« Tagasi

Lääne-Nigula valla üldplaneering

Lääne-Nigula Vallavolikogu võttis 28.06.2021 otsusega nr 29 vastu Lääne-Nigula valla üldplaneeringu. Lääne-Nigula Vallavalitsus korraldab üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ajavahemikul 09.08.2021 kuni 30.09.2021. Üldplaneering on tutvumiseks saadaval elektrooniliselt valla kodulehel https://www.laanenigula.ee/uldplaneering ja paberkandjal tööajal järgmistes kohtades: Lääne-Nigula vallavalitsuses Taeblas, Noarootsi- Nõva-, Kullamaa- ja Martna osavallavalitsuses ning Risti, Palivere ja Linnamäe raamatukogudes nende lahtiolekuaegadel..

Üldplaneeringu avalikud arutelud toimuvad Taeblas Lääne-Nigula vallamajas 5. novembril kell 15:00 ja 6. novembril kell 11:00.

Lääne-Nigula valla üldplaneering koostatakse kogu Lääne-Nigula valla kohta, planeeringuala piir ühtib valla piiriga ning planeeringuala pindala on 1449 km². Üldplaneeringuga täidetakse planeerimisseaduse §75 lg 1 kohased ülesanded. Üldplaneeringu üks põhiülesannetest on tagada tasakaalustatud areng, mis väärtustab loodushüvesid ja rikkalikku kultuuripärandit, luues samas võimalusi ettevõtluse arenguks ja töökohtade tekkeks. Üldplaneeringu elluviimisega ei ole valla piires kavandatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi. Üldplaneeringule on koostatud keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille tulemusi on üldplaneeringu koostamisel arvesse võetud. Üldplaneeringuga on loodud võimalus tihendada ja laiendada olemasolevaid keskusi, uusi keskusi või tiheasustusalasid kavandatud ei ole, maalises piirkonnas on jäetud võimalus ehitada, kui on täidetud üldplaneeringuga seatud eeltingimused.