« Tagasi

Korraldatud jäätmevedu Lääne-Nigula vallas

2004.aasta 1.maist jõustus Eestis jäätmeseadus, mis kohustab kohalikke omavalitsusi korraldama olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusse kõik jäätmetekitajad. Eramajad, suvilapiirkonnad ja ettevõtted, kes siiani ei ole prügiveoga liitunud. Korraldatud jäätmevedu tagab, et olmejäätmed käideldakse võimalikult keskkonnasõbralikult ning kliendile odavaima hinnaga.

Endises Taebla vallas alustati korraldatud olmejäätmete veoga 2007 aastal, Oru, Risti, Martna ja Nõva valdades 2013 aastal. Korraldatud olmejäätmeveoga on hõlmatud ka endise Nissi valla Rehemäe ja Kuke külad. Kullamaa ja Noarootsi piirkonnas on toiminud vabaturg.   

Sellel aastal korraldas Lääne-Nigula Vallavalitsus uue korraldatud olmejäätmete veo ainuõiguse konkursi. Mille võitis AS Eesti Keskkonnateenused. Veo periood on 5 aastat. Korraldatud vedu algab 01.02.2019 ja kestab kuni 31.01.2024. Veo käivitamine ja uute piirkondade liitmine võtab lihtsalt teatud aja. 01.veebruarini toimivad vanad reeglid ja kellegi prügi vedamata ei jää.  Ainuõiguse väljastamine tähendab, et Lääne-Nigula vallas võib korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide kogumise ja äraveo teenust osutada üksnes AS Eesti Keskkonnateenused kui soodsaima hinna pakkuja ja teised jäätmevedajad ei tohi antud piirkonnas teenuseid osutada.

Olmejäätmevedu hõlmab:

  • kodumajapidamises tekkivaid olmejäätmeid kaubanduses, teeninduses ja kontoris tekkivaid ning koostiselt ja omadustelt olmejäätmetega samalaadsed jäätmeid,                 
  • olmejäätmetest eraldi ehk liigiti kogutavat vanapaberit ja pappi (v.a. ettevõtete pakendi ja tootmisjäätmed,                                                                                                               
  • biolagunevaid jäätmeid (nt köögi- ja sööklajäätmed).

Piirkondades, kus korraldatud vedu varemalt toimus ei muutu midagi. Vedaja saadab Teile uued lepingud ja veo graafikud.

Noarootsi ja Kullamaa piirkonna elanikega peab AS Eesti Keskkonnateenus 01. veebruariks 2019a. sõlmima lepingud ja jäätmevedu tohib teha ainult AS Eesti Keskkonnateenus.

Korraldatud olmeveo algusest so 01.02.2019 loetakse kõik Lääne-Nigula Valla majapidamised korraldatud olmejäätmeveoga liitunuks. Kehtib põhimõte, et kes elab sellel tekkib ka vähemal või rohkemal määral jäätmeid ja jäätmed tuleb ära anda vastavale käitlusfirmale.

Erandkorras on võimalik taotleda jäätmeveost vabastust. Vabastuse annab Lääne-Nigula Vallavalitsuse poolt volitatud ametnik. Selleks esitatakse avaldus osavallavalitsustesse märkides ära vabastuse taotlemise põhjuse.

Kui jäätmeid tekib vähe võib koopereeruda ja naabritega rentida või osta ühise konteineri, sellest tuleb teavitada ka vallavalitsust.

Jäätmeveo minimaalne sagedus tiheasustusega ja/või kompaktse hoonestusega aladel on üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusaladel üks kord 12 nädala jooksul, olenemata mahuti suurusest.

Teie soovil ja nõudmisel on jäätmeveo maksimaalne sagedus tiheasustusega ja/või kompaktse hoonestusega aladel  üks kord  nädalas ja hajaasustusaladel üks korda nelja nädala jooksul, olenemata mahuti suurusest.

Alates 01.02.2019a. kehtivad hinnad

 

Pakutav hind

Mahuti (m3)

ühekordse teenuse eest

 

eurot km-ga

kilekott kuni 0,03

0,76

konteiner 0.08

2,02

konteiner 0.14

3,53

konteiner 0.24

4,43

konteiner 0.36

6.65

konteiner 0.60

8,05

konteiner 0.66

8,86

konteiner 0.80

10,74

konteiner 1.10

12,91

konteiner 1,50

17,62

konteiner 2,50

29,36

konteiner 4,50

52,85

 

Paber ja kartongi jäätmete 1 m3 kogumise ja käitlemise maksumus on 0,00 eurot.

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmete 1 m3 kogumise ja käitlemise maksumus on 0,00 eurot.

Ülaltoodud hinnad ei sisalda konteineri renti, konteinerite teisaldamine käsitsi rohkem kui 15 meetrit, väravate avamist, konteinerite lukkude avamist/lukustamist, konteineriväliste jäätmete koristamist jne. Need on lisateenused, mille eest makstakse eraldi.

Küsimuste ja probleemide korral saab infot teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetriselt, e-posti aadressil olev.peetris@laanenigula.ee või telefonil +372 504 9561.