« Tagasi

Palivere jalakäijatunneli projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Palivere jalakäijatunneli projekteerimistingimuste (PT) andmise avatud menetlus

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab ehitusseadustiku § 31 lõike 1 ja haldusmenetluse seaduse (HMS) § 47 lõike 3 kohaselt Lääne maakonda, Lääne-Nigula valda, Palivere külasse kavandatava raudtee jalakäijatunneli PT-de avatud menetlusest. Aktsiaselts Eesti Raudtee (reg 11575838) taotleb TTJA-lt PT-sid kehtiva Lääne maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" täpsustamiseks. Taotluse ja selle materjalidega saab tutvuda ehitisregistris www.ehr.ee, logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 2111002/05202. Dokumendid koos PT-de eelnõuga on leitavad ka TTJA kodulehel www.ttja.ee ehitusvaldkonna teadete all. TTJA teeb HMS-i § 50 lg 3 alusel ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Juhul, kui menetlusosaline soovib avalikku istungit, siis palume sellest teavitada ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja jooksul. Menetluse kohta saab soovi korral arvamust avaldada kuni 28.05.2021 aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn.