3.10.23

LINNAMÄE LASTEAED  

Aadress: Kooli tee 10, Linnamäe, Lääne-Nigula vald

Rühmade kontakttelefonid:

● Kiilikesed 5240845

● Liblikad 53023303

● Lepatriinud 51914852

● Ritsikad 53500542

● Mesimummid 5243364

Õppealajuhata Aivi Aasmäe (tel 58652062) (vastuvõtt eelneval kokkuleppel)

e-mail: aivi.aasmae@laanenigula.ee

Direktor Kerda Ledis (tel 5213932)  (vastuvõtt eelneval kokkuleppel)

e-mail: lasteaiad@laanenigula.ee

juhiabi Maarika Maripuu (tel 58789611 - lasteaia üldtelefon)

e-mail: maarika.maripuu@laanenigula.ee

majandusjuhataja Ave Talving (tel 55649683)  (vastuvõtt eelneval kokkuleppel)

e-mail: ave.talving@laanenigula.ee

Lasteaia lahtiolekuaeg: 7.00-18.00 

Aastaplaan 2021-2022

Linnamäe Lasteaia põhimäärus

Linnamäe Lasteaia arengukava 2023-2025

Lasteaia kodukord

Hoolekogu koosseis

Lasteaia avalik dokumendiregister DELTA

Linnamäe LA õppekava

Linnamäe Lasteaia arenguvestluse läbiviimise kord

 

2022/2023 õppeaasta eesmärgid: Lapsekeskne olustik, kus pakutakse valikuvõimalusi mängimiseks ja õppimiseks nii toas kui õues.

ALAEESMÄRGID:
1.     Liiklusväljaku kasutamine ja õuesõppe laialdane rakendamine läbi erinevate ainevaldkondade.
2.     Erivajadustega laste suunamine eripedagoogile, individuaalse arengu toetamine.
3.     Laululaste ansambli ringitöö jätkamine.
4.     Mahetoidu tarbimise jätkamine lasteaia menüüs.

 

ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED

  • koostöö kodu ja kooliga;
  • eakohasus, võimetekohasus;
  • kergemalt raskemale, lähemalt kaugemale;
  • eesti ning teiste rahvuste kultuurieripära ning looduskeskkonna väärtustamine;
  • lapse motiveerimine- vabatahtlikkus;
  • mängu kui lapse põhitegevuse kaudu mõtlemise ja probleemilahendamise oskuste, koostöö ja suhtlemisoskuste, empaatiavõime ja iseseisvuse arendamine;
  • õpetaja ja kõigi teiste töötajate eeskuju;
  • eduelamuse tagamine.

 

ÕPIKÄSITUS
Laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise jms kaudu. Laps on õpiprotsessis aktiivne osaleja, teda kaasatakse kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning analüüsima oma tegevust.
Väärtustame peresid, kaasame lapsevanemaid oma ettevõtmistesse.

1. Kiusamisest vabaks!
Lasteaias loodud heade suhete pagas aitab toime tulla ka sotsiaalsete suhetega koolis. Programmi kasutamisel areneb lastekollektiivis kiusamist ennetav käitumiskultuur - lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt ja austavalt. Nad hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda.
2. Õuesõppe laialdane rakendamine, rõhuasetus on säästva arengu alase teadlikkuse tõusule ühiskonnas. Laps oskab rõõmu tunda loodusest: näeb, kuulab, puudutab, nuusutab, on hooliv ümbritseva suhtes.
3. Haridusrobotite kasutamine õppetöös, toetame tulevikuoskuste kujunemist ja õpetame lihtsat programmeerimist
4. Pakume lastele PRIA koolipiima, puu- ja köögivilja.


LOGO
Lasteaia logo - vikerkaarevärviline PÄEVAKOERAKE sümboliseerib lastepere, kelles rõõmsad värvid tekitavad heaolu- ja turvatunde. Päevakoerast sirguvad liblikad, kes lendavad pärast lasteaia lõpetamist Oru Kooli suuremate liblikate (Oospila Orula) juurde, et alustada kooliteed.