2.03.15

Riigikogu  valimised  2015

 

Detailne hääletamistulemus Lääne-Nigula vallas

01. märtsil 2015.a toimuvad Riigikogu valimised.

Lääne-Nigula vallas asub 4 jaoskonda:

1) valimisjaoskond nr 1 (piiridesse kuuluvad Taebla alevik, Kadarpiku küla, Kedre küla, Kirimäe küla, Koela küla, Leediküla küla, Nigula küla, Nihka küla, Pälli küla, Tagavere küla, Turvalepa küla, Võntküla küla, Väänla küla), asukohaga Haapsalu mnt 6, Taebla alevik (Taebla Kultuuri- ja spordikompleks)
Komisjoni esimees Kaido Lillemägi, jaoskonna telefon 5884 5378.

2) valimisjaoskond nr 2 (piiridesse kuuluvad Palivere alevik, Allikmaa küla, Luigu küla, Vidruka küla), asukohaga Raba tn 2, Palivere alevik (Palivere raamatukogu)
Komisjoni esimees Kersti Aasa, jaoskonna telefon 5884 5379.

3) valimisjaoskond nr 3 (piiridesse kuuluvad Jaakna küla, Kuijõe küla, Piirsalu küla, Risti alevik, Rõuma küla) asukohaga Tallinna mnt 4, Risti alevik  (Risti teeninduskeskus)
Komisjoni esimees Heli Randes, jaoskonna telefon 5884 5380.

4) valimisjaoskond nr 4 (piiridesse kuuluvad Auaste küla, Ingküla küla, Jalukse küla, Keedika küla, Kärbla küla, Linnamäe küla, Niibi küla, Oru küla, Mõisaküla küla, Salajõe küla, Saunja küla, Seljaküla küla, Soolu küla, Uugla küla, Vedra küla) asukohaga Linnamäe küla  (Oru teeninduskeskus).
Komisjoni esimees Ilmar Aasna, jaoskonna telefon 5884 5381.

19. veebruar - 22. veebruar toimub eelhääletamine maakonna valimiskomisjoni määratud jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Elektrooniliselt saab hääletada Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel  https://www.valimised.ee ööpäevaringselt  alates 19. veebruar kell 9.00 kuni 25. veebruar kell 18.00.

23. veebruar - 25. veebruar toimub eelhääletamine kell 12.00 kuni 20.00 kõikides valimisjaoskondades. Samal ajal toimub valimisjaoskondades nr 1, 3 ja 4  ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas.

01. märts - valimispäev. Hääletamine toimub kell 9.00 kuni 20.00. Toimub ka kodus hääletamine. Kodus hääletamiseks esitab valija elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella 14.00-ni kirjaliku taotluse, mille jaoskonnakomisjon registreerib. Valija võib esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 14.00-ni.

Valimisjaoskondade telefoninumbrid  on ära toodud valijakaartidel ning ka Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehel (http://www.vvk.ee/) Riigikogu valimised 2015 (Valimisjaoskonnad- Lääne maakond).

Kristi Sadulsepp
vallasekretär

__________________________________________________________________________

Märtsikuu esimesel pühapäeval valitakse Eestile XIII Riigikogu. Taasiseseisvuse järgsel ajal on see rahval juba 20 kord kas üldvalimiste (Riigikogu, Euroopa Parlament, kohalikud volikogud) või rahvahääletuse raames otsuseid langetada.

Kuigi valimisreeglites suuri muudatusi ei ole toimunud, tooksin siiski mõned juhised, mida peaks valija teadma ja tähele panema.

Valimistulemuse selgitamiseks on Eesti jaotatud 12 valimisringkonnaks. Valija saab hääletada ainult oma ringkonna ühe kandidaadi poolt. Valimisringkond omakorda sõltub valija elukoha aadressist rahvastikuregistris. Igale valijale saadetakse Siseministeeriumi poolt hiljemalt 9. veebruariks kas elektrooniliselt või paberkujul valijakaart, mis teavitab, millise valimisringkonna kandidaatide poolt ning kus ja millal valija hääletada saab. Riigikogu valimistel on õigus valida ainult Eesti kodanikel.

