13.06.18

Sotsiaaltoetused

Sissetulekust mittesõltuvad toetused:

Sünnitoetus

Sünnitoetuse suurus on 512 eurot. Mitmikute sünni puhul makstakse lisatoetust 500 eurot lapse kohta. Sünnitoetus makstakse välja kahes võrdses osas, lapse sünni puhul ja lapse üheaastaseks saamisel. Toetuse taotlemiseks peab vähemalt ühe lapsevanema elukoht Eesti rahvastikuregistris lapse sünni ja toetuse maksmise ajal olema Lääne-Nigula vallas.

Sünnitoetuse avaldus

Esmakordselt koolimineva lapse toetus

Esmakordselt koolimineva lapse toetuse suurus on 200 eurot. Toetust makstakse ühele lapsevanemale lapse 1. klassi astumisel. Lapse puhul, kes asub õppima Lääne-Nigula vallas asuvasse kooli, ei pea lapsevanem esitama taotlust, vajalikud andmed kogutakse koolide poolt. Lapse puhul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris on Lääne-Nigula vald, kuid kes asub õppima teise omavalitsuse territooriumil asuvasse kooli, esitab lapsevanem avalduse toetuse saamiseks piirkonna sotsiaaltöö spetsialistile.

Matusetoetus

Matusetoetuse suurus on 200 eurot. Toetust on õigus taotleda matuse korraldajal, kui lahkunu elukoht Eesti rahvastikuregistris oli Lääne-Nigula vald.

Sünnitoetus ja matusetoetuse taotlemiseks on vaja esitada avaldus piirkonna sotsiaaltöö spetsialistile. Kui täiendavate dokumentide esitamine taotluse maksmiseks ei ole vajalik, makstakse toetus välja 10 tööpäeva jooksul. Esmakordselt koolimineva lapse toetuse jaoks vajalikud andmed esitatakse Lääne-Nigula vallas asuvate koolide poolt vallavalitsusele hiljemalt 1. oktoobriks, seejärel toimub toetuse välja maksmine esimesel võimalusel.

Matusetoetuse avaldus

 

Sissetulekust sõltuvad toetused:

Toiduraha toetus koolides

Toetus määratakse üheks õppeaastaks ning selle aluseks on lapsevanema põhjendatud avaldus. Toiduraha toetus koolides hõlmab vastavalt koolidele hommikusööki, pikapäeva sööki ja õhtusööki. Tegemist on mitterahalise soodustusega, see tähendab, et põhjendatud avalduse alusel lapsevanem vabastatakse lapse kooli toiduraha maksmisest. Toiduraha toetus koolides ei hõlma koolilõunat, mis on juba lastele tasuta.

Hoolekandeasutuse teenuse toetus

Toetust makstakse isiku hoolekandeasutusse paigutamisel, kui isiku varaline seisund ei võimalda tal teenuse eest täies ulatuses tasuda või kui tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kui seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised täitma ülalpidamiskohustust. Toetus määratakse juhtumipõhiselt ning selle taotlemiseks tuleb pöörduda piirkonna sotsiaaltöö spetsialisti poole.

Ühekordne toetus

Toetust määratakse isikute ja perede abivajadusest lähtuvalt. Toetuse suurus otsustatakse igal konkreetselt juhtumil eraldi ning määramisel arvestatakse vallavolikogu poolt kehtestatud piirmäära, milleks on 250 eurot aastas. Ühekordse toetuse taotlemise õigus tekib, kui isiku või perekonna netosissetulek iga pereliikme kohta ühes kuus peale eluasemekulude maha arvestamist on alla 2-kordse 1-liikmelise pere riikliku toimetulekupiiri. 2018. aasta riigieelarve seaduse alusel kehtestatud toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele on 140 eurot kuus.
Näide: 3-liikmelise perekonna toimetulekupiir on 3 x 280 eurot, s.o 840 eurot. Kui perele jääb peale arvesse võetavate eluasemekulude maha arvestamist kätte vähem kui 840 eurot, on perel õigus taotleda ühekordset toetust. Seejuures tuleb arvestada, et ühekordset toetust makstakse korras nimetatud kulutuste hüvitamiseks nagu ravimid, terviseteenused, prillid, küttepuud, laste õppetegevusega seotud kulud, abivahenditega seotud kulud või muud ühekordse iseloomuga kulud. Toimetulekupiir muutub juhul, kui riigieelarve seaduse alusel kehtestatakse uus toimetulekupiir.

Ühekordse toetuse avaldus