon

12

Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni moodustamine.

Otsuse eelnõu 22-48

vallasekretär

Airi Läänemets

 

13

Lääne-Nigula valla tuuleenergeetika eriplaneeringust.

vallavanem

Aivar Riisalu

 

14

Vallavalitsuse info.

vallavanem

Aivar Riisalu

 

15

Istungil algatatud küsimused, info.

 

 

                                                       

Mikk Lõhmus

volikogu esimees