« Tagasi

Tuuleenergia eriplaneering

 

Lääne-Nigula valla seisukohad eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikul väljapanekul ja avaliku väljapaneku tulemuste avalikel aruteludel laekunud arvamustele.

Lääne-Nigula valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikul väljapanekul, mis toimus 29.06.-27.08.2020 esitati arvamusi kokku 24 isikult või isikute kogumilt.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimusid 28.09.2020 Risti koolimajas, 29.09.2020 Taebla vallamajas ning 30.09.2020 Kullamaal Goldenbecki majas. Avalike arutelude tulemusel otsustati töörühma poolt täiendavalt kaaluda ja täpsustavalt vastata 11-le küsimusele.

Avaliku väljapaneku ja avalike arutelude alusel korrigeeritakse planeeringu lähteseisukohtasid ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsust. Arvamuste arvestamise või mittearvestamise andmed on koondatud tabelisse, mis on saadaval alloleval lingil.

Kõik eriplaneeringuga seonduv, sh nii laekunud ettepanekud kui vallapoolsed seisukohad neile ning avalikel aruteludel tõstatud täiendavalt kaaluda soovitavad käsitlused ja vallapoolsed seisukohad neile on avalikult kättesaadavad valla kodulehelt https://www.laanenigula.ee/tuuleeneriga-eriplaneering

Lääne-Nigula Vallavolikogu võttis 15.10.2020.a. istungil vastu protokollilise otsuse, millega kohustati vallavalitsust, kaasates planeeringu menetluse osapooli ja volikogu komisjone, valmistada ette tuuleenergeetika eriplaneeringu menetlemise protsessi muutmine või lõpetamine Lääne-Nigula vallas. Ettepanekuid planeeringumenetluse edasise käigu osas on plaanis arutada volikogu 2020.a detsembri istungil.