« Tagasi

Tasuta õigusabi osutamisest erivajadustega inimestele

Tasuta õigusabi osutamisest erivajadustega inimestele

Hille Raud
SA Õigusteenuste Büroo juhataja


Selle aasta novembris täitus Eesti Puuetega Inimeste Kojal ja SA Õigusteenuste Bürool
poolteist aastat, kus üle Eesti on jagatud erivajadustega inimestele tasuta õigusabi. Tänu
Justiitsiministeeriumi rahastusele saame osutada sihtgrupikeskselt disainitud teenust, mis
on kavandatud lahendama keskmise, raske ja sügava puudega isikute õigusmuresid. Alates
selle aasta detsembrist on teenus laienenud ka Läänemaale.


Õigusmurede ring on ulatuslik
Juristid on valmis juhendama ja abistama peresuhetest tekkinud probleemide, näiteks laste
ülalpidamis- või hoolduskohustuse mittetäitmisega seotud murede lahendamisel, elatise
väljanõudmisel. 2017.a. rakendus täitemenetluseaegne elatisabi nõudmise võimalus.
Sõltuvalt elatise suurusest kohtuotsuses, maksab riik kuni 100 eurot kuus (kui kohtuotsuses
on elatis väiksem, siis kohtu poolt otsustatu). Oma last abistada on iga vanema kohustus.
Kahju, et liiga sageli tuleb selleks kohtuuksi kulutada ja hiljem ka kohtutäituri poole pöörduda.
Juristi poole pöördutakse võlgade, lepingute, tööalaste, eluaset ja sotsiaalteenuseid
puudutavate küsimustega. 2018.a. on olnud täitemenetlusasjade rohke. Muudatused
täitemenetluse seadustikus on toonud kaasa täiturite uusi praktikaid ja sellega seoses
asjaajamismuresid väga viletsas sissetulekuolukorras erivajadustega isikutele. Täitemenetlus
ei tähenda, et kohustusi ei tuleks täita. Seaduses on alles ka põhimõte, millisele sissetulekule
ei saa sissenõuet pöörata. Kuid juurde on loodud 20% sissetuleku arestimise erand ja klausel,
et sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri (140 eurot).
Muudatus on põhjustanud alates veebruarist võlglastele ootamatuid 140 eurot kasutada
jätmise sissenõudmisi. Täituri tegevuse kohta „protesteerimise" tähtajad on väga lühikesed,
kuna avaldus tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul.


Põletavamad õigusnõustamise teemad
Õigusmurede esikolmikusse kuuluvad perekonnaõigusega seotud teemad: elatiseasjad,
hooldusõigusemured, lahutused ja varajagamised. Teisel kohal on pöördujate mured seoses
võlasuhetega (kohustustega) ning kolmanda suurema teemana vajatakse abi täiteasjade
lahendamisel. Üle poolte kliendijuhtumistest on pikemat koostööd nõudvadõigusdokumentide
koostamised, juhendamised, it-abi ning asjaajamine.


Otsi lahendusi esimesel võimalusel!
Juristid panevad südamele, et muredele tuleb asuda lahendusi otsima esimesel võimalusel!
Erivajadustega isikud on oodatud õigusnõustamisteenust saama 16-s tõmbekeskuses, kus
juristid on valmis vastu võtma keskmiselt üks kord kuus- seda ei ole liiga palju, kuid telefonid
töötavad ÕTB-s kõikidel tööpäevadel, helistada ja asja joonelhoidmist saab alustada ikka.
Ja veel, alati nimetage, kui teile tundub, et teil on oma murega kiire, eriti kui tegevused on
seotud kohtasjadega ja tähtajad on väga lühikesed!
Alates selle aasta detsembrist pakume õigusnõustamist kord kuus Läänemaal elavatele
puuetega inimestele Haapsalu Sotsiaalmajas, Kastani 7. Esimene nõustamispäev toimub
juba 13. detsembril. Soovijatel palume end eelregistreerida SA Õigusteenuste Büroo
telefonidel 53850005 või 6015122. Soovime, et hädasolija teaks, et abi on helistamise
kaugusel!


www.epikoda.ee/oigusnoustamine
www.otb.ee


Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) sõlmis Justiitsministeeriumiga koostöölepingu,
millega kohustus osutama õigusnõustamise teenust 16-s nõustamiskohas üle Eesti (täpsema
loetelu nõustamiskohtade osas leiab EPIKoja veebilehelt: www.epikoda.ee/oigusnoustamine).
Õigusteenuse geograafiliselt ulatuslikum korraldamine toob kaasa võrdse kohtlemise
„saartest setuni ja lõunast põhjarannikuni" ning on üks puuetega inimestele uuenenud
õigusnõu tagamise eesmärke.