Veemajandus

 

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

ÜVK arengukava (eelnõu)        arengukava             hinnang arengukavale

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Koostöös  AS Haapsalu Veevärgiga on Matsalu vesikonna projekti raames uuendatud Palivere aleviku ning Nigula küla vee- ja kanalisatsioonitrassidest. Taeblas on uuendatud biopuhasti, veetöötlusjaam ja joogiveetorustik.

Taebla alevikus

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenust osutab AS Haapsalu Veevärk, kes haldab kahte pumbajaama ja aleviku puhastusseadmeid. Pumbajaamade võimsused on piisavad, võimalik on liituda ka uutel tarbijatel. Veetrasside olukord on hea.

2014. aastal alustatakse Taeblas kanalisatsioonitrasside uuendamisega.

Palivere alevikus

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenust Paliveres osutab AS Haapsalu Veevärk, kes haldab ühte pumbajaama, ühte puhastusseadet ja seitset ülepumplat.  2004. aastal rekonstrueeriti esmakordselt Kingu pumbamaja ja ehitati välja veetöötlus. 2004.-2005. aastal rajati 1,5 km uut veetorustikku kuni Haapsalu maanteeni. Sellega ühendati kaks piirkonda ühtsesse süsteemi. 2008- 2010 rekonstrueeriti enamus torustikke ja teistkordselt Kingu pumbamaja ja veetöötlusjaam. 2012-2013 lõpetati veetorustike ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine.

Nigula külas  ja Pälli külas

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenust Nigulas ja Pälli küla gümnaasiumi piirkonnas osutab AS Haapsalu Veevärk. 2012-2013 ühendati Nigula küla vee ja kanalisatsioonisüsteemid läbi Pälli küla Taebla aleviku süsteemidega. Nigula ja Pälli küla elanikud saavad joogivee Taebla veetöötlusjaamast ja reovesi tuleb Taebla biopuhastisse.

Haapsalu Veevärk AS  kontakt