« Tagasi

Avaliku sektori asutustele märgukiri e-arvete teemal

Vastavalt Riigikogus vastu võetud raamatupidamise seaduse muudatustele saab alates 1. juulist avaliku sektori üksustele saata üksnes e-arveid. Palun teil varakult informeerida oma lepingupartnereid e-arvete esitamise kohustusest, et nad saaksid teha vajalikud ettevalmistused e-arvete saatmiseks.
Selleks, et toetada e-arvetele üleminekut, võimaldab riik e-arvete edastamiseks ja vastuvõtmiseks kasutada raamatupidamistarkvara E-arveldaja. Avaliku sektori üksustele saab e-arveid E-arveldaja kaudu saata tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult. E-arveldaja asub ettevõtjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-arveldaja. E-arveldajat puudutavate küsimuste korral abistab teid Registrite ja Infosüsteemide Keskus, e-arvetele ülemineku ja kasutamise osas annab selgitusi Rahandusministeerium.
Avaliku sektori üksuseks loetakse riiki ja riigiasutust, kohaliku omavalitsuse üksust ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutust, muud avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kõigi eelpool nimetatute otsese või kaudse valitseva mõju all olevat sihtasutust, mittetulundusühingut ja äriühingut.. Avaliku sektori üksuste nimekirja peetakse 11.12.2003 rahandusministri määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhend" kohaselt ning see on avaldatud selle juhendi lisas 2 „Tehingupartnerite nimekiri".

Rahandusministeerium