19.06.19

 

Volikogu istung  toimus 18. aprillil 2019 Pürksis

Kersti Lipu

Lääne-Nigula vallasekretär         

Istungil osales 20 volinikku, puudus 5. Päevakorras oli 10 punkti, kehtestati 2 määrust ja võeti vastu 5 otsust.

Alustuseks kuulati vallavanem Mikk Lõhmuse informatsiooni. Valla teedel viiakse läbi  kevadist hooldust, lisaks kruusakatte hooldusele on algamas ka asfalti teede aukude lappimine, teede pühkimine ja mustkattega teede ehitus. Käivad läbirääkimised AS-ga Kekkilä Nõva sadama vallale ostmiseks. Vallavalitsuse ettepanek on hinnaks 175 000 eurot 3 aasta jooksul. 29.04.-12.05.2019 toimub valla kaasava eelarve hääletus valla kodulehel VOLISe keskkonnas. Taebla Kooli ehitus sai nurgakivi, ehitustööd on graafikus. Toimumas on kohtumised Läänemaa raudtee teemadel. Kohtutakse ka Palivere kogukonna esindajatega, et võimalike trassi õgvendamise teemasid arutada.

 • Võeti vastu Lääne-Nigula valla õpilaste tunnustamise kord.
 • Otsustati pikendada Nõva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kehtivust kuni ettevalmistamisel oleva uue ühtse Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arenda kava kehtestamiseni.
 • Eraldati osaühingule Nõva Kilk tegevustoetust 12 000 eurot likvideerimismenetluse lõpetamise- ja registrist kustutamisega seotud kulude katteks.
 • Võeti vastu Noarootsi valla üldplaneeringut muutev Kesk-Rahnu detailplaneeringu projekt Dirhami külas/Derhamnis. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Noarootsi osavallamajas 6. maist  kuni 7. juunini 2019 ja valla veebilehel.
 • Moodustati kaheksa viieliikmelist jaoskonnakomisjoni 26. mail 2019 toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks. Lääne-Nigula vallas on endiselt kaheksa valimisjaoskonda, kõik endistes piirides.
 • Kinnitati revisjonikomisjoni 2019.a tööplaan. Tööplaanis on sell aastal muu hulgas MTÜ-dele valla poolt eraldatud vahendite kasutamise kontroll, Nõva sadama võimalik omandamine valla poolt, otstarbekuse eelnev hindamine, Oru kooli aula  ehitamise projekti otstarbekuse hindamine ning hinnangu andmine Risti ja Oru hooldekodude toimimisele ja tulevikuväljavaadetele.
 • Toimus volikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine seoses senise esimehe Andres Kampmanni loobumisega ning komisjoni koosseisu kinnitamine. Esimeheks valiti Oliver Tammemägi, aseesimeheks Toomas Tammeorg. Uueks komisjoni liikmeks kinnitati Kerda Ledis.
 • Kuulati volikogu arengu- ja eelarvekomisjoni ning kultuuri- ja spordikomisjoni 2018.a tööaruandeid.
 • Vallavanem andis ülevaate valla reservfondi kasutamisest. 2019. aasta esimeses kvartalis on vallavalitsus teinud reservfondist kaks eraldust. Raamatu ,,Eesti tõstespordi ajavaod" II osa väljaandmiseks 200 eurot ja Läänemaa Jahindusklubile Laheva lasketiiru väljaehitamiseks vajalike elektrooniliste märklehtede süsteemi soetamiseks 2500 eurot. Noarootsi osavallavanem on eraldanud Sutlepa tuuliku remonditööde kindlustuse omavastutuse kulude katteks 300 eurot ja õigusabi kulude katteks 1800 eurot.

Volikogu istung  toimus 16. mail 2019 Rõude külamajas

Istungil osales 23 volinikku, puudus 2. Päevakorras oli 11 punkti, kehtestati 1 määrus ja võeti vastu 6 otsust.

Alustuseks kuulati vallavanem Mikk Lõhmuse informatsiooni. Kaasava eelarve hääletus kõnetas valla  inimesi, osalejaid oli üle 700. Varasemalt andis volikogu AS Matsalu Veevärgile nõusoleku läbirääkimiste pidamiseks ühinemiseks AS Pärnu Veega. Tänaseks on olemas vastus, et AS Pärnu Vesi ei soovi ühineda. Hajaasustuse programmile taotluste esitamise tähtaeg on läbi, taotlusi laekus üle kuuekümne. Hariduse Infotehnoloogia SA  projektitaotluste voorust said toetusi Taebla Kool, Risti Kool, Noarootsi Kool ja Palivere Lasteaed. Toimus valla MTÜde ümarlaud, kus arutati erinevaid suviseid üritusi ning MTÜde rahastamise korda tulevikus, hetkel kehtib veel igas ühinenud vallas oma kord. Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogus valiti uueks esimeheks Tiit Terik, Tallinna Linnavolikogu esimees.

 • Võeti vastu Läänemaa arendusstrateegia tegevuskava.
 • Kehtestati Lääne-Nigula Noortevolikogu põhimäärus.
 • Toimus valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja esimene lugemine.
 • Otsustati eraldada valla eelarvest toetust üheksa tuhat eurot Sihtasutusele Eesti Teatri Festival Saueaugu Teatritalu arendamiseks.
 • Otsustati omandada Kekkila Eesti OÜ-lt Nõva sadamaga seotud kinnistud 175 tuhande euro eest. Nõva sadama renoveerimine on kokku lepitud ühinemislepingus.
 • Otsustati võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel Variku külas asuv Käo kinnistu alghinnaga 1000 eurot ning Rõude külas Siimu tee 8 korter 14 alghinnaga 500 eurot.
 • Tehti muudatus Martna Vallavolikogu 25.09.2012 otsusega nr 94 kinnitatud kohalike teede nimekirjas. Nimekirjast arvati omanike soovil välja teelõigud Põldotsa teel, Enivere teel, Metsavahi teel ja Uuskülametsa teel.
 • Kuulati volikogu hariduskomisjoni ja külaelukomisjoni 2018.a tööaruandeid.