21.06.19

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 26. juunil 2019 algusega kell 15.00 Risti kultuurikeskuses (koolimajas) II korruse saalis.

P ä e v a k o r r a s :

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Vallavanema info

Mikk Lõhmus

 

2

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri II lugemine

Teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris

Majandus- ja planeerimiskomisjon

3

Spordi tegevustoetuse taotlemise ja sportlaste tunnustamise kord I lugemine

Mikk Lõhmus

Kultuuri- ja spordikomisjon

4

Lääne-Nigula Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 15 „Lääne-Nigula valla põhimäärus" muutmine

19-21 Jaanus Ratas, Marek Topper

19-23 Neeme Suur

Arendus- ja eelarvekomisjon

5

Lääne-Nigula Vallavolikogu 13.11.2017 määruse nr 1 „Lääne-Nigula valla osavaldade põhimääruste kinnitamine" muutmine

Jaanus Ratas, Marek Topper

Arendus- ja eelarvekomisjon

6

Ramsholmi kinnisasjale sundvalduse seadmise otsus

Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo

Kaasettekandja õigusnõunik Andrus Post

Kutsutud Priit Kotkas

Majandus- ja planeerimiskomisjon

7

Revisjoni kontrolli tulemuste kinnitamine (Revisjonikomisjoni aruanne, revisjoniakt)

Revisjonikomisjoni esimees Arvo Ninn

Revisjonikomisjon

KOFS § 29 lg 10 (majandusaasta aruanne ja ülevaade komisjonitööst)

KOKS § 48 lg 5 (revideerimine)

8

Lääne-Nigula valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande heakskiitmine

Eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna

Revisjonikomisjon

(aruanne eelmises päevakorrapunktis)

Arendus- ja eelarvekomisjon

9

Vallavara tasuta kasutusse andmine

(Nõva küla,  Apteegi)

Vallavanem Mikk Lõhmus

Majandus- ja planeerimiskomisjon

10

Rõude küla Siimu tee 8 korteri nr 12 otsustuskorras müük üürnikule

Martna osavallavanem Janno Randmaa

Majandus- ja planeerimiskomisjon

11

Oru Kooli aula ehitus

Vallavanem Mikk Lõhmus

Arendus- ja eelarvekomisjon

12

OÜ Oru Kultuurisaal asutamine ja põhikirja kinnitamine

Vallavanem Mikk Lõhmus

Arendus- ja eelarvekomisjon

13

Külaelukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, koosseisu kinnitamine

Volikogu esimees Neeme Suur

 

 

14

Arendusprojekti tutvustus

AS Eesti Energia

Taastuvenergia arenduse projektijuht Oliver Zereen

 

15

Istungil algatatud küsimused, info

 

 

 

materjalid

Neeme Suur
volikogu esimees