« Tagasi

Läänemaa saab uue arengustrateegia

 

Sihtasutus Läänemaa saatis omavalitsustele kinnitamiseks Läänemaa arengustrateegia 2035+ uuendatud versiooni projekti. Täiendavaid ettepanekuid saab esitada 31. jaanuarini 2023. a.

 

Arengustrateegiale lisaks on koostatud tegevuskava, mis kajastab planeeritud tegevusi ja investeeringuid neljaks järgnevaks eelarveaastaks.

 

Dokumendis kirjeldatakse hetkeolukorda, analüüsitakse valdkondade kaupa väljakutseid ja neis tulenevaid eesmärke.

 

Uuenenud arengustrateegia koostamise protsessis osalesid Läänemaa erinevate elualade esindajad, samuti võeti arvesse omavalitsuste arengukavasid ning teisi kehtivaid maakondlikke ja riiklikke arengudokumente.

 

Arengustrateegia ja tegevuskava projekt on avaldatud SA Läänemaa koduleheküljel: https://laanemaa.ee/laane-maakonna-arengustrateegia-2035/

 

Ettepanekud dokumendi täiendamiseks on oodatud kuni 31.01.2023 e-kirjaga info@laanemaa.ee.