Raieloa taotlus

Teenuse üldandmed
 

Kirjeldus 

 

 

 

Raieluba on vajalik Taebla, Risti ja Palivere aleviku ja Linnamäe küla tiheasustusalal paikneval kinnistul kasvava puu raieks (v.a. viljapuud-ja põõsad).

Raieks ei ole vaja luba taotleda alla 15 cm diameetriga puule ja põõsale ning teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist nõudvale puule ja oksale.

Raieluba võib taotleda puu kasvukoha kinnistu omanik või seaduslik valdaja omaniku lihtkirjaliku volituse alusel. Riigimaal esitab taotluse riigimaa valitseja või tema poolt volitatud esindaja, valla munitsipaalmaal haldaja või kasutaja.

Vajaduse nõutakse taotlejalt täiendavaid dokumente (nt. dendroloogi hinnangut, haljastusprojekti vms ) ja selgitusi.

Kestvus

 

Raieluba väljastatakse või raieloa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 14 kalendripäeva jooksul raieloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

Õigusaktid

Raieloa andmise tingimused ja kord Lääne-Nigula vallas

Vastutaja

Keskkonna - ja kommunaalnõunik Olev Peetris, e-post olev.peetris@laanenigula.ee  telefon 473 5204

 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri ja kinnistusraamatu andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

 

Teenuse taotlemine kohalpeal
 

Vajalikud
sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab alloleva viite alt või Lääne-Nigula Vallavalitsusest, Risti Teeninduskeskusest ja Oru Teeninduskeskusest. 

 

Vajaminevad dokumendid

Vajadusel nõutakse täiendavaid dokumente (krundi plaan, dendroloogi arvamus jne).

Viide

Raieloa taotlus