« Tagasi

Avanes Euroopa Sotsiaalfondi meetme tegevuse II taotlusvoor

Lääne-Nigula Vallavalitsus annab teada, et avanes Euroopa Sotsiaalfondi meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" II taotlusvoor ja erivajadustega inimesel võimalik taotleda toetust eluaseme kohandamiseks. Tegevuse eesmärk on tagada puuetega inimestele paremad elamis-, õppimis-, ja töötamistingimused.

Toetuse andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrusega nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

Eluruumi kohandamist saab taotleda isik, kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on Lääne-Nigula vald ning kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja kellel on sellekohane kehtiv otsus.

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

 1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
 2. hügieenitoimingute parandamiseks;
 3. köögitoimingute parandamiseks. 

Kohandada saab eluruumi, mis:

 1.  asub Lääne-Nigula valla haldusterritooriumil;
 2. on kohanduse saaja rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht;
 3. on aastaringseks elamiseks sobiv;
 4. on kohanduse saaja või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel.

Eluruumi kohandamise kulude hüvitamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:

 1. taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed;
 2. taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed;
 3. kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping, omand, kaasomand); 
 4. eluruumi kohandamise põhjendus; 
 5. planeeritava kohanduse kirjeldus;

Taotlusele tuleb lisada:

 1. Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme kohta;
 2. eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui kohanduse saaja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
 3. eluruumi kaasaomaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik; 
 4. korteriühistu nõusolek, kui eluruumi kohandamisega seonduvad tööd teostatakse väljaspool eluruumi;
 5. esindusõigust tõendava dokumendi koopia, kui taotluse on esitanud taotleja esindaja;
  kohustatud isikutelt);
 6. olemasolu korral eksperdi hinnang eluruumi kohandamise vajalikkuse ja võimalikkuse kohta (Sotsiaalkindlustusameti, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse, Tervise Abi OÜ hinnang eluruumi kohandamiseks);
 7. pakkumus kohanduse tegijalt.

Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada:

 • elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee,
 • saata postiga Lääne-Nigula Vallavalitsusele aadressile Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, 90801 Lääne maakond,
 • esitada dokumendid paberkandjal oma piirkonna sotsiaaltöötajale.

Taotluse esitamise tähtaeg on 17. mai 2019.

Taotluse hindamisel arvestatakse kohanduse põhjendatust, vajadust ja otstarbekust. Vallavalitsus kinnitab prioriteetsuse alusel toetuse saajate nimekirja.

Toetuste suuruse ja kohanduste arvu aluseks on puudega inimeste arv kohalikus omavalitsuses. Projekti käigus kohandatakse eluruume kuni 8-le puudega Lääne-Nigula valla elanikule.

Lisainfo: Mariel Kõrgemägi (sotsiaalhoolekande osakonna juhataja), Mariel.Korgemagi@laanenigula.ee, 5919 4936.