Hääletada saab tavapäraselt pabersedeliga valimisjaoskonnas või elektrooniliselt.

Tavapäraselt sedeliga hääletamiseks peab valijal olema isikut tõendav dokument (näiteks ID-kaart, pass, juhiluba, pensionitunnistus). Hääletamissedeli saamise kohta tuleb anda allkiri valijate nimekirja allkirjalahtrisse. Jaoskonnakomisjoni poolt saadud sedelile tuleb valijal hääletamiskabiinis märkida valitava kandidaadi number ning lasta see pärast pitsatijäljendiga märgistamist hääletamiskasti.

Hääletada saab eelhääletamise ajal ja valimispäeval järgmiselt:

Eelhääletamine maakonnakeskustes 19–22.02 iga päev kell 12.00–20.00

Kõigis maakonnakeskustes on sel ajal avatud vähemalt üks valimisjaoskond. Tallinnas on neid jaoskondi 13 ja Tartus 6. Valija saab hääletada sõltumata oma elukohast. Talle antakse tema elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide nimekiri ja hääletamissedel. Pärast hääletamissedeli täitmist panete sedeli jaoskonnakomisjoni liikme antud sisemisse (väiksemasse) ümbrikku, mille panete välimisse (suuremasse) ümbrikku. Välimisele ümbrikule kantakse valija nimi, isikukood ja rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress. Ümbriku lasete hääletamiskasti. Sedelile sel juhul teist pitsatijäljendit esialgu ei panda. Samuti ei panda pitsatijäljendit ümbrikele.

Eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades tavapäraselt ja väljaspool elukohta ning valija asukohas 23–25.02 iga päev kell 12.00–20.00

Sel ajal on avatud kõik valimisjaoskonnad. Kõigis neis toimub tavapärane elukohajärgne hääletamine (vt eespool). Igas vallas ja linnas on vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma alalist elukohta analoogiliselt maakonnakeskuses hääletamisega (vt eespool). Tallinnas on selliseid jaoskondi 18 ja Tartus 6 Sel ajal korraldatakse hääletamine ka neile valijatele, kes ei asu valimispäeval oma elukohas ning jaoskonda ise mõjuval põhjusel minna ei saa (mh haiglad, hoolekandeasutused, kinnipidamiskohad). Asutustes viibijatele korraldab hääletamise taotluse esitamise asutuse administratsioon, hääletamise võib läbi viia ajavahemikus 9.00-20.00. Muud isikud peavad soovist hääletada oma asukohas eelnevalt kirjalikult teada andma, kuid mitte hiljem kui 25.02 kella 14.00 vastavale jaoskonnakomisjonile (valla- või linnavalitsusele).

Elektrooniline hääletamine ööpäevaringselt 19.02 algusega kell 9.00 kuni 25.02 kell 18.00

Elektrooniliselt on võimalus hääletada arvuti, ID-kaardi ja PIN-koodide olemasolul ajavahemikul 19–25.02.2015 aadressil www.valimised.ee. Teisele isikule hääletamiseks ID-kaardi ja koodide üleandmine ei ole lubatud. Samas on võimalik elektroonilist häält muuta, sel juhul jääb kehtima hilisem hääl. Kui valija soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval elektrooniliselt hääletanud enam hääletada ei saa.

Valimispäeval hääletamine sh kodus hääletamine 01.03 kell 9.00-20.00

Valimispäeval toimub ainult elukohajärgne tavapärane sedeliga hääletamine (vt eespool). Lisaks selle on võimalik neil kes ise mõjuval põhjusel jaoskonda minna ei saa tellida hääletamiskast koju. Seda on võimalik teha nii eelnevalt kirjalikult kui ka valimispäeval kuni kella 14.00 telefoni teel. Selleks tuleb helistada oma elukohajärgse valimisjaoskonna telefonile, mille numbri leiate teile saadetavalt valijakaardilt.

Riigikogu koosseisu selgitamisel on oluline iga hääl. Need, kes valimistel ei osale, delegeerivad õiguse määrata riigi asjade üle otsustamine järgmiseks neljaks aastaks neile, kes seda teevad. Valimistel on igal häälel jõud!

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees
 

Riigikogu valimised koduleht

Toimetaja: HELGI LAUG