13.05.20

 

Palun Teid osa võtta Lääne-Nigula Vallavolikogu istungist, mis toimub 14. mail 2020 kell 15.00 skype koosolekuna.

Koosolekul osalemiseks logige palun sisse all-oleval lingil

https://join.skype.com/pzk3ZhnrF016

 

Päevakorras:

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Ülevaade eriolukorra meetmetest ja Lääne-Nigula valla tegevusest eriolukorra ajal

vallavanem Mikk Lõhmus

 

2

Lääne-Nigula Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 15 „Lääne-Nigula valla põhimäärus" muutmine

II lugemine, vastuvõtmine

Eelnõu muudatusettepanekud seletuskirja lõpus

volikogu esimees Neeme Suur

arendus- ja eelarvekomisjon

 

3

Riigi lisaeelarvega investeeringuteks eraldatud toetuse põhimõtted (Memorandum lisatud).

Protokollilise otsuse ettepanek: Võtta memorandum teadmiseks. Lähtuda põhimõttest, et riigi lisaeelarvega täiendavateks investeeringuteks eraldatud 480 000 eurot jagatakse piirkondade vahel võrdselt väikeinvesteeringuteks  60 000 eurot iga piirkond

Vallavanem Mikk Lõhmus,

eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna

arendus- ja eelarvekomisjon

 

4

Lääne-Nigula Vallavolikogu 23.01.2019 määruse nr 5 „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine" muutmine

vallavanem Mikk Lõhmus

arendus- ja eelarvekomisjon

5

Lääne-Nigula Vallavolikogu 16.05.2019 otsuse nr 28 „Lääne maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019‒2022" muutmine

vallavanem Mikk Lõhmus

arendus- ja eelarvekomisjon

 

6

Vallavara võõrandamine (Oru kooli aula)

 

eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna

1. majandus- ja planeerimiskomisjon

2. arendus- ja eelarvekomisjon

7

Põhivara maha kandmine (Taebla kooli lammutamine

 

eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna

majandus- ja planeerimiskomisjon

8

Kinnisvara omandamine (Putkaste tee 1)

Martna osavallavanem Janno Randmaa

majandus- ja planeerimiskomisjon

9

Kooli tee 4 korteri 2 müük enampakkumisel

Martna osavallavanem Janno Randmaa

majandus- ja planeerimiskomisjon

10

Loa andmine kinnisasja üleandmiseks juriidilisele isikule

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

11

Kuliste aasa maaüksuse avalikku kasutusse andmine otsustuskorras (lepingu pikend. MTÜ Palivere Aleviselts)

vallavanem Mikk Lõhmus

majandus- ja planeerimiskomisjon                                            

12

Palivere spordihoone spordisaali ja jõusaali avalikku kasutusse andmine otsustuskorras (lepingu pikend. MTÜ Spordiklubi Palivere)

vallavanem Mikk Lõhmus

majandus- ja planeerimiskomisjon                                              

13

Revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani kinnitamine

volikogu esimees Neeme Suur

revisjonikomisjoni esimees Arvo Ninn

Revisjonikomisjon

14

Majandus- ja planeerimiskomisjoni ja hariduskomisjoni 2019.a tööaruanded

majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Einar Pärnpuu,

hariduskomisjoni esimees Oliver Tammemägi

 

15

Vallavanema info

vallavanem Mikk Lõhmus

 

16

Istungil algatatud küsimused, info

 

 

 

   materjal

Neeme Suur
volikogu esimees

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Volikogu istung 29.04

Tulenevalt Eesti Vabariigis kehtivast eriolukorrast (Vabariigi Valitsuse 13.03.2020 korraldus nr 77 „Eriolukorra meetmete rakendamine"), mille kohaselt on  volikogu istungite pidamine tavapärases korras võimatu, on volikogu esimees kutsunud kokku volikogu istungi elektroonilise kirjavahetusena. Istung algab kolmapäeval, 29.04 kell 09.00.

Istungi päevakord:

  1. Volikogu määruse eelnõu  Lääne-Nigula Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 15 „Lääne-Nigula valla põhimäärus" muutmine. Eelnõu lisatud. (eelnõu vastuvõtmiseks ette nähtud kaks lugemist).

Eelnõu: http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/dokument/4156584

 

Istungi etapiviisiline ajaraamistik ja selgitused.

  1. Esimene etapp koosneb istungi alustamise teatest ja päevakorrapunkti ettekandest. Istungi alustamise teate väljastab istungi juhataja.

Esimene etapp 29.04 kell 09.00-15.00

  1. Teine etapp koosneb küsimustest, vastusest, sõnavõttudest ja muudatusettepanekute esitamisest. Teise etapi jooksul esitavad istungil osalevad volikogu liikmed oma küsimused ettekandjale, oma seisukohad sõnavõttudena ning muudatusettepanekud. Vastaja on kohustatud vastama küsimusele vähemalt kolme tunni jooksul peale küsimuse esitamist. Teise etapi pikkus ei tohi olla lühem kui 12 tundi. Küsimusi ei saa esitada hiljem, kui kolm tundi enne etapi lõppu.

Teine etapp 29.04 kell 15.00 – 30.04 kell 12.00. Küsimusi saab esitada kuni 30.04 kell 9.00.

  1. Kolmanda etapi jooksul korraldab istungi juhataja hääletamise. Istungil osalev volikogu liige annab teada oma hääletustulemuse „poolt",, vastu" või „erapooletu".  

Kolmas etapp 30.04 kell 12.00 kuni 01.05 kell 12.00 (või kuni hääletamise lõppemiseni).

Neeme Suur
volikogu esimees

 

Ülevaade Lääne-Nigula Vallavolikogu  e-posti teel peetava volikogu istungi I etapist

Ülevaade Lääne-Nigula Vallavolikogu  e-posti teel peetava volikogu istungi II etapist

Ülevaade Lääne-Nigula Vallavolikogu  e-posti teel peetava volikogu istungi III etapist