« Tagasi

Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalve Nõva Koolis on jõudnud vahefinišisse

Seoses Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 09.09.2021. a käskkirjaga nr 135 „Haldusjärelevalve teostamine Nõva Koolis" teostasid Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi HTM) õiguspoliitika osakonna järelevalve  valdkonna nõunik ja peaekspert 14.-15. oktoobril 2021. a Nõva koolis järelevalvet. Järelevalves vesteldi kooli pidaja, õppenõukogu ja hoolekogu esindajatega, kooli direktoriga, tugispetsialistidega ja haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerijaga. Tutvuti kooli dokumentatsiooni ja õppekeskkonnaga. Ettekirjutused on suures plaanis täidetud, ettekirjutustest on jäänud veel kooli- ja lasteasutuse sisehindamine, mis on vaja viia kooskõlla sisehindamise korraga. 

Järelevalve tulemusena  tõi HTM  positiivsena välja, et kooli direktor, kes on koolijuhi ametis olnud mõned kuud, on täiendanud kooli arengukava ning uuendanud kooli õppekava, üldtööplaan on koostatud lähtuvalt arengukava viiest valdkonnast, õppetöö toimub õppekavas ettenähtud mahus, oluliselt on suurenenud kvalifikatsioonile vastavate õpetajate arv ning kõikidele õpilastele on tagatud vajalikud tugiteenused. Järelevalves läbi viidud vestlustes osalejad tõid esile, et koolis on loodud koostöine õhkkond. Direktoril on lähiajal kavas uuendada sisehindamise korda ning koostöös hoolekoguga õppe- ja kasvatusala töötajate avaliku konkursi läbiviimise korda.