« Tagasi

Avalik kirjalik enampakkumine

Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab
avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel
olevate
kinnisasjade müügiks.
Kirjaliku enampakkumise tingimused on kättesaadavad RMK veebilehel
riigivara müügi
kuulutuse
alt.
Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja
äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja
omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud
on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:
1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle
vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse
kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega
tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja
seisukorrast;
2.
tutvuma müüdava objekti kohta Riigimetsa Majandamise Keskuse kodulehel
(klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste
kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
3.
küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise
ja kehtestamise ning
projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste
kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu
kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
4.
tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse
allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise
tingimustega;
5.
tasuma ettemaksu (tagatisraha) ja osavõtutasu (võib teha ühe ülekandega)
hiljemalt 09.10.2018 kella 09.00-ks RMK arveldusarvele SEB pangas.
Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:
Rohkem infot loe siit: