Taebla alevik

 

Taebla alevik (Vikipeedia)

 

Lääne-Nigula valla aleviku ja külavanema statuut

 

Toetuste taotlemine Lääne- Nigula valla kodanikuühendustele

Lääne- Nigula vallas on volikogu poolt kehtestatud kord, kuidas saab taotleda tegevustoetust külaelu korraldamiseks, erinevate ürituste ja projektide  läbiviimiseks.

Enne taotluse koostamist tutvu kindlasti „Lääne- Nigula valla seltsitegevuse, kultuuriürituste ja projektide toetamise kord"  Vallavolikogu 29.05.2014 määrus nr 33.

1. Kodanikuühenduse tegevustoetus on küladele ja alevikele ning  selle piirsumma aluseks on rahvastikuregistri andmetel külas  alaliselt elavate inimeste arv.  Omavahel kokku leppides võivad tegevustoetust taotleda ka mitu küla koos. Kui külas on alla 40 inimese ja ei ole moodustatud kodanikuühendust, siis võib tegevustoetust taotleda ka külavanem, kui ta on valitud vastavalt Lääne- Nigula valla külavanema statuudile (Taotlusvorm lisa 2).

2. Ülevallalise ürituse korraldamise toetust saab taotleda kodanikuühendus, kes on saanud korraldusõiguse eelmise vastava ürituse võidu korral (nn rändüritused) või   traditsioonilist üritust korraldanud kodanikuühendus (Taotlusvorm lisa 1).

3. Projektitoetust saavad  taotleda kodanikuühendused eelistatult erinevate omafinantseeringute katmiseks või rahvakultuurikollektiivid erinevates projektides ( nt esinemised väljaspool valda, konkurssidel, festivalidel esinemine) osalemiseks.

Investeeringute tegemiseks vajaliku projektitoetuse puhul peab olema põhjendatud avalik huvi, mida iseloomustab muu hulgas sarnaste objektide puudumine lähipiirkonnas ning millel on piirkondlik tähtsus. Objekt peab asuma munitsipaalomandis oleval kinnistul või ruumides ja mille kasutamise kohta on sõlmitud vallavalitsusega avaliku kasutamise leping (Taotlusvorm lisa  1).

Kõikide toetuste puhul järgneb tegevuste lõppedes ka aruande esitamine vallavalitsusele  (Aruandevorm lisa 3).

Taotlusi saab esitada kuni  01. novembrini elektrooniliselt vv@laanenigula.ee  või paberkandjal tuua lähimasse valla teeninduskeskusesse Taeblas, Ristil, Orul.

Küsimuste korral palun võta ühendust Varje Paalistega (Oru teeninduskeskus)  tel 5646 9191 või varje.paaliste@laanenigula.ee .