Tule meile ettevõtjaks

 
Lääne-Nigula valla visioon
 
Lääne-Nigula vald on kvaliteetset  elu ja töökeskkonda pakkuv ettevõtjasõbralik kohalik omavalitsus, kus on ühtehoidev kogukond ning kus paiknevad kogu Läänemaa elanikele tööhõivet pakkuvad tootmisalad ja ettevõtted.
 
Lääne-Nigula vald asub logistiliselt heas asukohas, Tallinn-Ääsmäe-Haapsalu ja Risti-Virtsu riigimaanteede ääres. Valla suuremad ettevõtlus- ja tootmisalad asuvad Taebla alevikus (kaugus Tallinnast 86 km ja Haapsalust 13 km), Palivere alevikus (kaugus Tallinnast 77 ja Haapsalust 22 km), väiksemad ettevõtlus ja toomisalad Risti alevikus, Linnamäe külas, Nigula külas jm.
 
Lääne Nigula valla pindala on 507 km ja suuremad asulad on järgmised:
 
 

Suuremad asulad:

(piirkondade keskused)

Elanike arv
Taebla 843
Palivere 717
Risti 539
Linnamäe 371
 
Lääne-Nigula valla keskuste kaugus maakonnakeskusest Haapsalust ja pealinnast Tallinnast on alljärgnev:
 
 
  Haapsalu Tallinn    
Taebla alevik 13 86
Palivere alevik 22 77
Risti alevik 32 67
Linnamäe küla 13 89

   

Lääne-Nigula vald pakub ettevõtjale
 
  • Hea avalik haldus- küsimustele ja järelepärimistele vastamine võimalikul kiirel ja ammendaval moel, dokumentide korrektne menetlemine, võrdse kohtlemise tagamine, asjakohase nõua andmine;
  • Vajaliku info andmine (näiteks võimalike tootmiseks ja äriks sobivate maade, hoonete ja rajatiste kohta, ehitus- ja planeerimisalane nõustamine- planeeringu, ehitusloa vms vajaduse hindamine)
  • Ettevõtete koostöö korraldamine, vähemalt 2 korda aastas toimuvad valla ettevõtete ümarlauad;
  • Alustavate ja juba tegutsevate ettevõtete nõustamine ja erinevate lahenduste otsimine ja välja pakkumine;
  • Ettevõtlusala teenindavate teede ja tänavate korrashoid, valgustamine jms;
  • Vallale kuuluvate äriruumide ja kontoripindade üürimine;

 

Valla toetused ettevõtjatele

Lääne-Nigula vald pakub alates 1. aprillist 2015 vallas tegutsevatele ettevõtjatele võimaluse taotleda valla arengufondi ettevõtlustoetusi.

Toetuse taotlemise üldised tingimused:
 
1) füüsilisest isikust ettevõtja on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula valla elanik, äriühing tegutseb alaliselt Lääne-Nigula valla haldusterritooriumil ning ettevõtja maksab tulumaksu vähemalt ühe rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula vallas elava isiku pealt.
 
2) Taotlejal on taotluse kirjutamise hetkeks majandustegevust vähemalt 12 kuud.
 
3) Taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Lääne-Nigula valla ees sh varasemate taotluste aruandlus ja teabe avaldamise kohustused;
 
Toetust antakse järgmistest tegevusteks:
 
1) Väljaspool Lääne-Nigula valda toimuvate laatadel ja messidel osalemise toetus. Toetuse suurus on kuni 1000 eurot ühe taotleja kohta aastas. Omafinantseering vähemalt 50%;
 
2) Juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetus. Toetuse suurus on kuni 3000 eurot ühe ettevõtja kohta aastas, omafinantseering vähemalt 50%; 
 
3) Võrguettevõtjate taristutega (vesi- ja kanalisatsioon, elekter, side sh andmeside) liitumise ja täiendava läbilaskevõime toetus. Toetuse suurus on kuni 3000 eurot ühe ettevõtja kohta aastas, omafinantseering vähemalt 50%;
 
 
Lisainfo: raina.jeeberg@laanenigula.ee
 
Teised olulised kontaktid maakonnas
 
Läänemaa Arenduskeskus
(ettevõtete baasnõustamine, alustavate ettevõtete toetuse nõustamine)
Posti 41A, Haapsalu, 90507, koduleht, telefon 56 214 386, cynne@lak.ee
 
Elektri võrguettevõtja:
Imatra Elekter AS,  koduleht  , Tööstuse 2, Haapsalu 90506, info@imatraelekter.ee
 
Internet ja andmeside:
Suuremates asulates on tagatud Elioni internet ja andmeside, külades ja hajaasutuses sõltuvad lahendused konkreetsest asukohast.